Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Nagrody Prezydenta Wrocławia dla nauczycieli

W po­nie­dzia­łek, 6 paź­dzier­nika 2014 r. dy­rek­to­rzy wro­cław­skich szkół oraz za­pro­szeni przez… więcej»

Uczniowski Program Stypendialny

Uroczysta Gala wrę­cze­nia sty­pen­diów w ra­mach Uczniowskiego Programu Stypendialnego od­była się 25… więcej»

Poszukiwana firma do obsługi punktu kserograficznego

Zespół Szkół Nr 14 po­szu­kuje firmy do ob­sługi punktu kse­ro­gra­ficz­nego na… więcej»

Rusza kolejna edycja projektu Uzdolnieni Matematycznie

Osoby za­in­te­re­so­wane uczest­nic­twem w za­ję­ciach z ma­te­ma­tyki, pro­wa­dzo­nych w ra­mach pro­jektu Uzdolnieni Matematycznie, za­pra­szamy… więcej»

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od no­wego roku szkol­nego bę­dzie można spraw­dzać naj­waż­niej­sze szkolne wy­da­rze­nia w ka­len­da­rzu… więcej»

Rada Samorządu Uczniowskiego na Facebooku

Zachęcamy do śle­dze­nia cie­ka­wych ak­cji or­ga­ni­zo­wa­nych w szkole przez Samorząd Uczniowski —… więcej»

Pomoc dla Jurka Piekarskiego

Rodzice i przy­ja­ciele Jurka Piekarskiego, ucznia LO XIV, pod­da­wa­nego po cięż­kim wy­padku… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię