Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2D

27 i 30 li­sto­pada 2017 roku klasa 2D zor­ga­ni­zo­wała w na­szej szkole kier­ma­sze cha­ry­ta­tywne, z któ­rych do­chód zo­stał prze­ka­zany na rzecz Hospicjum Dzieci Dolnego Ślą­ska – fun­da­cji wspie­ra­nej i re­kla­mo­wa­nej przez 2D w ra­mach ak­cji „Pomagam”. Akcja ta od tego szkol­nego jest czę­ścią Ligi Klas. W po­nie­dzia­łek ucznio­wie 2D urzą­dzili Oktoberfest, pod­czas któ­rego sprze­da­wali cia­sta, precle oraz sok jabł­kowy imi­tu­jący … więcej»

Ratujemy konia – podopiecznego Fundacji Centaurus

20 li­sto­pada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 na łącz­niku na par­te­rze od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 3K. Uczniowie sprze­da­wali pyszne cia­sta i inne sma­ko­łyki w za­mian za datki. Cały do­chód ze sprze­daży w wy­so­ko­ści 236 zł 20 gr zo­stał prze­zna­czony na czę­ściowe sfi­nan­so­wa­nie ope­ra­cji jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji Centaurus – ko­nia o imie­niu Staś.

Organizatorami … więcej»

Akcja dla zwierzaka Julii Wengierow z klasy 3K

W dniach 2–14 li­sto­pada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się zbiórka ar­ty­ku­łów dla zwie­rząt, które prze­by­wają w schro­ni­sku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu. Przez po­nad pół­tora ty­go­dnia dary można było umiesz­czać w kar­to­nie na­prze­ciwko wej­ścia do szkoły. Łącz­nie udało nam się ze­brać około 80 kg karmy, kilka za­ba­wek, ar­ty­ku­łów spa­ce­ro­wych, hi­gie­nicz­nych oraz sporo ręcz­ni­ków, ko­ców, po­du­szek… … więcej»

Kacper gra o zdrowie

Ma pięć lat i tyle ta­len­tów, że można by nimi ob­da­ro­wać kil­koro dzieci. Gra w squ­asha, jeź­dzi na nar­tach, gra na ma­łej gi­ta­rze. Ma i raka – guza mó­zgu, który ob­ró­cił jego ży­cie do góry no­gami. Ale Kacper ma też ro­dzi­ców i sio­strę, któ­rzy ra­zem z nim staną na gło­wie, żeby ura­to­wać uko­cha­nego synka i brata.

 

Dnia 3 li­sto­pada 2017 … więcej»

Ratujmy Filipa!

Filip miał 3 dni, kiedy po­wie­dziano nam, że umiera na raka. W dniu na­ro­dzin w jego brzuszku rósł już no­wo­twór! Neuroblastoma – je­den z naj­bar­dziej zło­śli­wych no­wo­two­rów dzie­cię­cych, w przy­padku Filipa od­porny na che­mię. Nasz sy­nek cierpi, od­kąd przy­szedł na świat. Nie po­znał jesz­cze in­nego ży­cia, niż to pełne bólu i cierpienia…

Mamy tylko kil­ka­na­ście dni, by za­pła­cić cenę za więcej»

Wielkie Tchnienie Życia

W so­botę, 14 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze Czternastki spo­tkali się o 15.30 pod po­mni­kiem Fredry na wro­cław­skim Rynku, aby swą obec­no­ścią włą­czyć się w ob­chody Świa­to­wego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W ak­cji tej, na­zwa­nej Wielkim Tchnieniem Ży­cia, uczest­ni­czyli: Martyna Baranek, Magdalena Zając, Dominika Maszko z 3M; Natalia Pośpiech, Amelia Kwaśny, Maja Włodarczyk z 2M i Piotr Kosiara z klasy 3L. „Hospicjum … więcej»

Pomoc dla Kacpra Borkowskiego – akcja Martyny Baranek z klasy 3M

12 wrze­śnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 Martyna Baranek z ko­le­żan­kami ze swo­jej klasy, Justyną Mączyńską oraz Martyną Ła­ska­wiec zor­ga­ni­zo­wały kier­masz ciast w ra­mach szkol­nego wo­lon­ta­riatu. Kiermasz trwał od 17.00 do 20.30, po­nie­waż tego dnia od­by­wały się pierw­sze w tym roku szkol­nym ze­bra­nia z ro­dzi­cami. Dziewczęta czę­sto­wały cia­stami dar­czyń­ców za datki dla Kacperka. Udało się uzbie­rać aż 860 … więcej»

Akcja dla bezdomnych zwierząt

We wto­rek, 12 wrze­śnia, czyli w dniu pierw­szych w tym roku szkol­nym ze­brań z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz ciast klasy 2F. Zebrane pie­nią­dze zo­stały prze­ka­zane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Śla­zo­wej 2.

Ciasta upie­kli ucznio­wie klasy 2F: Natalia Oleniecka, Weronika Klimczak, Ziemowit Komisarczyk, Natalia Jezior, Wiktoria Rowińska, Luiza Galant, Marcelina Kozdra, Adam Bogusz, Jan Barć … więcej»

Podziękowania za wolontariat

Podziękowania dla na­szych wolontariuszy

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie wszy­scy ucznio­wie tej klasy za­an­ga­żo­wali się w po­moc nie­ule­czal­nie cho­rym dzie­ciom, pod­opiecz­nym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.  Cała ak­cja zo­stała zor­ga­ni­zo­wana przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię Marcoń.  Klasę 2J wspie­rała rów­nież ich wy­cho­waw­czyni, prof. Ewelina Śmia­łek.  W ciągu ca­łego dnia … więcej»

Strona 4 z 1712345678910...Ostatna »