Uzdolnieni Matematycznie

17 wrze­śnia (po­nie­dzia­łek) o godz. 16:00 od­bę­dzie się test kwa­li­fi­ka­cyjny dla kan­dy­da­tów do pro­jektu „Uzdolnieni Matematycznie”. W tym roku szkol­nym za­pra­szamy uczniów klas siód­mych i ósmych szkół podstawowych.