Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

„Dance of the Vampires”

Serdecznie za­pra­szamy na spek­takl teatralno-muzyczny przy­go­to­wany w ra­mach ósmej edy­cji pro­jektu edukacyjnego… więcej»

Prelekcja dla Rodziców dotycząca zagrożeń współczesnej młodzieży

Drodzy Rodzice, aby unik­nąć co­raz czę­ściej po­ja­wia­ją­cych się za­gro­żeń współ­cze­snej mło­dzieży,… więcej»

Pierwsze miejsce w 14. Radosnej Paradzie Niepodległości

Podniesienie biało-czerwonej flagi oraz od­śpie­wa­nie hymnu pań­stwo­wego – tak roz­po­częły się… więcej»

Program stypendialny „zDolny Śląsk”

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej… więcej»

Wrocławski Licealista — sylwetki Ośmiu Wspaniałych

W fi­nale kon­kursu Wrocławski Licealista ry­wa­li­zo­wało dzie­się­cioro uczest­ni­ków, w tym — ośmiu … więcej»

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Z dumą in­for­mu­jemy, że sty­pen­dium Ministra Edukacji Narodowej za wy­bitne osią­gnię­cia… więcej»

Stypendia Artystyczne Prezydenta Wrocławia

Już po raz 19. naj­zdol­niejsi mło­dzi ar­ty­ści zo­stali na­gro­dzeni Stypendiami Artystycznymi… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii