Świadectwa dojrzałości

Świa­dec­twa doj­rza­ło­ści bę­dzie można od­bie­rać w czwar­tek, 4 lipca od godz. 11:00 w na­stę­pu­ją­cych salach:

ab­sol­wenci klasy 3A — - … więcej»

Wrocławska Klasa ITN

Wrocławska Klasa ITN to pro­jekt edu­ka­cyjny i jed­no­cze­śnie wy­jąt­kowa po­zy­cja w ofer­cie edu­ka­cyj­nej mia­sta. Do udziału w pro­jek­cie za­pra­szamy uzdol­nio­nych … więcej»

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Drodzy gim­na­zja­li­ści i ósmo­kla­si­ści! Już nie­długo roz­pocz­nie się re­kru­ta­cja do li­ceów ogól­no­kształ­cą­cych. W na­szej szkole otwie­rają się dla Was po­dwójne … więcej»

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas dla przyszłych uczniów XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Od 2003 roku Fundacja re­ali­zuje pro­gram sty­pen­dialny „Klasa” skie­ro­wany do zdol­nych ab­sol­wen­tów gim­na­zjów z miej­sco­wo­ści do 100 tys., umoż­li­wia­jący im … więcej»

Ranking „Perspektyw” 2019

LO XIV na 6. miej­scu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektyw”, a także na 6. miej­scu w Rankingu Szkół Olimpijskich i … więcej»

Ochrona danych osobowych

Poniżej przed­sta­wiamy in­for­ma­cje o tym, w jaki spo­sób, w ja­kich ce­lach oraz w ja­kim za­kre­sie prze­twa­rzamy Twoje dane oso­bowe, w … więcej»