List Minister Edukacji do rodziców uczniów

Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za­miesz­czamy list Minister Edukacji Narodowej do ro­dzi­ców uczniów klas II gim­na­zjum i klas VII szkoły pod­sta­wo­wej, który do­ty­czy re­kru­ta­cji do li­ceów w roku szkol­nym 2019/2020.

List Minister Edukacji Narodowej do ro­dzi­ców i opie­ku­nów uczniów_2018.05.18