Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BGŹ Paribas dla przyszłych uczniów XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Od 2003 roku Fundacja re­ali­zuje pro­gram sty­pen­dialny „Klasa” skie­ro­wany do zdol­nych… więcej»

Ranking „Perspektyw” 2019

LO XIV na 6. miej­scu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, a … więcej»

Egzamin maturalny 2018 z języka polskiego — drugi wynik w Polsce

Już 10 stycz­nia 2019 r. po­znamy wy­niki ko­lej­nego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych… więcej»

Zajęcia dla ósmoklasistów

Zapraszamy wszyst­kich chęt­nych uczniów klas ósmych na roz­wi­ja­jące za­in­te­re­so­wa­nia bez­płatne za­ję­cia… więcej»

Ochrona danych osobowych

Poniżej przed­sta­wiamy in­for­ma­cje o tym, w jaki spo­sób, w ja­kich ce­lach… więcej»

Wrocławska Klasa ITN — projekt adresowany do uczniów klas 7–8 SP

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wym pro­jek­tem Czternastki ad­re­so­wa­nym do uzdol­nio­nych… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii