Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Ferie na sportowo w Zespole Szkół Nr 14

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych dla uczniów szkół wro­cław­skich, od­będą się za­ję­cia… więcej»

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Laptop na bank”

Szymon Kiczak z klasy 2B za­jął II miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie… więcej»

LO XIV na 5. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej za­jęło 5. miej­sce w … więcej»

Stypendium „Świat dla Młodych”

Z wielką przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że Jan Wiącek, uczeń klasy 2K Gimnazjum… więcej»

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Z dumą in­for­mu­jemy, że sty­pen­dium Ministra Edukacji Narodowej za szcze­gólne osią­gnię­cia… więcej»

Wręczenie nagród za udział w XV Radosnej Paradzie Niepodległości

21 li­sto­pada 2016 r. we wro­cław­skim  Imparcie od­było się uro­czy­ste za­koń­cze­nie… więcej»

Oskar Olejnik — Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

29 li­sto­pada 2016 r. w ze­spole Szkół Nr 14 od­była się… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii