Wyniki egzaminu maturalnego 2018

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” uwzględ­nia rów­nież wy­niki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych, które w tym roku wy­pa­dły w na­szej szkole bar­dzo do­brze. Na szcze­gólne wy­róż­nie­nie za­słu­żyli tym ra­zem hu­ma­ni­ści — ich wy­nik z ję­zyka pol­skiego jest drugi w Polsce! Gratulujemy uczniom i na­uczy­cie­lom — współ­twór­com tego sukcesu!

Wyniki eg­za­minu ma­tu­ral­nego 2018 z ję­zyka pol­skiego w Polsce

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych 2018 w LO XIV