Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

VI Integracyjny Plener Malarski we Wleniu

W dniach 30 wrze­śnia — 2 paź­dzier­nika bie­żą­cego roku w po­ło­żo­nej… więcej»

XIV Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację 2016

W XIV Wrocławskim Matematyczny Marszu na Orientację 2016 dru­żyna z Gimnazjum… więcej»

Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2016/2017

Z ogromną sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, że w gro­nie na­szych uczniów i ab­sol­wen­tów… więcej»

Stypendium Kronospan

Fundacja Kronospan już po raz szó­sty ofe­ruje pro­gram sty­pen­dialny, który kie­ro­wany… więcej»

Złoty medal w Otwartych Mistrzostwach Polski Juniorów w shōgi

23–24 lipca 2016 r. we Wrocławiu od­były się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa… więcej»

Brązowy medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej

Podczas wa­ka­cji w Mysuru w Indiach od­była się ju­bi­le­uszowa, czter­na­sta, Międzynarodowa… więcej»

Olimpijskie złoto dla Jarka Kwietnia — IOI 2016

Nie tylko spor­towe suk­cesy olim­pij­skie są dla nas w ostat­nim cza­sie… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii