Zasady funkcjonowania

Zasady funk­cjo­no­wa­nia

  1. Siedziba Internatu mie­ści się we Wrocławiu przy ul. Toruńskiej 72.
  2. Internat jest pla­cówką ko­edu­ka­cyjną. Posiada 180 miejsc noc­le­go­wych — 94 dla chłop­ców oraz 86 dla dziewcząt.
  3. Podstawową jed­nostką or­ga­ni­za­cyjną Internatu jest grupa wy­cho­waw­cza o licz­bie wy­cho­wan­ków 30–35.
  4. Tygodniowy wy­miar za­jęć wy­cho­waw­czych i opie­kuń­czych z jedną grupą wy­cho­waw­czą wy­nosi 49 go­dzin zegarowych.
  5. Internat — zgod­nie z de­cy­zją or­ganu pro­wa­dzą­cego — pra­cuje w sys­te­mie całotygodniowym.
  6. Internat nie spra­wuje opieki wy­cho­waw­czej w okre­sach fe­rii zi­mo­wych i let­nich oraz przerw świą­tecz­nych zgod­nie z rocz­nym ka­len­da­rzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  7. Podczas week­en­dów tj. od piątku od godz. 22.00 do nie­dzieli do godz. 15.00 może prze­by­wać w Internacie mak­sy­mal­nie do 35 uczniów ze względu na opiekę peł­nioną przez jed­nego wychowawcę.
  8. W go­dzi­nach noc­nych od nie­dzieli do czwartku opiekę nad ca­ło­ścią Internatu spra­wuje dwóch wy­cho­waw­ców. Od piątku od godz. 22.00 do nie­dzieli do godz. 15.00 opiekę nocną nad po­zo­sta­ją­cymi w Internacie wy­cho­wan­kami spra­wuje je­den wychowawca.
  9. Szczegółowy spo­sób re­ali­za­cji za­dań okre­śla „Roczny plan pracy opie­kuń­czej, wy­cho­waw­czej i dy­dak­tycz­nej Internatu” spo­rzą­dzany przez Kierownika Internatu i Radę Wychowawców.