Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Sprawdzian pre­dys­po­zy­cji ję­zy­ko­wych dla kan­dy­da­tów do klas pierw­szych G 49 od­bę­dzie się… więcej»

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej w LO XIV

Sprawdzian kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych dla kan­dy­da­tów do klasy dwu­ję­zycz­nej w LO XIV od­bę­dzie… więcej»

Zapraszamy na Charytatywny Wieczór Kulturalny

W po­nie­dzia­łek, 13 czerwca 2016 r. w go­dzi­nach 16.00–19.00 w auli Zespołu Szkół… więcej»

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w internacie

Informujemy, że wnio­ski o przy­zna­nie miej­sca w Internacie Zespołu Szkół Nr 14 na­leży… więcej»

Komunikat CKE w związku z błędem na egzaminie z informatyki

Maturzystów, któ­rzy przy­stą­pili do eg­za­minu z in­for­ma­tyki, pro­simy o za­po­zna­nie się z Komunikatem CKE… więcej»

Kontrola jakości zanieczyszczeń powietrza

By za­ję­cia, zwłasz­cza te or­ga­ni­zo­wane – jak prze­wi­duje pod­stawa pro­gra­mowa —… więcej»

LO XIV — najlepszym liceum we Wrocławiu

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej uzy­skali naj­lep­sze wy­niki… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii