Tydzień Charytatywny klasy 1D

W dniach 27 li­sto­pada – 1 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1D zor­ga­ni­zo­wała ak­cję pn. Tydzień Charytatywny. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek i Michał Musiał, któ­rych przez cały ty­dzień wspie­rała cała klasa 1D. Oprócz od­by­wa­ją­cych się w po­szcze­gólne dni kier­ma­szów ak­cja skła­dała się ze zbiórki ksią­żek, odzieży i ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych oraz karmy dla zwie­rząt. Dary … więcej»

Kiermasz indyjski

W ra­mach ak­cji Kultura Nieznana, za­ini­cjo­wa­nej w Czternastce przez Radę Samorządu Uczniowskiego, klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała ty­dzień z kul­turą in­dyj­ską. Jego czę­ścią był m.in.  kier­masz tra­dy­cyj­nych po­traw kuchni azja­tyc­kiej, który od­był się 13 grud­nia 2017 r. Można było skosz­to­wać cie­płe da­nia obia­dowe po­da­wane na cie­pło oraz prze­różne słod­ko­ści. Całość do­peł­niała ser­wo­wana Masala Czaj, czyli her­bata z mle­kiem i przy­pra­wami, która zde­cy­do­wa­nie … więcej»

Mikołajkowy kiermasz słodkości

Dnia 4 grud­nia 2017 roku klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny, mi­ko­łaj­kowy kier­masz słod­ko­ści, z któ­rego fun­du­sze zo­stały prze­zna­czone na zre­ali­zo­wa­nie ma­rze­nia jed­nego z dzieci ob­ję­tych po­mocą Fundacji „Mam Marzenie”. Misją fun­da­cji jest wnie­sie­nie w ży­cie ciężko cho­rych dzieci odro­biny ra­do­ści dzięki speł­nia­niu ich naj­skryt­szych ma­rzeń. Powstała ona w 2003 roku jako or­ga­ni­za­cja nie­za­leżna, dzia­ła­jąca je­dy­nie dzięki wo­lon­ta­riu­szom. Od po­czątku swo­jego ist­nie­nia … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2017

W dniach od 4 do 22 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 w ra­mach ak­cji „Mikołajowa Paka dla Dzieciaka” klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych i spo­żyw­czych dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu. Weronika Roznerska, uczen­nica klasy 2M przy­go­to­wała piękny pla­kat, który za­chę­cał uczniów do po­mocy. Dzięki wy­jąt­kowo hoj­nym dar­czyń­com udało się uzbie­rać bar­dzo dużo środ­ków … więcej»

Zauważ autyzm – akcja charytatywna 1F

11– 15 grud­nia 2017 roku za zgodą Dyrektora ZS Nr 14 zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy zbiórkę pie­niężną do puszki otrzy­ma­nej od Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Autyzmu. Wsparliśmy w ten spo­sób ak­cję  „Zauważ au­tyzm” pro­wa­dzoną przez sto­wa­rzy­sze­nie. W ra­mach zbiórki pro­wa­dzi­li­śmy sprze­daż wy­pie­ków do­star­czo­nych przez uczniów na­szej klasy. Ogromnym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szyła się rów­nież przy­go­to­wana przez nas go­rąca cze­ko­lada z bitą śmie­taną i cynamonem.

Podczas … więcej»

Mikołajkowa pomoc Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2017 roku Barbara Majewska, Alicja Zawadzka i Martyna Lüdtke z klasy 2M za­pro­po­no­wały, aby – po­dob­nie jak w ubie­głym roku – pie­nią­dze prze­zna­czone na mi­ko­łaj­kowe pre­zenty w kla­sie prze­ka­zać na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Dzięki tej ini­cja­ty­wie pra­wie wszy­scy ucznio­wie klasy 2M wpła­cili 10 lub 20 zł kla­so­wemu skarb­ni­kowi, Hannie Marhall. Udało się … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2D

27 i 30 li­sto­pada 2017 roku klasa 2D zor­ga­ni­zo­wała w na­szej szkole kier­ma­sze cha­ry­ta­tywne, z któ­rych do­chód zo­stał prze­ka­zany na rzecz Hospicjum Dzieci Dolnego Ślą­ska – fun­da­cji wspie­ra­nej i re­kla­mo­wa­nej przez 2D w ra­mach ak­cji „Pomagam”. Akcja ta od tego szkol­nego jest czę­ścią Ligi Klas. W po­nie­dzia­łek ucznio­wie 2D urzą­dzili Oktoberfest, pod­czas któ­rego sprze­da­wali cia­sta, precle oraz sok jabł­kowy imi­tu­jący … więcej»

Ratujemy konia – podopiecznego Fundacji Centaurus

20 li­sto­pada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 na łącz­niku na par­te­rze od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 3K. Uczniowie sprze­da­wali pyszne cia­sta i inne sma­ko­łyki w za­mian za datki. Cały do­chód ze sprze­daży w wy­so­ko­ści 236 zł 20 gr zo­stał prze­zna­czony na czę­ściowe sfi­nan­so­wa­nie ope­ra­cji jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji Centaurus – ko­nia o imie­niu Staś.

Organizatorami … więcej»

Akcja dla zwierzaka Julii Wengierow z klasy 3K

W dniach 2–14 li­sto­pada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się zbiórka ar­ty­ku­łów dla zwie­rząt, które prze­by­wają w schro­ni­sku Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu. Przez po­nad pół­tora ty­go­dnia dary można było umiesz­czać w kar­to­nie na­prze­ciwko wej­ścia do szkoły. Łącz­nie udało nam się ze­brać około 80 kg karmy, kilka za­ba­wek, ar­ty­ku­łów spa­ce­ro­wych, hi­gie­nicz­nych oraz sporo ręcz­ni­ków, ko­ców, po­du­szek… … więcej»

Kacper gra o zdrowie

Ma pięć lat i tyle ta­len­tów, że można by nimi ob­da­ro­wać kil­koro dzieci. Gra w squ­asha, jeź­dzi na nar­tach, gra na ma­łej gi­ta­rze. Ma i raka – guza mó­zgu, który ob­ró­cił jego ży­cie do góry no­gami. Ale Kacper ma też ro­dzi­ców i sio­strę, któ­rzy ra­zem z nim staną na gło­wie, żeby ura­to­wać uko­cha­nego synka i brata.

 

Dnia 3 li­sto­pada 2017 … więcej»

Strona 4 z 1712345678910...Ostatna »