Charytatywny kiermasz ciast

„Bezdomność jest za­wsty­dza­ją­cym nas, lecz sta­łym ele­men­tem każ­dej epoki.

Nie tylko ta eko­no­miczna, także ta z wy­boru. I nie ma wąt­pli­wo­ści, że takim

lu­dziom po­ma­gać trzeba”.

[Henryk Martenka – dzien­ni­karz, fe­lie­to­ni­sta, tłu­macz, wydawca]

We wrze­śniu wo­lon­ta­riu­sze z klasy 2L po­sta­no­wili roz­pro­pa­go­wać ak­cję po­mocy miesz­kań­com Schroniska i Noclegowni św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu. Doskonałą … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

A prze­cież kot, pro­szę pana,
To po­stać po­wszech­nie znana,
To po­ży­teczna istota,
A pan wciąż po­mija kota!
Jakiż pan przy­kład daje?
Cóż to za oby­czaje?
Żą­dam te­raz nie­złom­nie:
Proszę w domu siąść na ka­na­pie
I wiersz na­pi­sać o mnie,
A jak nie – to panu oczy wydrapię!

(Julian Tuwim, Kot)

Pod ko­niec maja 2015 r. w Zespole Szkół Nr … więcej»

Wrocławski „Dziecięcy Dom”

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co zna­czy do­brze? To wy­maga wy­siłku, cho­dze­nia, spraw­dza­nia, in­te­re­so­wa­nia się. Zaangażowania. A nie uda­wa­nia wiel­kich ge­stów.

Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna

Czerwiec przed wa­ka­cjami był w Czternastce mie­sią­cem pod­su­mo­wań wszyst­kich ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych, w ja­kie nasi uczniowie-wolontariusze an­ga­żo­wali się z … więcej»

Wolontariat — podziękowania

W cza­sie wa­ka­cji do­tarły do nas po­dzię­ko­wa­nia za ak­cje cha­ry­ta­tywne po­dej­mo­wane przez spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 w mi­nio­nym roku szkol­nym. Jeszcze raz skła­damy ser­deczne po­dzię­ko­wa­nia za­an­ga­żo­wa­nym w wo­lon­ta­riat uczniom, ich ro­dzi­com i nauczycielom!

więcej»

Podziękowanie za akcję krwiodawstwa w ZS 14

Podziękowanie za ak­cję krwio­daw­stwa zor­ga­ni­zo­waną je­sie­nią w Zespole Szkół Nr 14.  Jej ko­or­dy­na­to­rem był Jakub Geltz.

więcej»

Charytatywna Noc Filmowa 2015

W pią­tek, 17 kwiet­nia z ini­cja­tywy Rady Samorządu Uczniowskiego LO XIV, pod kie­run­kiem prof. Anny Rabiegi już po raz trzeci od­była się Charytatywna Noc Filmowa, z któ­rej do­chód w ca­ło­ści prze­zna­czony jest na re­ha­bi­li­ta­cję by­łego ucznia Czternastki, który w 2012 roku uległ po­waż­nemu wy­pad­kowi komunikacyjnemu.

Już 10 kwiet­nia ru­szyła wśród uczniów sprze­daż ce­gie­łek (su­ge­ro­wana cena: 20 zł), można je … więcej»

Wolonariat — podziękowania

Podziękowania dla wo­lon­ta­riu­szy z Zespołu Szkół Nr 14 za dzia­łal­ność na rzecz po­trze­bu­ją­cych. Dołączamy się do po­dzię­ko­wań dla uczniów i szkol­nego ko­or­dy­na­tora wo­lon­ta­riatu, prof. Marii Czaplińskiej.

więcej»

Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu

W so­botę, 25 kwiet­nia o 11:56 czasu lo­kal­nego w Nepalu, 50 km od sto­licy Katmandu, do­szło do trzę­sie­nia ziemi o ogrom­nej sile (7.8 w skali Richtera). Około 8 mi­lio­nów osób zo­stało do­tknię­tych skut­kami trzę­sie­nia ziemi.

W Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu kier­masz zdro­wej żyw­no­ści i kier­masz ciast, z któ­rego do­chód miał zo­stać prze­zna­czony na po­moc po­szko­do­wa­nym, zor­ga­ni­zo­wały 11 maja … więcej»

Pomoc dla rodziny z Bolesławca

Pani Mirosława z Bolesławca, któ­rej ro­dzina już od kilku lat jest pod opieką wo­lon­ta­riu­szy z LO XIV, zwró­ciła się do nas z prośbą o po­moc fi­nan­sową na za­kup le­ków dla jej dzieci. Ania i Krzyś cho­rują na hi­po­be­ta­li­po­pro­te­ine­mię. Są pod opieką re­ha­bi­li­tan­tów, lo­go­pedy, psy­cho­loga, pe­da­goga. Rodzeństwo jest pod opieką IPCZD w Warszawie oraz le­ka­rzy spe­cja­li­stów we Wrocławiu. Pilnie po­trze­bują pre­pa­ra­tów … więcej»

Dolnośląskie Olimpiady Specjalne — wolontariat

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 14 włą­czyli się w cha­rak­te­rze wo­lon­ta­riu­szy w or­ga­ni­za­cję Dolnośląskich Olimpiad Specjalnych.

23 kwiet­nia 2015 r. w kry­tej pły­walni AWF we Wrocławiu od­był się VIII Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. W za­wo­dach uczest­ni­czyło po­nad 100 za­wod­ni­ków z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­alną z ca­łego Dolnego Ślą­ska, któ­rzy wspie­rani przez swo­ich tre­ne­rów oraz wo­lon­ta­riu­szy wal­czyli o medale.

21 maja 2015 roku … więcej»

Strona 8 z 12« Pierwsza...3456789101112