Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV na rok szkolny 2023/2024

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

1 kwietnia 2023 r.

Dzień Otwartych Drzwi

15-28 maja 2023 r.

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) 

 deklaracja - klasy dwujęzyczne

2 czerwca 2023 r. godz. 9:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

16 czerwca 2023 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych

15 maja - 19 czerwca 2023 r.  do godz. 15:00

złożenie wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym z wyłączeniem kandydatów do klas dwujęzycznych

15-31 maja 2023 r. do godz. 15:00

złożenie wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas dwujęzycznych

19 czerwca 2023 r. godz. 09:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) - dodatkowy termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

23 czerwca - 10 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

uzupełnienie  wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w tym wpisanie do systemu rekrutacji ocen ze świadectwa oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty

18 lipca 2023 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

19-28 lipca 2023 r.

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

31 lipca 2023 r. do godz. 12:00

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

1-3 sierpnia 2023 r.

do godz. 15:00

złożenie wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym

1-3 sierpnia 2023 r.

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

deklaracja - klasy dwujęzyczne

4 sierpnia 2023 r. godz. 9:00

sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych

8 sierpnia 2023 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

09 sierpnia 2023 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

10-17 sierpnia 2023 r.

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

18 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

  

Źródła:

Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 25 stycznia 2023

Załącznik nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących

 

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy,artystycznych i sportowych [...], które moga być wymienione na świadectwe ukończenia szkoly podstawowej

Załącznik nr 1 - konkursy tematyczne

Załącznik nr 2 - konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3 - Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23

Załącznik 1a - Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 – konkursy tematyczne

Załącznik 2a - Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2018/19 – konkursy przedmiotowe

Załącznik 3a - Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2021/22

Załącznik 3b - Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21

Załącznik 3c - Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Klasa 1A1, 1A2, 1A3 matematyczno-informatyczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka i analiza matematyczna
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmiot dodatkowy:
  • analiza matematyczna
  • ćwiczenia rachunkowe z fizyki
 •  punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1B1, 1B2, 1B3 biologiczno-che­miczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • język obcy w medycynie
  • laboratorium chemiczne (dla chętnych - za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ma­te­ma­tyka
  • język polski
  • biologia
  • chemia

Klasa 1C biologiczno-chemiczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Medycznego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • język obcy w medycynie
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk polski
  • biologia
  • chemia lub fizyka

Klasa 1D1 dwu­ję­zyczna ekonomiczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • matematyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geografia
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • ekonomia w praktyce
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geografia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 9:00.

 

Klasa 1D2 dwujęzyczna prawna (2023-2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • język polski
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • podstawy prawa
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • historia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 9:00.

 

Klasa 1E psychologiczna (2023-2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • język polski
  • ję­zyk an­giel­ski
  • wiedza o społeczeństwie
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • podstawy psychologii
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • wiedza o społeczeństwie

Informacji o rekrutacji i ofercie szkoły udzielają: sekretariat w godzinach otwarcia oraz mailowo: uczniowie@lo14.wroc.pl

oraz mailowo dyrektor Anna Maćkowska amackowska@lo14.wroc.pl

 

Data dodania: 2019-10-16 20:59:16
Data edycji: 2023-05-23 14:20:32
Ilość wyświetleń: 132218

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook