Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Życzenia

Życze­nia cie­płych, peł­nych mi­ło­ści i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz po­myśl­no­ści w Nowym… więcej»

Siłownia, sala do aerobiku — wynajem

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu wy­naj­mie w pełni wy­po­sa­żoną si­łow­nię wraz… więcej»

Zwiastun spektaklu muzycznego „Romeo and Juliet”

Zwiastun spek­ta­klu mu­zycz­nego „Romeo and Juliet” Plik: PDFRozmiar: 44,6MB   … więcej»

Antonina Krupiarz zwyciężczynią konkursu „Wrocławski Licealista”

Po raz ko­lejny lau­re­atką kon­kursu „Wrocławski Licealista” zo­stała uczen­nica Liceum Nr… więcej»

Najlepsi wrocławscy licealiści są w LO XIV

W fi­nale 9. edy­cji kon­kursu „Wrocławski Licealista” zna­la­zło się 9 uczniów LO… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Pomoc dla Jurka Piekarskiego

Rodzice i przy­ja­ciele Jurka Piekarskiego, ucznia LO XIV, pod­da­wa­nego po cięż­kim wy­padku… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię