Uczniowski Program Stypendialny (UPS)

Zarządzenie Nr 5339/16 z dnia 19 wrze­śnia 2016 r. w spra­wie przy­zna­nia sty­pen­diów dla uczniów w ra­mach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szkol­nym 2016/2017 — plik w for­ma­cie pdf.

Uczniowski Program Stypendialny — zasady

 • Celem pro­gramu jest wspie­ra­nie uzdol­nień uczniów wro­cław­skich szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawa prawna:

Ze świad­cze­nia fi­nan­so­wego wy­pła­ca­nego w ra­mach Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubie­gać się mogą ucznio­wie posiadający:

 1. ce­lu­jące oceny na świa­dec­twie koń­co­wym (mi­ni­mum pięć) oraz szcze­gólne osią­gnię­cia w każ­dych dzie­dzi­nach, na szcze­blu co naj­mniej wo­je­wódz­kim (okręgowym).

 2. Wnioski o udzie­le­nie sty­pen­diów dla uczniów speł­nia­ją­cych wy­żej wy­mie­nione wa­runki wraz z li­stami kan­dy­da­tów skła­dają dy­rek­to­rzy szkół w ter­mi­nie do 30 czerwca każ­dego roku.

  Stypendium udzie­lane jest TYLKO je­den raz w cza­sie trwa­nia na­uki w szkole da­nego typu na okres 10 mie­sięcy, tj. od wrze­śnia do czerwca.

  Dodatkowe in­for­ma­cji w spra­wach Uczniowskiego Programu Stypendialnego można uzy­skać pod nu­me­rami te­le­fo­nów:
  dla szkół pod­sta­wo­wych: 71 777 81 46,
  dla gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych: 71 777 78 52.

 3. Tytuł lau­re­ata ogól­no­pol­skiej olim­piady przed­mio­to­wej (I, II, III miejsce).

 4. Wnioski o udzie­le­nie sty­pen­diów dla uczniów speł­nia­ją­cych wy­żej wy­mie­nione wa­runki wraz z li­stami kan­dy­da­tów skła­dają dy­rek­to­rzy szkół w ter­mi­nie do 30 czerwca każ­dego roku.

  Stypendium udzie­lane jest TYLKO je­den raz w cza­sie trwa­nia na­uki w szkole da­nego typu na okres 10 mie­sięcy, tj. od wrze­śnia do czerwca.

  Dodatkowe in­for­ma­cje w spra­wach zwią­za­nych z Uczniowskim Programem Stypendialnym można uzy­skać pod nr tel. 71 71 777 78 52.

 5. Tytuł lau­re­ata „Szkolnego Nobla”.

  Informujemy, że w roku szkol­nym 2016/2017 od­bę­dzie się ko­lejna edy­cja kon­kursu „Szkolny Nobel”.

  Podstawą prawną prze­pro­wa­dze­nia kon­kursu jest Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grud­nia 2016 r. w spra­wie za­sad i szcze­gó­ło­wych wa­run­ków prze­pro­wa­dze­nia kon­kursu „Szkolny Nobel”.

  Zgłoszenia na­leży kie­ro­wać na ad­res:
  Urząd Miejski Wrocławia
  Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
  ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439
  50–032 Wrocław
  z do­pi­skiem Konkurs „Szkolny Nobel” w dziedzinie.….….….

  Termin skła­da­nia wnio­sków upływa 27 kwiet­nia 2017 r. Za dzień zgło­sze­nia uważa się dzień wpływu do­ku­men­tów do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tryb roz­pa­try­wa­nia wniosków

 1. zło­żone wnio­ski w okre­ślo­nych od­po­wied­nio ter­mi­nach wraz z li­stami kan­dy­da­tów pod­le­gają we­ry­fi­ka­cji do­ko­ny­wa­nej przez po­wo­łaną Komisję Stypendialną pod kątem:
  • speł­nie­nia przez ucznia kry­te­riów okre­ślo­nych Uchwałą,
  • speł­nie­nia wy­mo­gów for­mal­nych okre­ślo­nych Uchwałą.
 2. Departament Edukacji do­ko­nuje wstęp­nego po­działu środ­ków fi­nan­so­wych prze­wi­dzia­nych na stypendia.
 3. Prezydent Miasta de­cy­duje o osta­tecz­nym wy­bo­rze sty­pen­dy­stów Uczniowskiego Programu Stypendialnego oraz o wy­so­ko­ści przy­zna­nego stypendium
 4. li­sty sty­pen­dy­stów prze­ka­zy­wane będą do wia­do­mo­ści odpowiednich,placówek oświa­to­wych, uczelni lub sa­mym za­in­te­re­so­wa­nym oraz umiesz­czone na stro­nie in­ter­ne­to­wej Departamentu

Stypendium za w/w osią­gnię­cia może być udzie­lone w roku szkol­nym na­stę­pu­ją­cym bez­po­śred­nio po roku szkol­nym, w któ­rym uzy­skano ty­tuł do przy­zna­nia stypendium.

Prezydent Miasta de­cy­duje o osta­tecz­nym wy­bo­rze sty­pen­dy­stów Uczniowskiego Programu sty­pen­dial­nego oraz o wy­so­ko­ści przy­zna­nego stypendium.

Terminy wy­płat stypendiów

Przyznane kwoty sty­pen­diów wy­pła­cane będą uczniom co mie­siąc, w ter­mi­nie do dwu­dzie­stego dnia każ­dego mie­siąca, w ka­sie Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Sukiennice 10 w go­dzi­nach pracy urzędu) lub na wska­zane przez ucznia konto.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ w kan­ce­la­rii Departamentu Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 439 (IV pię­tro), z do­pi­skiem DZIAŁ PROJEKTÓW I INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ — UCZNIOWSKI PROGRAM STYPENDIALNY, zgod­nie z okre­ślo­nymi terminami.

Pliki do pobrania: