Już wkrótce obchodzić będziemy
czterdziestolecie istnienia szkoły.
Wszelkie informacje dotyczące
uroczystości z okazji jubileuszu
oraz Balu Absolwentów Czternastki
znaleźć można na stronie www.4014.pl.
Zapraszamy serdecznie!

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Brązowy medal na XXV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej

Z ogromną sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, że na XXV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej uczeń … więcej»

Srebrny medal na 12. Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

Z wielką ra­do­ścią in­for­mu­jemy, że Stanisław Wilczyński – te­go­roczny ab­sol­went na­szego… więcej»

Rusza kolejna edycja projektu Uzdolnieni Matematycznie

Osoby za­in­te­re­so­wane uczest­nic­twem w za­ję­ciach z ma­te­ma­tyki, pro­wa­dzo­nych w ra­mach pro­jektu Uzdolnieni Matematycznie, za­pra­szamy… więcej»

Złoty Medal na XXVI Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w Tajpej

Z ogromną ra­do­ścią in­for­mu­jemy, że Jarek Kwiecień, uczeń klasy 1B LO… więcej»

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­stą pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym 2014/2015  Z… więcej»

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od no­wego roku szkol­nego bę­dzie można spraw­dzać naj­waż­niej­sze szkolne wy­da­rze­nia w ka­len­da­rzu… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię