Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Najlepsi wrocławscy licealiści są w LO XIV

W fi­nale 9. edy­cji kon­kursu „Wrocławski Licealista” zna­la­zło się 9 uczniów LO… więcej»

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 14 na deskach Teatru Polskiego

Na po­czątku roku szkol­nego Teatr Polski ogło­sił ca­sting do spek­ta­klu te­atral­nego… więcej»

Zapraszamy na spektakl muzyczny „Romeo and Juliet”

 … więcej»

Czterdziestolecie Czternastki — Gala Jubileuszowa

Jubileuszową Galę, która roz­po­częła się 10 paź­dzier­nika 2014 r. w samo po­łu­dnie,… więcej»

Bal Absolwentów Czternastki w Hali Stulecia

Pierwszym za­da­niem za­ło­żo­nej przez troje zna­mie­ni­tych ab­sol­wen­tów: Annę Rabiegę (obec­nie na­uczy­cielkę… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Pomoc dla Jurka Piekarskiego

Rodzice i przy­ja­ciele Jurka Piekarskiego, ucznia LO XIV, pod­da­wa­nego po cięż­kim wy­padku… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię