Uczniowski Program Stypendialny Urzędu Miasta Wrocławia

O sty­pen­dium w ra­mach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubie­gać się mogą ucznio­wie posiadający:

  1. ce­lu­jące oceny na świa­dec­twie koń­co­wym (mi­ni­mum dwie) oraz szcze­gólne osią­gnię­cia w każ­dych dzie­dzi­nach szkol­nych i po­zasz­kol­nych, na szcze­blu co naj­mniej wo­je­wódz­kim (okręgowym).
  2. ty­tuł lau­re­ata ogól­no­pol­skiej olim­piady przed­mio­to­wej (I, II, III miejsce)
  3. zdany eg­za­min ma­tu­ralny z ma­te­ma­tyki na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym we wro­cław­skiej szkole po­nad­gim­na­zjal­nej oraz pod­ję­cie stu­diów sta­cjo­nar­nych na kie­run­kach z za­kresu nauk ści­słych lub tech­nicz­nych we WROCŁAWIU

Wyżej wy­mie­nione kry­te­ria na­leży za­świad­czyć ko­piami do­ku­men­tów po­twier­dzo­nymi za zgod­ność z oryginałem.

Wnioski na­leży skła­dać w Wydziale Edukacji przy ul. G. Zapolskiej 2/4, IV pię­tro, pok. 439 w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 2 lipca każ­dego roku.

Wnioski i szcze­gó­łowe in­for­ma­cje u pe­da­goga szkol­nego gab. 112, tel. 71 324 69 09