Program stypendialny Cambridge cLASs

Cambridge University Polish Society (CU PolSoc), czyli sto­wa­rzy­sze­nie pol­skich stu­den­tów na uni­wer­sy­te­cie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, ra­zem z Leysin American School w Szwajcarii (LAS) ma przy­jem­ność or­ga­ni­zo­wać kon­kurs sty­pen­dialny „Cambridge cLASs” skie­ro­wany do naj­zdol­niej­szych uczniów klas 1. szkół ponadgimnazjalnych.

Dwie na­grody główne obej­mują pełne sty­pen­dium do LAS na lata szkolne 2018–20 (pro­gram IB), pro­gram men­to­rin­gowy obej­mu­jący po­moc przy apli­ka­cji na pre­sti­żowe stu­dia na naj­lep­szych uczel­niach świata prze­pro­wa­dzony przez człon­ków CU PolSoc oraz dwu­dniową wy­cieczkę do Cambridge, w trak­cie któ­rej lau­re­aci zo­staną za­pro­szeni do udziału w for­mal­nej ko­la­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez CU PolSoc (kwiecień/maj 2018). Laureat trze­ciego miej­sca weź­mie udział w trzy­ty­go­dnio­wym pro­gra­mie edge pod­czas let­niej szkoły w LAS (li­piec 2018).

Szczegółowe in­for­ma­cje o kon­kur­sie i szkole LAS oraz for­mu­larz apli­ka­cyjny znajdą Państwo na na­szej stro­nie www.cambridgeclass.pl oraz w bro­szu­rze in­for­ma­cyj­nej, która znaj­duje się poniżej.

Program sty­pen­dialny Cambridge cLASs
bro­szura

Plik: PDF
Rozmiar: 3,2MB