Pomoc Emilce Wierczyńskiej

W Zespole Szkół Nr 14 od kilku już lat ucznio­wie zbie­rają na­krętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Ale tym ra­zem na­szej po­mocy po­trze­bo­wała rów­nież Emilka Wierczyńska – pod­opieczna Fundacji „Nasze Dzieci” z Ża­rowa. Cały wrze­sień zbie­ra­li­śmy więc na­krętki dla Emilki. Jej cho­roba to po­stę­pu­jący  rdze­niowy za­nik mię­śni. Tato dziew­czynki ode­brał ze szkoły kilka wor­ków z na­kręt­kami. W ich prze­no­sze­niu do … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

W po­ło­wie wrze­śnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 ogło­szono zbiórkę ksią­żek na kier­masz „Książeczka dla ko­teczka”, or­ga­ni­zo­wany przez Fundację Kocie Ży­cie. Nasi ucznio­wie przy­no­sili do nas książki od do­wol­nej te­ma­tyce już od czerwca. Nie mo­gły to być je­dy­nie pod­ręcz­niki. Wszystkie wo­lu­miny w do­brym sta­nie zo­stały wy­sta­wione na sprze­daż pod­czas kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nego, który od­był się pod ko­niec wrze­śnia … więcej»

Gratislavia XV

W dniach 4–6 li­sto­pada 2016 r. od­był się już XV fe­sti­wal gier plan­szo­wych w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. W jego or­ga­ni­za­cji wzięło udział 6 uczniów z na­szego li­ceum. A byli to: Karolina Wilińska z 2D, Klaudia Rogozińska z 1D, Michalina Piotrowska z 1F, Aleksandra Sobańska z 1D, Daria Królicka z 1A, Barbara Przybyła z 1A i Wiktor Pilarczyk z … więcej»

Akcja charytatywna „Opatrunek na ratunek”

W mi­syj­nych przy­chod­niach  bra­kuje do­słow­nie wszyst­kiego. Każdy ban­daż, czy pla­ster są na wagę złota.

W su­ro­wych wa­run­kach ży­cia po­zba­wio­nego wszel­kich wy­gód nie­trudno o rany za­dane na­rzę­dziami przy pracy w domu i obej­ściu. W Afryce dzieci pra­cu­jące od naj­młod­szych lat czę­sto ule­gają ura­zom. Zdarza się, że ule­gają opa­rze­niom, gdy mu­szą na wol­nym po­wie­trzu przy­rzą­dzać pod­sta­wowe po­siłki. W tej sy­tu­acji każdy ban­daż więcej»

Kiermasz ciast na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

We wto­rek, 22 li­sto­pada 2016 r. w na­szej szkole od­był się kier­masz ciast na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Inicjatorkami tej ak­cji cha­ry­ta­tyw­nej były uczen­nice klasy 2D – Karolina Wilińska i Marta Zdunek. Dziewczęta z uśmie­chem na twa­rzy na­gra­dzały słod­kimi wy­pie­kami dar­czyń­ców przed spo­tka­niami z ro­dzi­cami i po nich, które tego dnia od­by­wały się w szkole.  Podczas kier­ma­szu … więcej»

Kiermasz dla Emilki

We wto­rek, 22 li­sto­pada 2016 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, z któ­rego do­chód prze­zna­czono na po­moc Emilce cho­rej na dzie­cięce po­ra­że­nie mó­zgowe, pod­opiecz­nej Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia.

Organizacją kier­ma­szu przy­go­to­wa­nego przez uczniów klasy 3J ko­or­dy­no­wali Natalia Wronkowska i Jakub Czarny. Akcję wsparła znana ak­torka – Anna Dymna, która prze­słała … więcej»

Świąteczna Zbiórka Żywności

27 li­sto­pada 2016 r. w go­dzi­nach 14:00–16:00 Irmina Czerepak wzięła udział w 20. Świą­tecz­nej Zbiórce Żyw­no­ści or­ga­ni­zo­wa­nej przez Federację Polskich Banków Żyw­no­ści na rzecz osób po­trze­bu­ją­cych. Jako wo­lon­ta­riusz była od­po­wie­dzialna za po­moc w prze­pro­wa­dze­niu zbiórki (roz­da­wa­nie ulo­tek, za­chę­ca­nie in­nych do wspar­cia ak­cji oraz utrzy­my­wa­nie po­rządku w ko­szu z pro­duk­tami od dar­czyń­ców). Było to dla na­szej uczen­nicy z klasy 1D bar­dzo … więcej»

Łaźnia dla bezdomnych – akcja charytatywna klasy 2C i 2E

14–18 li­sto­pada 2016 r.  Ola Szkodzińska z 2E i Ania Tomasiewicz z 2C ra­zem ze swo­imi kla­sami zor­ga­ni­zo­wały w na­szej szkole zbiórkę rze­czy i pie­nię­dzy dla bez­dom­nych ko­rzy­sta­ją­cych z łaźni Caritasu we Wrocław.  Ciasta, które przy­nie­śli ucznio­wie z klasy 2e: Maja Zielonka, Agata Wieruchowska, Kacper Kucik, Anna Fidelak, i 2c: Karol Zagórski, Maks Ludwig, Ola Ostrowska, Szymon Rumiński, bar­dzo szybko … więcej»

Mikołajki dla dzieci ze Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Grudzień, ze względu na nie­zwy­kłą at­mos­ferę zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia, jest cza­sem ma­gicz­nym i wy­jąt­ko­wym, a z pew­no­ścią jed­nym z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nym przez dzieci w ciągu ca­łego roku. Jednak nie wszyst­kie mogą cie­szyć się z chwil spę­dzo­nych w gro­nie ro­dzin­nym, dla­tego z ini­cja­tywy wy­cho­waw­ców in­ter­natu – prof. Elżbiety Kaczor i prof. Jolanty Tadek uda­li­śmy się do Szpitala im. J. … więcej»

Program „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” — podziękowanie

W ra­mach pro­gramu po­mocy dla ro­dzin wie­lo­dziet­nych Dwa plus trzy i jesz­cze wię­cej Zespół Szkół Nr 14 umoż­li­wia jego człon­kom nie­od­płatny wstęp na szkolny basen.

więcej»