Tydzień Wolontariatu 2016 – podsumowanie akcji

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co zna­czy do­brze? To wy­maga wy­siłku, cho­dze­nia, spraw­dza­nia, in­te­re­so­wa­nia się. Zaangażowania. A nie uda­wa­nia wiel­kich gestów.

(Janina Ochojska)

W grud­niu 2016 roku ucznio­wie Czternastki wraz z prof. Marią Czaplińską – ko­or­dy­na­torką szkol­nego wo­lon­ta­riatu pod­jęli się or­ga­ni­za­cji Tygodnia Wolontariatu. Było to przed­się­wzię­cie, … więcej»

Charytatywny kiermasz ciast dla podopiecznej Fundacji Rycerze i Księżniczki

Tydzień Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 14 za­in­au­gu­ro­wała klasa 2K, or­ga­ni­zu­jąc 12 grud­nia 2016 roku cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast dla Agatki Kobyłeckiej – pod­opiecz­nej Fundacji Rycerze i Księżniczki, która po­trze­buje pie­nię­dzy na ope­ra­cję w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka cho­ruje na siat­ków­czaka, z któ­rym wal­czy od wrze­śnia 2016 roku.

Koordynacją ak­cji za­jęły się Emilka Tomaśko i Natalka Król. Na kier­ma­szu można było ku­pić … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2016

W dniach 5–16 grud­nia 2016 r., a także w ra­mach Tygodnia Wolontariatu, który oby­wał się w na­szej szkole przed Świę­tami Bożego Narodzenia, Mikołaj Bilski i Jakub Czarny z klasą 3J zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę pre­zen­tów dla pod­opiecz­nych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu w ra­mach Ogólnopolskiej Akcji „Mikołajowa Paka dla Dzieciaka”.

W tym sa­mym cza­sie Olga Niedorys i Daria Jagiełła z klasy 1C ko­or­dy­no­wały … więcej»

Tydzień Wolontariatu – akcja klasy 1L

Podczas Tygodnia Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 14  klasa 1l zor­ga­ni­zo­wała kier­masz wy­pie­ków,  który trwał przez 3 ko­lejne dni. W okre­sie 13–15 grud­nia ze­brano aż 870, 27 zło­tych! Ponieważ chora Maja, dla któ­rej klasa zbie­rała pie­nią­dze, miała już od­po­wied­nią kwotę przed za­koń­cze­niem na­szej ak­cji, zde­cy­do­wa­li­śmy, że pie­nią­dze prze­zna­czymy dla in­nego po­trze­bu­ją­cego dziecka. Jest nim Filip Jankowiak, pod­opieczny Fundacji „Krok po … więcej»

Tydzień Wolontariatu – akcja klasy 1J

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który 12–16 grud­nia od­by­wał się w Zespole Szkół Nr 14,  klasa 1J zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę pie­luch, chu­s­te­czek na­wil­ża­nych, kre­mów pie­lę­gna­cyj­nych i za­ba­wek dla pod­opiecz­nych Dziecięcego Domu przy ulicy Parkowej 2 we Wrocławiu. Koordynatorem ak­cji był Michał Kroczak. W zbiórkę za­an­ga­żo­wało się wielu uczniów ca­łej szkoły, dzięki czemu udało się ze­brać dużą liczbę da­rów dla po­trze­bu­ją­cych dzieci. Dary przy­nie­śli: … więcej»

Prezent w pudełku po butach

Grudzień był w na­szej szkole bar­dzo in­ten­syw­nym, ale i ra­do­snym mie­sią­cem. Okres przed Bożym Narodzeniem sprzy­jał or­ga­ni­za­cji wielu ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych i nie da się ukryć, że nasi wo­lon­ta­riu­sze spi­sali się w tym cza­sie na medal.

Olga Szkodzińska wraz z klasą 2E prze­pro­wa­dziła zbiórkę rze­czy dla po­trze­bu­ją­cych ro­dzin w ra­mach ak­cji „Prezent w pu­dełku po bu­tach”, która jest or­ga­ni­zo­wana przez Dzieło … więcej»

Pomoc Emilce Wierczyńskiej

W Zespole Szkół Nr 14 od kilku już lat ucznio­wie zbie­rają na­krętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Ale tym ra­zem na­szej po­mocy po­trze­bo­wała rów­nież Emilka Wierczyńska – pod­opieczna Fundacji „Nasze Dzieci” z Ża­rowa. Cały wrze­sień zbie­ra­li­śmy więc na­krętki dla Emilki. Jej cho­roba to po­stę­pu­jący  rdze­niowy za­nik mię­śni. Tato dziew­czynki ode­brał ze szkoły kilka wor­ków z na­kręt­kami. W ich prze­no­sze­niu do … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

W po­ło­wie wrze­śnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 ogło­szono zbiórkę ksią­żek na kier­masz „Książeczka dla ko­teczka”, or­ga­ni­zo­wany przez Fundację Kocie Ży­cie. Nasi ucznio­wie przy­no­sili do nas książki od do­wol­nej te­ma­tyce już od czerwca. Nie mo­gły to być je­dy­nie pod­ręcz­niki. Wszystkie wo­lu­miny w do­brym sta­nie zo­stały wy­sta­wione na sprze­daż pod­czas kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nego, który od­był się pod ko­niec wrze­śnia … więcej»

Gratislavia XV

W dniach 4–6 li­sto­pada 2016 r. od­był się już XV fe­sti­wal gier plan­szo­wych w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. W jego or­ga­ni­za­cji wzięło udział 6 uczniów z na­szego li­ceum. A byli to: Karolina Wilińska z 2D, Klaudia Rogozińska z 1D, Michalina Piotrowska z 1F, Aleksandra Sobańska z 1D, Daria Królicka z 1A, Barbara Przybyła z 1A i Wiktor Pilarczyk z … więcej»

Akcja charytatywna „Opatrunek na ratunek”

W mi­syj­nych przy­chod­niach  bra­kuje do­słow­nie wszyst­kiego. Każdy ban­daż, czy pla­ster są na wagę złota.

W su­ro­wych wa­run­kach ży­cia po­zba­wio­nego wszel­kich wy­gód nie­trudno o rany za­dane na­rzę­dziami przy pracy w domu i obej­ściu. W Afryce dzieci pra­cu­jące od naj­młod­szych lat czę­sto ule­gają ura­zom. Zdarza się, że ule­gają opa­rze­niom, gdy mu­szą na wol­nym po­wie­trzu przy­rzą­dzać pod­sta­wowe po­siłki. W tej sy­tu­acji każdy ban­daż więcej»