Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klasa 2C spełniła marzenie Julka

W pią­tek, 9 lu­tego 2018 roku kilka osób z klasy 2C udało się w od­wie­dziny do Natalii i Patrycji, pod­opiecz­nych Fundacji „Mam Marzenie” w celu prze­pro­wa­dze­nia wy­wiadu. Dziewczynki opo­wie­działy o swo­ich ma­rze­niach – bia­łym pia­ni­nie oraz akwa­rium sło­no­wod­nym, a także o wspar­ciu, które otrzy­mały od wo­lon­ta­riu­szy fun­da­cji przez cały pro­ces speł­nia­nia ich ma­rzeń. Co wię­cej, uczniom udało się po­roz­ma­wiać z mamą dziew­czy­nek, która z per­spek­tywy osoby do­ro­słej przed­sta­wiła, w jaki spo­sób fun­da­cja zmie­niła ich ży­cie. Spotkanie oka­zało się in­spi­ru­jącą oka­zją do roz­mowy na te­mat re­ali­za­cji ma­rzeń w ob­li­czu trud­nych sy­tu­acji ży­cio­wych i, oprócz oczy­wi­stej war­to­ści me­ry­to­rycz­nej w pro­mo­wa­niu dzia­łal­no­ści fun­da­cji, sta­no­wiło spo­sob­ność do re­flek­sji nad kwe­stią po­sia­da­nia i re­ali­za­cji wła­snych ma­rzeń, pla­nów, zamierzeń…

W czwar­tek, 22 lu­tego grupa uczniów z klasy 2C uczest­ni­czyła w we­wnętrz­nym spo­tka­niu wro­cław­skiego od­działu Fundacji „Mam ma­rze­nie”. Podczas niego ucznio­wie mo­gli prze­ko­nać się, na czym po­le­gają dzia­ła­nia naj­bar­dziej za­an­ga­żo­wa­nych wo­lon­ta­riu­szy, a także po­roz­ma­wiać z pa­nią Magdą Olech – jedną z wo­lon­ta­riu­szek. Dzięki temu ucznio­wie do­wie­dzieli się, jak speł­niane są ma­rze­nia, jak wo­lon­ta­riu­sze or­ga­ni­zują swoją pracę, a także po­znali sta­ty­styki fun­da­cji – liczbę speł­nio­nych ma­rzeń we Wrocławiu, w Polsce, a także tych ocze­ku­ją­cych na swoją re­ali­za­cję. Dzięki spo­tka­niu ucznio­wie le­piej zro­zu­mieli sens pracy wo­lon­ta­riu­szy, ich de­ter­mi­na­cję do dal­szego dzia­ła­nia, speł­nia­nia ma­rzeń i pod­trzy­my­wa­nia funk­cjo­no­wa­nia fundacji.

W czwar­tek, 15 marca ucznio­wie z klasy 2C spo­tkali się w we­dlow­skiej pi­jalni cze­ko­lady z Julkiem – ośmio­let­nim ma­rzy­cie­lem, pod­opiecz­nym fun­da­cji. Dzięki ze­bra­nym fun­du­szom z kier­ma­szów (łącz­nie 1500,00 zł) klasa 2C mo­gła speł­nić ma­rze­nie chłopca w po­staci ze­sta­wów Lego z po­cią­gami to­wa­ro­wymi i oso­bo­wymi. W spo­tka­niu uczest­ni­czyły wo­lon­ta­riuszki fun­da­cji, ucznio­wie 2C i – oczy­wi­ście – Julek z ro­dziną. Był to wie­czór pe­łen ra­do­ści, przy­tu­leń, a także – jak oka­zało się póź­niej – re­flek­sji nad tym, że warto ma­rzyć. Tak samo, jak warto pomagać!

 

Adriana Dojs, Olga Niedorys, Daria Jagiełła 2C

Data dodania: 2019-09-27 08:17:04
Data edycji: 2021-01-13 13:11:16
Ilość wyświetleń: 668

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook