Wrocławska Klasa ITN

Wrocławska Klasa ITN to pro­jekt edu­ka­cyjny i jed­no­cze­śnie wy­jąt­kowa po­zy­cja w ofer­cie edu­ka­cyj­nej mia­sta. Do udziału w pro­jek­cie za­pra­szamy uzdol­nio­nych uczniów przy­szło­rocz­nych klas ósmych wro­cław­skich szkół pod­sta­wo­wych.  Po uzy­ska­niu zgody dy­rek­tora szkoły ma­cie­rzy­stej na re­ali­za­cję in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu lub toku na­uki w za­kre­sie jed­nego, kilku lub na­wet wszyst­kich przed­mio­tów ucznio­wie Ci będą mo­gli re­ali­zo­wać za­ję­cia w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV.

Jeśli chcesz sko­rzy­stać z in­dy­wi­du­al­nej opieki tu­tor­skiej naj­lep­szych na­uczy­cieli, uczest­ni­czyć w wy­kra­cza­ją­cych poza szkolne stan­dardy za­ję­ciach, re­ali­zo­wa­nych w do­sko­nale wy­po­sa­żo­nych pra­cow­niach oraz w szkol­nym la­bo­ra­to­rium che­micz­nym, fi­zycz­nym i bio­lo­gicz­nym, już dziś po­znaj szcze­góły pro­jektu (link po­ni­żej), który jest re­ali­zo­wany we współ­pracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.

Wrocławska Klasa ITN