Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Zgłoszenia woli przystąpienia do sprawdzianu

Trwa przyj­mo­wa­nie zgło­szeń woli: do spraw­dzianu pre­dys­po­zy­cji ję­zy­ko­wych do gim­na­zjum oraz… więcej»

Kontrola jakości zanieczyszczeń powietrza

By za­ję­cia, zwłasz­cza te or­ga­ni­zo­wane – jak prze­wi­duje pod­stawa pro­gra­mowa —… więcej»

Charytatywna Noc Filmowa 2016

Uczniowie Czternastki po raz ko­lejny udo­wod­nili, że można na nich li­czyć!… więcej»

LO XIV — najlepszym liceum we Wrocławiu

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej uzy­skali naj­lep­sze wy­niki… więcej»

Gala Laureatów Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

W środę, 30 marca w auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie… więcej»

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”

Informacje o re­kru­ta­cji do Klasy Fundacji BGŻ BNP Paribas na rok szkolny… więcej»

Próbny egzamin gimnazjalny z „Operonem”

Wyniki uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skane pod­czas prób­nego eg­za­minu… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii