Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Promovere Talenta — stypendia wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych

W czwar­tek, 20 wrze­śnia 2018 r. o godz. 12:00 w auli… więcej»

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

W 100. rocz­nicę od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Polski łą­czymy po­zna­wa­nie na­szej hi­sto­rii ze… więcej»

Złoto w XXX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

Anadi Agrawal, te­go­roczny ab­sol­went LO XIV zdo­był złoty me­dal w XXX… więcej»

Uzdolnieni Matematycznie

17 wrze­śnia (po­nie­dzia­łek) o godz. 16:00 od­bę­dzie się test kwa­li­fi­ka­cyjny dla… więcej»

Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

5. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środ­ko­wej w tym roku od­była się… więcej»

Ochrona danych osobowych

Poniżej przed­sta­wiamy in­for­ma­cje o tym, w jaki spo­sób, w ja­kich ce­lach… więcej»

Wrocławska Klasa ITN — projekt adresowany do uczniów klas 7–8 SP

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wym pro­jek­tem Czternastki ad­re­so­wa­nym do uzdol­nio­nych… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii