Już wkrótce obchodzić będziemy
czterdziestolecie istnienia szkoły.
Wszelkie informacje dotyczące
uroczystości z okazji jubileuszu
oraz Balu Absolwentów Czternastki
znaleźć można na stronie www.4014.pl.
Zapraszamy serdecznie!

Informacje

Złoty Medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w Tajpej

Z ogromną ra­do­ścią in­for­mu­jemy, że Jarek Kwiecień, uczeń klasy 1B LO… wię­cej»

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­stą pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym 2014/2015  Z… wię­cej»

Przyjęcia do internatu

Informacje o oso­bach przy­ję­tych do in­ter­natu na rok szkolny 2014/2015 można uzy­skać… wię­cej»

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od no­wego roku szkol­nego bę­dzie można spraw­dzać naj­waż­niej­sze szkolne wy­da­rze­nia w ka­len­da­rzu… wię­cej»

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Podczas Gali Laureatów Dolnośląskiego Konkursu  „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista”  wrę­czono dy­plomy dla… wię­cej»

Ranking wrocławskich liceów

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV zaj­muje 1. miej­sce w ran­kingu wro­cław­skich li­ceów Gazety… wię­cej»

Ranking wrocławskich gimnazjów

Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi zaj­muje 1. miej­sce w  ran­kingu wro­cław­skich… wię­cej»

Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zasady re­kru­ta­cji do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi… wię­cej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię