Zajęcia dla ósmoklasistów

Zapraszamy wszyst­kich chęt­nych uczniów klas ósmych na roz­wi­ja­jące za­in­te­re­so­wa­nia bez­płatne za­ję­cia z na­stę­pu­ją­cych przed­mio­tów:

  • ję­zyk pol­ski (wto­rek, godz. 16:00)
  • ma­te­ma­tyka (środa, godz. 16:00)
  • bio­lo­gia (pią­tek, godz. 16:00)
  • che­mia (czwar­tek, godz. 16:00)

Zgłoszenia przyj­mu­jemy do 8 paź­dzier­nika  drogą e-mailową pod ad­re­sem: obozy.naukowe@lo14.wroc.pl 

Liczba miejsc ogra­ni­czona, o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu de­cy­duje ko­lej­ność zgłoszeń.