Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki eg­za­minu ma­tu­ral­nego zo­staną udo­stęp­nione zda­ją­cym 30 czerwca (wto­rek) w ser­wi­sie ma­tu­rzy­sty… więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

Uczniowie Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skali świetne wy­niki z eg­za­minu gimnazjalnego:… więcej»

Podręczniki dla uczniów klas I gimnazjum zostaną zakupione z dotacji MEN

Informujemy, że zgod­nie z har­mo­no­gra­mem re­formy wpro­wa­dzo­nej przez MEN w roku szkol­nym 2015/2016… więcej»

Pomoc materialna

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 1 wrze­śnia 2015 r. re­ali­za­cję świad­czeń po­mocy… więcej»

Wnioski o przyznanie miejsca w Internacie ZS 14

Wnioski o przy­zna­nie miej­sca w Internacie na rok szkolny 2015/2016 na­leży skła­dać do… więcej»

Olimpijczycy 2015

W środę, 17 czerwca 2015 r. o godz. w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego od­była… więcej»

Fundusz Stypendialny Talenty

Fundusz Stypendialny Talenty roz­po­czął re­kru­ta­cję sty­pen­dy­stów na rok szkolny 2015/2016. Fundusz… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
siłownia

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii