Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kiermasz na rzecz „Dziecięcego Domu”

20 li­sto­pada 2018 roku we wto­rek klasa 2D zor­ga­ni­zo­wała ko­lejny już w tym se­me­strze kier­masz cha­ry­ta­tywny, któ­rego ce­lem była zbiórka fun­du­szy na Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom”. Tego dnia można było za­ku­pić upie­czone przez na­szych zdol­nych uczniów do­mowe wy­pieki, z któ­rych to sprze­daży udało się ze­brać aż 563 zł. Za ze­braną kwotę zo­stały za­ku­pione i prze­ka­zane ar­ty­kuły hi­gie­niczne ta­kie jak: pam­persy i chu­s­teczki na­wil­ża­jące. Uczniowie oso­bi­ście do­star­czyli rze­czy na miej­sce i prze­ka­zali je opie­kun­kom pod­opiecz­nych domu dziecka.

Ewa Widun – opie­kun akcji

Magdalena Garczarek, Michał Musiał – or­ga­ni­za­to­rzy kiermaszu

Data dodania: 2019-09-27 08:12:33
Data edycji: 2019-09-27 08:13:02
Ilość wyświetleń: 652

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook