Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Wrocławski Licealista 2014

Wrocławska re­dak­cja „Gazety Wyborczej” za­pra­sza wszyst­kich uczniów wszyst­kich klas li­ceum do… więcej»

Pierwsze miejsce w Radosnej Paradzie Niepodległości

Już po raz piąty Liceum Ogólnokształcące Nr XIV za­jęło pierw­sze miej­sce… więcej»

Tragic Literary Heros Days

Tragic Literary Heros Days Plik: PDFRozmiar: 1,5MB   … więcej»

Czterdziestolecie Czternastki — Gala Jubileuszowa

Jubileuszową Galę, która roz­po­częła się 10 paź­dzier­nika 2014 r. w samo po­łu­dnie,… więcej»

Bal Absolwentów Czternastki w Hali Stulecia

Pierwszym za­da­niem za­ło­żo­nej przez troje zna­mie­ni­tych ab­sol­wen­tów: Annę Rabiegę (obec­nie na­uczy­cielkę… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Pomoc dla Jurka Piekarskiego

Rodzice i przy­ja­ciele Jurka Piekarskiego, ucznia LO XIV, pod­da­wa­nego po cięż­kim wy­padku… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię