Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Sportowe ferie w Zespole Szkół Nr 14

Wszystkim na­uczy­cie­lom, uczniom i ich ro­dzi­com życzymy uda­nego zi­mo­wego wypoczynku! Gimnazjalistów i li­ce­ali­stów… więcej»

Wrocławianin Roku 2015 — plebiscyt „Gazety Wrocławskiej”

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14, Marek Łaź­niak zo­stał no­mi­no­wany do ty­tułu… więcej»

LO XIV na 4. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016

Z dumą in­for­mu­jemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej… więcej»

LO XIV na 2. miejscu w ogólnopolskim rankingu maturalnym

Instytut Badań Edukacyjnych opu­bli­ko­wał dane do­ty­czące wy­ni­ków ma­tur z lat 2013–2015 w li­ce­ach… więcej»

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów

We wto­rek, 15 grud­nia w Centrum Kultury Agora od­była się uro­czy­stość wrę­cze­nia… więcej»

Pierwsze miejsce w 14. Radosnej Paradzie Niepodległości

Podniesienie biało-czerwonej flagi oraz od­śpie­wa­nie hymnu pań­stwo­wego – tak roz­po­częły się… więcej»

Program stypendialny „zDolny Śląsk”

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii