Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Wy­ni­ki eg­za­minu maturalnego

Informacja o wy­ni­kach eg­za­minu ma­tu­ral­nego zo­sta­nie za­miesz­czona w ser­wi­sie wy­ni­ków eg­za­mi­nów na stro­nie OKE 3 lipca 2018 r.

Login do … więcej»

Ochrona danych osobowych

Poniżej przed­sta­wiamy in­for­ma­cje o tym, w jaki spo­sób, w ja­kich ce­lach oraz w ja­kim za­kre­sie prze­twa­rzamy Twoje dane oso­bowe, w … więcej»

LO XIV na 1. miejscu w rankingu portalu Wasza Edukacja

Według naj­now­szego ran­kingu szkół śred­nich przy­go­to­wa­nego przez por­tal WaszaEdukacja.pl LO XIV za­jęła 1. miej­sce po­dium wśród naj­lep­szych li­ceów we Wrocławiu.… więcej»

Wrocławska Klasa ITN — projekt adresowany do uczniów klas 7–8 SP

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wym pro­jek­tem Czternastki ad­re­so­wa­nym do uzdol­nio­nych uczniów klas siód­mych i ósmych szkół pod­sta­wo­wych. Dołączcie do … więcej»

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej zo­stało ob­jęte pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Umowę o współ­pracy pod­pi­sali 11 … więcej»

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr … więcej»

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Zostań sty­pen­dy­stą pro­gramu „Marzenie o Nauce”!więcej»