Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za osią­gnię­cia ar­ty­styczne przy­zna­wane uczniowi szkoły ar­ty­stycz­nej oraz uczniowi — lau­re­atowi kra­jo­wego lub mię­dzy­na­ro­do­wego konkursu.

Wniosek o przy­zna­nie sty­pen­dium składa dy­rek­tor szkoły, któ­rej uczniem jest kan­dy­dat, do Ministra Kultury i Sztuki.