Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Wrocławski Licealista 2015

Zachęcamy uczniów LO XIV do udziału w in­ter­dy­scy­pli­nar­nym kon­kur­sie Wrocławski Licealista 2015,… więcej»

Konsultacje nauczycieli

Zapraszamy Rodziców na co­ty­go­dniowe in­dy­wi­du­alne kon­sul­ta­cje na­uczy­cieli. Aby po­brać har­mo­no­gram, na­leży… więcej»

Uczniowski Program Stypendialny — Gala

Z ogromną sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, że w gro­nie na­szych uczniów i ab­sol­wen­tów jest aż… więcej»

Tutoring w Czternastce

Czekamy na zgło­sze­nia uczniów klas pierw­szych G 49 i LO XIV do pro­gramu… więcej»

Rzecznik Praw Ucznia

W środę, 16.09.2015 r. w Zespole Szkół nr 14 od­były się wy­bory… więcej»

Międzynarodowe sukcesy w Olimpiadzie Informatycznej

W dniach 26 lipca — 2 sierp­nia w Ałma-Acie w Kazachstanie od­były się za­wody… więcej»

Basen w Zespole Szkół Nr 14

W dniu 1 wrze­śnia 2015 r. po ge­ne­ral­nym re­mon­cie otwarty zo­stał ba­sen. … więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii