Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV na rok szkolny 2024/2025

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

6 kwietnia 2024 r.

Dzień Otwartych Drzwi

16-29 maja 2024 r.

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) 

 deklaracja - klasy dwujęzyczne

6 czerwca 2024 r. godz. 9:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

14 czerwca 2024 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych

16 maja - 17 czerwca 2024 r.  do godz. 15:00

złożenie wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym z wyłączeniem kandydatów do klas dwujęzycznych

16-29 maja 2024 r. do godz. 15:00

złożenie wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas dwujęzycznych

19 czerwca 2024 r. godz. 09:00

spraw­dzian kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych) - dodatkowy termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

21 czerwca - 05 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

uzupełnienie  wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w tym wpisanie do systemu rekrutacji ocen ze świadectwa oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty

15 lipca 2024 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

16-22 lipca 2024 r.

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

23 lipca 2024 r. do godz. 12:00

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

24-25 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

złożenie wniosku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami potwierdzającymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym

24-25 lipca 2024 r.

skła­da­nie pi­sem­nej deklaracji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)

deklaracja - klasy dwujęzyczne

29 lipca 2024 r. godz. 9:00

sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych

30 lipca 2024 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

1 sierpnia 2024 r.

po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych

2-8 sierpnia 2024 r.

po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia szkoły pod­sta­wo­wej i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu ośmoklasisty

9 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00 po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną listy kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

  

Źródła:

Zarządzenie nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2024

Załącznik nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących

 

 

 

 

Klasa 1A1, 1A2 matematyczno-informatyczna (2024–2028) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmiot dodatkowy:
  • analiza matematyczna
  • ćwiczenia rachunkowe z fizyki
  • laboratorium fizyczne
 •  punkty rekrutacyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • język obcy
  • fi­zyka

Klasa 1B1, 1B2 biologiczno-che­miczna (2024–2028) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • język obcy w medycynie
  • laboratorium chemiczne (dla chętnych - za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • laboratorium biologiczne
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ma­te­ma­tyka
  • język polski
  • biologia
  • chemia

Klasa 1C biologiczno-chemiczna (2024–2028) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Medycznego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • język obcy w medycynie
  • laboratorium biologiczne
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk polski
  • biologia
  • chemia lub fizyka

Klasa 1D dwujęzyczna prawna (2024-2028) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • język polski
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
 • ję­zyki obce:
  • pierwszy język: ję­zyk angielski
  • drugi język: język niemiecki
 • przedmioty dodatkowe:
  • podstawy prawa
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • historia

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych, który odbędzie się 6 czerwca 2024 r. o godz. 9:00.

 

Informacji o rekrutacji i ofercie szkoły udzielają: sekretariat w godzinach otwarcia oraz mailowo: uczniowie@lo14.wroc.pl

 

 

Data dodania: 2019-10-16 20:59:16
Data edycji: 2024-02-29 09:08:39
Ilość wyświetleń: 140375

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej