Stypendia dla laureatów olimpiad ogólnopolskich

O sty­pen­dium mogą ubie­gać się stu­denci I roku stu­diów jed­no­li­tych ma­gi­ster­skich oraz I stop­nia — Laureaci Olimpiad Ogólnopolskich.

Warunkiem ko­niecz­nym do ubie­ga­nia się o sty­pen­dium jest po­sia­da­nie przez stu­denta ty­tułu lau­re­ata ogól­no­pol­skiej olim­piady przed­mio­to­wej, zgod­nej z kie­run­kiem pod­ję­tych przez niego stu­diów oraz za­kwa­li­fi­ko­wa­nie przez uczel­nianą ko­mi­sję kwa­li­fi­ka­cyjną do przy­ję­cia na stu­dia bez po­stę­po­wa­nia kwalifikacyjnego.

Wnioski o udzie­le­nie sty­pen­diów skła­dają stu­denci na swo­jej uczelni. Wypełnione wnio­ski wraz z li­stami kan­dy­da­tów zgła­szają uczel­nie, w ter­mi­nie do dnia 15 paź­dzier­nika każ­dego roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Złożony wnio­sek po­wi­nien zawierać:

  1. okre­śle­nie uczelni wy­stę­pu­ją­cej z wnioskiem,
  2. re­ko­men­da­cję i pre­zen­ta­cję kan­dy­data ubie­ga­ją­cego się o stypendium,
  3. za­łą­czone do­ku­menty po­twier­dza­jące, że wnio­sko­dawca jest stu­den­tem I roku i lau­re­atem olim­piady ogólnopolskiej,
  4. druk.

Szczegóły na stro­nie www.wroclaw.pl.