Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Plan lekcji

Informujemy, że w dniu 2 lu­tego (po­nie­dzia­łek) na­stąpi zmiana Planu Lekcji
Plan Lekcji … więcej»

Ferie zimowe — zajęcia sportowe w szkole

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych dla uczniów na­szej szkoły od­będą się za­ję­cia… więcej»

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych — dyplomy dla LO XIV

Dyplomy za za­ję­cie 2. miej­sca w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2015, 2. miej­sca… więcej»

LO XIV na 2. miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015

LO XIV za­jęło w tym roku 2. miej­sce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych!… więcej»

Podwyższanie wyników egzaminów maturalnych

Absolwenci LO XIV, który za­mie­rzają pod­wyż­szyć wy­niki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych lub wy­brać… więcej»

Siłownia, sala do aerobiku — wynajem

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu wy­naj­mie w pełni wy­po­sa­żoną si­łow­nię wraz… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię