Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Terminarz

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pla­no­wa­nymi w tym ty­go­dniu wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.Terminarz wy­da­rzeń… wię­cej»

Egzamin gimnazjalny 2014

Przypominamy o pro­ce­du­rach obo­wią­zu­ją­cych w cza­sie eg­za­minu gim­na­zjal­nego!
Życzymy po­wo­dze­nia!
 … wię­cej»

Zmarł były Dyrektor LO XIV, Aleksander Dobrzycki

Księga Kondolencyjna… wię­cej»

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Podczas Gali Laureatów Dolnośląskiego Konkursu  „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista”  wrę­czono dy­plomy dla… wię­cej»

Ranking Olimpijski

W  Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim  Liceum Ogólnokształcące nr XIV za­jęło 3. miej­sce… wię­cej»

Ranking wrocławskich liceów

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV zaj­muje 1. miej­sce w ran­kingu wro­cław­skich li­ceów Gazety… wię­cej»

Ranking wrocławskich gimnazjów

Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi zaj­muje 1. miej­sce w  ran­kingu wro­cław­skich… wię­cej»

XX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

19 marca 2014 roku o go­dzi­nie 12.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia… wię­cej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię