Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Przekazanie wyników sprawdzianu kompetencji językowych

Przekazywanie wy­ni­ków spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych kan­dy­da­tom do klas dwu­ję­zycz­nych lub ich ro­dzi­com roz­pocz­nie się 29 maja 2018 r. (wto­rek) o więcej»

LO XIV na 1. miejscu w rankingu portalu Wasza Edukacja

Według naj­now­szego ran­kingu szkół śred­nich przy­go­to­wa­nego przez por­tal WaszaEdukacja.pl LO XIV za­jęła 1. miej­sce po­dium wśród naj­lep­szych li­ceów we Wrocławiu.… więcej»

Wrocławska Klasa ITN — projekt adresowany do uczniów klas 7–8 SP

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wym pro­jek­tem Czternastki ad­re­so­wa­nym do uzdol­nio­nych uczniów klas siód­mych i ósmych szkół pod­sta­wo­wych. Dołączcie do … więcej»

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej zo­stało ob­jęte pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Umowę o współ­pracy pod­pi­sali 11 … więcej»

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr … więcej»

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Zostań sty­pen­dy­stą pro­gramu „Marzenie o Nauce”!więcej»

„Klasa” — program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem sty­pen­dial­nym Fundacji BGŻ BNP Paribas więcej»