Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Aneta Cisakowska uczestnikiem projektu Youth Policy and Action na Filipinach

Przez ostatni mie­siąc na­sza uczen­nica brała udział w pro­jek­cie ba­daw­czym i … więcej»

Pierwsze miejsce Zespołu Szkół Nr 14 w Radosnej Paradzie Niepodległości

Już po raz szes­na­sty prze­szła uli­cami Wrocławia Radosna Parada Niepodległości. To… więcej»

Vivant professores!

Zgodnie z tra­dy­cją Rada Samorządu Uczniowskiego rów­nież w tym roku szkol­nym… więcej»

zDolny Ślązak Gimnazjalista — etap powiatowy

Z dumą in­for­mu­jemy, że do po­wia­to­wego etapu kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista… więcej»

Ocalić od zapomnienia — akcja RSU

Dzień Wszystkich Świę­tych to czas wspo­mi­na­nia tych, któ­rzy ode­szli na za­wsze.… więcej»

Wyniki EWD najlepsze w LO XIV!

Z dumą in­for­mu­jemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej… więcej»

Gala wrocławskiego programu wspierania uzdolnień „Promovere Talenta”

26 wrze­śnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii