Program Moje Stypendium

Moje Stypendium

Jesteś uczniem, stu­den­tem lub dok­to­ran­tem? Pasjonujesz się spor­tem? Masz ar­ty­styczną du­szę? Sprawdź moż­li­wo­ści fi­nan­so­wa­nia swo­jego dal­szego roz­woju! W ba­zie ser­wisu mojestypendium.pl czeka po­nad 9000 in­for­ma­cji do­ty­czą­cych sty­pen­diów, gran­tów i konkursów!

Fundacja Dobra Sieć od 9 lat stara się, aby in­for­ma­cja o do­stęp­nych pro­gra­mach sty­pen­dial­nych do­tarła do jak naj­szer­szego grona mło­dych lu­dzi. Dzięki ser­wi­sowi www.mojestypendium.pl in­for­muje o wszyst­kich pro­gra­mach sty­pen­dial­nych, w tym ofe­ro­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje, sa­mo­rządy, uczel­nie i firmy. Strona jest bazą ak­tu­al­nych ofert sty­pen­dial­nych, staży oraz kon­kur­sów na­uko­wych i ar­ty­stycz­nych, skie­ro­waną do uczniów, stu­den­tów, osób uta­len­to­wa­nych ar­ty­stycz­nie lub sportowo.

Szczególnie w okre­sie wa­ka­cyj­nym po­ja­wia się wiele bar­dzo atrak­cyj­nych ofert sty­pen­dial­nych dla stu­den­tów, uczniów oraz mło­dych naukowców.

W ser­wi­sie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

  • Bazę ak­tu­al­nych sty­pen­diów, staży i konkursów
  • Artykuły o sty­pen­diach i grantach
  • Regulacje prawne do­ty­czące przy­zna­wa­nia stypendiów
  • Wskazówki, jak sta­rać się o stypendia
  • Listę or­ga­ni­za­to­rów pro­gra­mów stypendialnych
  • Badania rynku stypendialnego
  • Porady dla in­sty­tu­cji przy­zna­ją­cych stypendia

Zapraszamy do od­wie­dze­nia ser­wisu www.mojestypendium.pl!

Serwis po­wstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w part­ner­stwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.