Już wkrótce obchodzić będziemy
czterdziestolecie istnienia szkoły.
Wszelkie informacje dotyczące
uroczystości z okazji jubileuszu
oraz Balu Absolwentów Czternastki
znaleźć można na stronie www.4014.pl.
Zapraszamy serdecznie!

Informacje

Rusza kolejna edycja projektu Uzdolnieni Matematycznie

Osoby za­in­te­re­so­wane uczest­nic­twem w za­ję­ciach z ma­te­ma­tyki, pro­wa­dzo­nych w ra­mach pro­jektu Uzdolnieni Matematycznie, za­pra­szamy… więcej»

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2014/2015 od­bę­dzie się w po­nie­dzia­łek, 1 wrze­śnia 2014 r.… więcej»

Złoty Medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w Tajpej

Z ogromną ra­do­ścią in­for­mu­jemy, że Jarek Kwiecień, uczeń klasy 1B LO… więcej»

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­stą pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym 2014/2015  Z… więcej»

Przyjęcia do internatu

Informacje o oso­bach przy­ję­tych do in­ter­natu na rok szkolny 2014/2015 można uzy­skać… więcej»

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od no­wego roku szkol­nego bę­dzie można spraw­dzać naj­waż­niej­sze szkolne wy­da­rze­nia w ka­len­da­rzu… więcej»

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Podczas Gali Laureatów Dolnośląskiego Konkursu  „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista”  wrę­czono dy­plomy dla… więcej»

Ranking wrocławskich liceów

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV zaj­muje 1. miej­sce w ran­kingu wro­cław­skich li­ceów Gazety… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię