Wózek dla Mateusza Komara – akcja charytatywna klasy 3K

26 paź­dzier­nika 2015 r. klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz żyw­no­ści. Koordynatorkami ak­cji „Wózek dla Mateusza Komara” była Daria Jagiełła i Olga Niedorys. Pieniądze uzy­skane ze sprze­daży sa­mo­dziel­nie przy­go­to­wa­nych zdro­wych prze­ką­sek zo­stały prze­ka­zane na rzecz Mateusza Komara – chłopca, który z po­wodu swo­jej cho­roby pil­nie po­trze­bo­wał no­wego wózka spe­cja­li­stycz­nego. Warto pod­kre­ślić, że cała ak­cja była rów­nież pro­mo­cją zdro­wego od­ży­wia­nia się. Kiermasz więcej»

Akcja charytatywna „Opatrunek na ratunek”

W su­ro­wych wa­run­kach ży­cia po­zba­wio­nego wszel­kich wy­gód nie­trudno o rany za­dane na­rzę­dziami przy pracy w domu i obej­ściu. W Afryce na przy­kład pra­cu­jące od naj­młod­szych lat dzieci czę­sto ule­gają ura­zom. Zdarza się, że ule­gają opa­rze­niom, gdy mu­szą na wol­nym po­wie­trzu przy­rzą­dzać pod­sta­wowe po­siłki. W tej sy­tu­acji każdy ban­daż czy pla­ster jest na wagę złota.

W tym roku or­ga­ni­za­to­rem ak­cji „Opatrunek więcej»

Zapal znicz!

W sło­neczną nie­dzielę, 1 li­sto­pada mło­dzież z Zespołu Szkół Nr 14 włą­czyła się do ak­cji sprzą­ta­nia za­po­mnia­nych gro­bów i za­pa­le­nia na nich zni­czy. Są rów­nież w na­szej szkole ucznio­wie, któ­rzy od lat po­ma­gają utrzy­mać po­rzą­dek na za­po­mnia­nych i za­nie­dba­nych grobach.

Mateusz Tomaszewski z klasy 2M już od ja­kie­goś czasu opie­kuje się dzie­cię­cym gro­bem na Cmentarzu Osobowickim. Znajduje się on obok więcej»

Podaj mydło!

Śmier­telne żniwo w Afryce zbie­rają nie tylko wojny, ale także cho­roby. Wielu z nich można unik­nąć, je­śli dba się o hi­gienę, stąd ak­cja po­znań­skiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która or­ga­ni­zuje zbiórkę ko­stek my­dła dla miesz­kań­ców Kamerunu. W Kamerunie my­dło to czę­sto koszt równy za­rob­kowi, na który trzeba pra­co­wać cały dzień.

Organizatorami ak­cji „Podaj my­dło!” w Zespole Szkół Nr więcej»

Fundacja Centaurus z odwiedzinami w Czternastce

We wto­rek, 6 paź­dzier­nika br. w spo­tka­niu Koła Wolontariatu Czternastkowicza wzięła udział Dagmara Dymarska-Gruszka, jedna z wo­lon­ta­riu­szek Fundacji Centaurus – ogól­no­pol­skiej or­ga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cej na rzecz hu­ma­ni­tar­nego trak­to­wa­nia zwie­rząt. Po krót­kiej pre­zen­ta­cji go­ścia obej­rze­li­śmy rów­nież stronę Fundacji Centaurus i spon­ta­nicz­nie po­sta­no­wi­li­śmy na­ry­so­wać jed­nego z koni, który po­trze­buje wspar­cia. Zadanie to stało się dla nas in­spi­ra­cją do stwo­rze­nia pla­ka­tów pro­pa­gu­ją­cych ideę … więcej»

Kiermasz zdrowia w ramach Tygodnia Ruchu 2015

23 wrze­śnia 2015 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­były się kla­sowe kier­ma­sze zdro­wia, or­ga­ni­zo­wane w ra­mach Tygodnia Ruchu 2015, któ­rego ko­or­dy­na­to­rem jest na­uczy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego – prof. Artur Pełka. Pisaliśmy już wcze­śniej o tym, że te­go­ro­czemu Tygodniowi Ruchu to­wa­rzy­szyło ha­sło „Twój krę­go­słup i zdro­wie w Twoich rę­kach”.

Środa była dniem na­szych kier­ma­szów zdro­wia. Podczas przerw mię­dzy lek­cjami … więcej»

Wielkie Tchnienie Życia dla dzieci z hospicjów

Wielkie Tchnienie Ży­cia to ak­cja ma­jąca uświa­do­mić wro­cła­wia­nom, czym są ho­spi­cja i opieka pa­lia­tywna. Z tej oka­zji od kilku lat każ­dej je­sieni w niebo nad wro­cław­skim Rynkiem wy­la­tują ty­siące ba­niek my­dla­nych. Podczas ak­cji dla pod­opiecz­nych Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” zbie­rane są też pie­nią­dze. Każda ze­brana zło­tówka może stać się bez­cen­nym da­rem prze­dłu­ża­ją­cym ży­cie pod­opiecz­nym fun­da­cji. Ży­cie, które może być … więcej»

Charytatywny kiermasz ciast

„Bezdomność jest za­wsty­dza­ją­cym nas, lecz sta­łym ele­men­tem każ­dej epoki.

Nie tylko ta eko­no­miczna, także ta z wy­boru. I nie ma wąt­pli­wo­ści, że takim

lu­dziom po­ma­gać trzeba”.

[Henryk Martenka – dzien­ni­karz, fe­lie­to­ni­sta, tłu­macz, wydawca]

We wrze­śniu wo­lon­ta­riu­sze z klasy 2L po­sta­no­wili roz­pro­pa­go­wać ak­cję po­mocy miesz­kań­com Schroniska i Noclegowni św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu. Doskonałą … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

A prze­cież kot, pro­szę pana,
To po­stać po­wszech­nie znana,
To po­ży­teczna istota,
A pan wciąż po­mija kota!
Jakiż pan przy­kład daje?
Cóż to za oby­czaje?
Żą­dam te­raz nie­złom­nie:
Proszę w domu siąść na ka­na­pie
I wiersz na­pi­sać o mnie,
A jak nie – to panu oczy wydrapię!

(Julian Tuwim, Kot)

Pod ko­niec maja 2015 r. w Zespole Szkół Nr … więcej»

Wrocławski „Dziecięcy Dom”

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co zna­czy do­brze? To wy­maga wy­siłku, cho­dze­nia, spraw­dza­nia, in­te­re­so­wa­nia się. Zaangażowania. A nie uda­wa­nia wiel­kich ge­stów.

Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna

Czerwiec przed wa­ka­cjami był w Czternastce mie­sią­cem pod­su­mo­wań wszyst­kich ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych, w ja­kie nasi uczniowie-wolontariusze an­ga­żo­wali się z … więcej»

Strona 8 z 13« Pierwsza...45678910111213