Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV na rok szkolny 2021/2022

Podział na klasy

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (rekrutacja uzupełniająca)

 

 

INFORMATOR - REKRUTACJA 2021

WNIOSEK do szkoły ponadpodstawowej

Deklaracja - klasy dwujęzyczne

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

17 kwietnia 2021 r.

Dzień Otwartych Drzwi on-line Fanpage szkoły na Facebooku, YouTube,

17-31 maja 2021 r.

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) 

 deklaracja - klasy dwujęzyczne

7 czerwca 2021 r. godz. 9:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

do 17 czerwca 2021 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych

17 maja - 21 czerwca 2021 r.  do godz. 15:00

złożenie elektronicznego wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym z wyłączeniem kandydatów do klas dwujęzycznych

17-31 maja 2021 r.

złożenie elektronicznego wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas dwujęzycznych

25 czerwca - 14 lipca 2021 r.

uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym wpisanie do systemu rekrutacji ocen ze świadectwa

25 czerwca - 14 lipca 2021 r.

uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym wpianie do systemu rekrutacji wyników z egzminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

23-30 lipca 2021 r. do godz. 15:00

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

2 sierpnia 2021 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

6 sierpnia 2021 r. godz. 9.00

sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych

9 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

  

ŹRÓDŁA:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie.pdf 
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_1.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_2.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_3.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_4.pdf

 

 

Klasa 1 A, B matematyczno-informatyczna (2021–2025) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka i analiza matematyczna
  • fi­zyka i ćwiczenia rachunkowe z fizyki
  • in­for­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmiot dodatkowy:
  • ekonomia w praktyce
 •  punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1 C, D, E biologiczno-che­miczna (2021–2025) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia i laboratorium biologiczne
  • ma­te­ma­tyka lub fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • laboratorium chemiczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • język obcy w medycynie
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • chemia

Klasa 1 F dwu­ję­zyczna prawno-eko­no­miczna (2021–2025) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • język polski i historia lub matematyka i fizyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmiot dodatkowy:
  • podstawy prawa
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • historia lub fizyka

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 9:00.

 

Klasa 1 G dwu­ję­zyczna ekonomiczna (2021–2025) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • matematyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geografia
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • ekonomia w praktyce
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geografia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 7 czerwca 2021 r. o godz. 9:00.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Informacji o rekrutacji i ofercie szkoły udzielają: sekretariat w godzinach otwarcia

oraz mailowo doradca zawodowy Barbara Dziekońska-Łęga  bdziekonskalega@lo14.wroc.pl 

 

Data dodania: 2019-10-16 20:59:16
Data edycji: 2021-08-27 14:09:42
Ilość wyświetleń: 63822

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook