Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV na rok szkolny 2022/2023

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

9 kwietnia 2022 r.

Dzień Otwartych Drzwi (online)

16-29 maja 2022 r.

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) 

 deklaracja - klasy dwujęzyczne

6 czerwca 2022 r. godz. 9:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

do 15 czerwca 2022 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych

 

16 maja - 20 czerwca 2022 r.  do godz. 15:00

złożenie elektronicznego wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym z wyłączeniem kandydatów do klas dwujęzycznych

16-31 maja 2022 r.

złożenie elektronicznego wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas dwujęzycznych

21 czerwca 2022 r. godz. 09:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) - dodatkowy termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

24 czerwca - 13 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym wpisanie do systemu rekrutacji ocen ze świadectwa

24 czerwca - 13 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym wpisanie do systemu rekrutacji wyników z egzaminu ósmoklasisty

21 lipca 2022 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

22-29 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

1 sierpnia 2022 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

2-4 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

złożenie elektronicznego wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym

2-4 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) deklaracja - klasy dwujęyczne, rekrutacja uzupełniająca

5 sierpnia 2022 r. godz. 9.00

sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych

10 sierpnia 2022 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

16 sierpnia 2022 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

17-22 sierpnia 2022 r.

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

23 sierpnia 2022 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

  

Źródła:

Zarządzenie nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 26 stycznia 2022

Załącznik nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących

 

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych [...], które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej

Załącznik nr 1 - konkursy tematyczne

Załącznik nr 2 - konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3 - zawody wiedzy, artystyczne oraz sportowe w roku szkolnym 2021/2022

Załacznik nr 3a - zawody wiedzy, artystyczne oraz sportowe w latach 2017/2018 - 2019-2021

Załącznik nr 3b - zawody sportowe w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa 1A1, 1A2, 1A3 matematyczno-informatyczna (2022–2026) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka i analiza matematyczna
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmiot dodatkowy:
  • analiza matematyczna
  • ćwiczenia rachunkowe z fizyki
 •  punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1B1, 1B2, 1B3 biologiczno-che­miczna (2022–2026) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • język obcy w medycynie
  • laboratorium chemiczne (dla chętnych - za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ma­te­ma­tyka
  • język polski
  • biologia
  • chemia

Klasa 1C biologiczno-chemiczna (2022–2026) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Medycznego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • język obcy w medycynie
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk polski
  • biologia
  • chemia lub fizyka

Klasa 1D1 dwu­ję­zyczna ekonomiczna (2022–2026) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • matematyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geografia
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • ekonomia w praktyce
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geografia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 9:00.

 

Klasa 1D2 dwujęzyczna prawna (2022-2026) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • język polski
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • podstawy prawa
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • historia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 9:00.

 

Klasa 1E psychologiczna (2022-2026) pod pa­tro­na­tem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • język polski
  • ję­zyk an­giel­ski
  • wiedza o społeczeństwie
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • podstawy psychologii
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • wiedza o społeczeństwie

Informacji o rekrutacji i ofercie szkoły udzielają: sekretariat w godzinach otwarcia oraz mailowo: uczniowie@lo14.wroc.pl

oraz mailowo dyrektor Anna Maćkowska amackowska@lo14.wroc.pl

 

Data dodania: 2019-10-16 20:59:16
Data edycji: 2022-08-10 11:53:05
Ilość wyświetleń: 104962

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook