Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja po gimnazjum

Szkoła pro­po­nuje na­ucza­nie w kla­sach pierwszych:

Klasa 1 A: matematyczno-fizyczna (2019–2022) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • in­for­ma­tyka
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • in­for­ma­tyka
  • fi­zyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • ry­su­nek od­ręczny lub podst. ekonomii
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 B: matematyczno-fizyczna (2019–2022) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • fi­zyka
  • che­mia
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
  • fi­zyka
 • przed­mioty uzupełniające:
  • ry­su­nek od­ręczny lub podst. ekonomii
  • ćwi­cze­nia ra­chun­kowe z fizyki
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 C: che­miczna (2019–2022) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • ma­te­ma­tyka
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
  • bio­lo­gia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • la­bo­ra­to­rium che­miczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • ję­zyk obcy w medycynie
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 D: che­miczna (2019–2022) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • che­mia
  • bio­lo­gia
  • fi­zyka
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ma­te­ma­tyka
  • che­mia
  • bio­lo­gia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • la­bo­ra­to­rium che­miczne (za­ję­cia od­by­wają się w la­bo­ra­to­rium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • ję­zyk obcy w medycynie
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Klasa 1 E: dwu­ję­zyczna eko­no­miczna (2019–2022) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ma­te­ma­tyka
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • geo­gra­fia
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • geo­gra­fia
 • przed­mioty uzupełniające:
  • pod­stawy ekonomii
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych

Klasa 1 F: dwu­ję­zyczna prawna (2019–2022) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • roz­sze­rzone pro­gramy nauczania:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk an­giel­ski (na po­zio­mie dwujęzycznym)
  • wie­dza o społeczeństwie
  • hi­sto­ria
 • punkty re­kru­ta­cyjne za oceny z przedmiotów:
  • ję­zyk polski
  • ję­zyk obcy
  • ma­te­ma­tyka
  • hi­sto­ria
 • przed­mioty uzupełniające:
  • pod­stawy prawa
 • drugi ję­zyk obcy:
  • ję­zyk niemiecki

Kandydat ma obo­wią­zek przy­stą­pić do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych

 

Terminarz re­kru­ta­cji do klas pierw­szych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej dla uczniów po gimnazjum

13 kwiet­nia 2019 r. Dzień Otwartych Drzwi
od 6 do 14 maja 2019 r.
do godz. 15.00
skła­da­nie pi­sem­nej de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)
23 maja 2019 r.
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych)
5 czerwca 2019 r.
od godz. 9.00
po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (w ga­bi­ne­cie 205)
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami po­twier­dza­ją­cymi speł­nie­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryte-riów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym
od 21 do 25 czerwca 2019 r. uzu­peł­nie­nie elek­tro­nicz­nego wnio­sku o wy­niki eg­za­mi­nów gim-nazjalnych, o oceny i osią­gnię­cia wy­mie­nione na świa­dec­twie ukoń­cze­nia gim­na­zjum. Złożenie w szkole pierw­szego wy­boru ko-pii świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum oraz za­świad­cze­nia o wy-nikach eg­za­minu gimnazjalnego
do 25 czerwca 2019 r. ter­min skła­da­nia wnio­sku o miej­sce w in­ter­na­cie szkol­nym w se-kretariacie szkoły lub se­kre­ta­ria­cie internatu
16 lipca 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i niezakwalifikowanych
do 24 lipca 2019 r. po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
25 lipca 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych
Nabór uzu­peł­nia­jący
do 30 lipca 2019 r. zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men­tami po-twierdzającymi speł­nia­nie przez kan­dy­data wa­run­ków lub kryte-riów bra­nych pod uwagę w po­stę­po­wa­niu rekrutacyjnym
do 26 lipca 2019 r. skła­da­nie pi­sem­nej de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (do­ty­czy kan­dy­da­tów do klas dwuję-zycznych, któ­rzy nie zda­wali spraw­dzianu w ter­mi­nie majowym)
31 lipca 2019 r.
godz. 9.00
spraw­dzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych dla kan­dy­da­tów do klas dwujęzycznych
5 sierp­nia 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dziany kompe-tencji językowych
21 sierp­nia 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych i kan­dy­da­tów niezakwalifikowanych
do 29 sierp­nia 2019 r. po­twier­dze­nie woli przy­ję­cia w po­staci przed­ło­że­nia ory­gi­na­łów: świa­dec­twa ukoń­cze­nia gim­na­zjum i za­świad­cze­nia o wy­ni­kach eg­za­minu gimnazjalnego
30 sierp­nia 2019 r. po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści przez ko­mi­sję re­kru­ta­cyjną li-sty kan­dy­da­tów przy­ję­tych i kan­dy­da­tów nieprzyjętych

 

Kandydat, który zgło­sił chęć przy­stą­pie­nia do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji językowych:

 • zo­bo­wią­zany jest do sta­wie­nia się 15 mi­nut przed roz­po­czę­ciem sprawdzianu,
 • musi oka­zać ważną le­gi­ty­ma­cję szkolną, ucznio­wie bez le­gi­ty­ma­cji nie zo­staną do­pusz­czeni do sprawdzianu,
 • pi­sze spraw­dzian czar­nym lub nie­bie­skim długopisem/piórem,
 • pi­sze spraw­dzian czar­nym lub nie­bie­skim długopisem/piórem,
Data dodania: 2019-10-16 20:54:19
Data edycji: 2019-10-16 20:57:02
Ilość wyświetleń: 698

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook