Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV na rok szkolny 2020/2021

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

30 maja 2020 r.

Dzień Otwartych Drzwi on-line Fanpage szkoły na Facebooku, YouTube,

od 8 do 22 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu pre­dys­po­zy­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klasy wstępnej)

od 8 do 22 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

23 czerwca 2020 r.
godz. 9.15

spraw­dzian pre­dys­po­zy­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klasy wstępnej)

25 czerwca 2020 r.
godz. 9.15

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

8 lipca 2020 r.
od godz. 9.00

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu pre­dys­po­zy­cji ję­zy­ko­wych

8 lipca 2020 r.
od godz. 9.00

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

zło­że­nie elektronicznego wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym z wyłączeniem kandydatów do klas dwujęzycznych i klasy wstępnej

od 15 do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

zło­że­nie elektronicznego wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas dwujęzycznych i klasy wstępnej

Po 22 czerwca 2020 roku kandydat, wprowadzając podanie w elektronicznym systemie, nie będzie miał możliwości wyboru powyższych oddziałów.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym wpisanie do systemu rekrutacji ocen ze świadectwa

Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym wpianie do systemu rekrutacji wyników z egzminu ósmioklasisty

12 sierpnia 2020 r.od godz. 10:00

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmioklasisty

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

 

 

Klasa wstępna z ję­zy­kiem an­giel­skim (2020/2021) przy­go­to­wu­jąca uczniów do kon­ty­nu­owa­nia na­uki w od­dzia­łach dwu­ję­zycz­nych w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym nr XIV

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk an­giel­ski (18 godzin tygodniowo)
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk obcy (1)
  • język obcy (2)
 • przed­mioty re­ali­zo­wane w kla­sie wstępnej:
  • ję­zyk an­giel­ski (18 godzin tygodniowo)
  • ję­zyk pol­ski (2 godziny tygodniowo)
  • ma­te­ma­tyka (2 godziny tygodniowo)
  • wy­cho­wa­nie fi­zyczne (3 godz. tygodniowo)
  • za­ję­cia z wy­cho­wawcą (1 godz. tygodniowo)

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu pre­dys­po­zy­cji językowych, który odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 9:15

 

Klasa 1 A matematyczno-informatyczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • ekonomia w praktyce
  • analiza matematyczna
  • ćwiczenia rachunkowe z fizyki
 •  punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1 B matematyczno-fizyczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • che­mia lub informatyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • ekonomia w praktyce
  • analiza matematyczna
  • ćwiczenia rachunkowe z fizyki
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1 C, D che­miczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka lub fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • laboratorium chemiczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • język obcy w medycynie
  • laboratorium biologiczne
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • chemia

Klasa 1 E dwu­ję­zyczna eko­no­miczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geo­gra­fia
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • ekonomia w praktyce
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geo­gra­fia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 25 czerwca o godz. 9:15

Klasa 1 F dwu­ję­zyczna prawno-ekonomiczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk polski lub matematyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • podstawy prawa
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 25 czerwca o godz. 9:15

 

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

Załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Załącznik nr 4: Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Podstawa prawna terminów postępowania rekrutacyjnego

 

Data dodania: 2019-10-16 20:59:16
Data edycji: 2020-08-15 22:29:55
Ilość wyświetleń: 30676

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook