Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Informacje

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Na roz­po­czę­cie roku szkol­nego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 14 za­pra­szamy w czwar­tek, … więcej»

Olimpijskie złoto dla Jarka Kwietnia — IOI 2016

Nie tylko spor­towe suk­cesy olim­pij­skie są dla nas w ostat­nim cza­sie po­wo­dem… więcej»

Kwaterowanie uczniów w internacie

Wszystkie in­for­ma­cje na te­mat kwa­te­ro­wa­nia uczniów w in­ter­na­cie znajdą Państwo na stro­nie… więcej»

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­stą pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Zespole Szkół Nr 14… więcej»

Srebro w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Jarek Kwiecień, te­go­roczny ab­sol­went LO XIV, zdo­był srebrny me­dal w Olimpiadzie Informatycznej… więcej»

Wyniki egzaminów maturalnych

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych są do­stępne dla zda­ją­cych po za­lo­go­wa­niu w ser­wi­sie ma­tu­rzy­sty… więcej»

Absolwenci LO XIV w zawodach University Rover Challenge 2016

To nie ko­niec suk­ce­sów ab­sol­wen­tów Czternastki. Jan Chorowski, Michał Barciś, Krzysztof… więcej»

Międzynarodowy sukces programistów — absolwentów LO XIV

Bartłomiej Dudek, Maciej Dulęba i Mateusz Gołębiewski – trzech stu­den­tów IV roku… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii