Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Informacje

Lista osób przyjętych do Internatu Zespołu Szkół Nr 14 w roku szkolnym 2015/2016

Lista osób przy­ję­tych do Internatu Zespołu Szkół Nr 14 w roku szkol­nym… więcej»

Lista podręczników w roku szkolnym 2015/2016

Lista pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym  2015/2016 Podręczniki dla uczniów klas pierw­szych… więcej»

LO XIV na 3. miejscu w Rankingu Perspektyw STEM

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2015 W pierw­szej edy­cji no­wego Rankingu Liceów… więcej»

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Gratulujemy Uczniom i ich Nauczycielom bar­dzo do­brych wy­ni­ków eg­za­minu ma­tu­ral­nego! Są one… więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

Uczniowie Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skali świetne wy­niki z eg­za­minu gimnazjalnego:… więcej»

Podręczniki dla uczniów klas I gimnazjum zostaną zakupione z dotacji MEN

Informujemy, że zgod­nie z har­mo­no­gra­mem re­formy wpro­wa­dzo­nej przez MEN w roku szkol­nym 2015/2016… więcej»

Pomoc materialna

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 1 wrze­śnia 2015 r. re­ali­za­cję świad­czeń po­mocy… więcej»

Wnioski o przyznanie miejsca w Internacie ZS 14

Wnioski o przy­zna­nie miej­sca w Internacie na rok szkolny 2015/2016 na­leży skła­dać do… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
siłownia

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii