Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV na rok szkolny 2020/2021

Klasa wstępna z ję­zy­kiem an­giel­skim (2020/2021) przy­go­to­wu­jąca uczniów do kon­ty­nu­owa­nia na­uki w od­dzia­łach dwu­ję­zycz­nych w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym nr XIV

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk an­giel­ski (18 godzin tygodniowo)
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk obcy (1)
  • język obcy (2)
 • przed­mioty re­ali­zo­wane w kla­sie wstępnej:
  • ję­zyk an­giel­ski (18 godzin tygodniowo)
  • ję­zyk pol­ski (2 godziny tygodniowo)
  • ma­te­ma­tyka (2 godziny tygodniowo)
  • wy­cho­wa­nie fi­zyczne (3 godz. tygodniowo)
  • za­ję­cia z wy­cho­wawcą (1 godz. tygodniowo)

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu pre­dys­po­zy­cji językowych, który odbędzie się 3.06.2020 r. o godz. 9.00

Klasa 1 A matematyczno-informatyczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1 B matematyczno-fizyczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • che­mia lub informatyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1 C, D che­miczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka lub fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • chemia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • la­bo­ra­to­rium che­miczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Klasa 1 E dwu­ję­zyczna eko­no­miczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geo­gra­fia
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geo­gra­fia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 2.06.2020 r. o godz. 9.00

Klasa 1 F dwu­ję­zyczna prawno-ekonomiczna (2020–2024) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk polski lub matematyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria lub fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 2.06.2020 r. o godz. 9.00

Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Załącznik do Zarządzenia nr 4 - terminy postepowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

 

Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

Załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Załącznik nr 4: Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

 

 

Data dodania: 2019-10-16 20:59:16
Data edycji: 2020-03-26 09:46:29
Ilość wyświetleń: 4569

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook