Wrocławska Klasa ITN — projekt adresowany do uczniów klas 7–8 SP

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wym pro­jek­tem Czternastki ad­re­so­wa­nym do uzdol­nio­nych uczniów klas siód­mych i ósmych szkół pod­sta­wo­wych. Dołączcie do nas!

Wrocławska Klasa ITN — opis projektu