Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Matura 2015 — ważne informacje

Pisemne eg­za­miny ma­tu­ralne roz­po­czy­nają się 4 maja (po­nie­dzia­łek). Listy uczniów będą wy­wie­szane… więcej»

Obóz olimpijczyków LO XIV

Tegorocznych olim­pij­czy­ków za­pra­szamy do udziału w obo­zie po­pu­lar­no­nau­ko­wym przy­go­to­wa­nym przez Czternastkę we… więcej»

Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14

Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 od­był się w so­botę, 7 marca. … więcej»

Ranking wrocławskich gimnazjów

Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi za­jęło 1. miej­sce w ran­kingu wro­cław­skich gim­na­zjów… więcej»

LO XIV na 2. miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015

LO XIV za­jęło w tym roku 2. miej­sce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych!… więcej»

Siłownia, sala do aerobiku — wynajem

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu wy­naj­mie w pełni wy­po­sa­żoną si­łow­nię wraz… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
siłownia

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii