Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyróżnienie dla grupy wolontariuszy „Pomagam”

Informowaliśmy już, że pod­czas gali wro­cław­skiej edy­cji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” grupa wo­lon­ta­riu­szy „Pomagam”, która działa w na­szej szkole, otrzy­mała wy­róż­nie­nie i bon o war­to­ści 700 zło­tych. Część tych pie­nię­dzy prze­zna­czy­li­śmy na rzecz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Włączyliśmy się w ak­cję cha­ry­ta­tywną klasy 2L, ku­pu­jąc ma­ści pie­lę­gna­cyjne dla miesz­kań­ców Dziecięcego Domu przy Parkowej 2 we Wrocławiu. Kupiliśmy rów­nież wi­delce i ta­le­rzyki, które wy­ko­rzy­stamy w przy­szłym roku szkol­nym pod­czas or­ga­ni­zo­wa­nych przez nas kier­ma­szów charytatywnych.

Nie za­po­mnie­li­śmy także o szkol­nej kotce – Misi, która otrzy­mała od nas bar­dzo do­brą karmę. Jej za­pach od razu przy­cią­gnął na­szą szkolną pupilkę.

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu

Data dodania: 2018-06-27 08:20:18
Data edycji: 2019-09-27 08:20:32
Ilość wyświetleń: 635

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook