Sukcesy absolwentów w brydżu sportowym

W dniach 8–16 lipca 2017 r. w miej­sco­wo­ści Samorin (Słowacja) od­były się 26. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w bry­dżu spor­to­wymwięcej»

Sukces Jakuba Famulskiego w MOLTMIS!

Na prze­ło­mie lipca i sierp­nia od­był się na Uniwersytecie w Dublinie fi­nał Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!). Uczeń Czternastki … więcej»

Alicja Chaszczewicz wśród najlepszych studentów Cambridge

Absolwentka LO XIV z roku 2016, Alicja Chaszczewicz po pierw­szym roku stu­diów w St John’s College w Cambridge zna­la­zła się … więcej»

Absolwenci LO XIV wśród laureatów projektu „Matura na 100%”

Absolwenci LO XIV z klasy 3E, Martyna Cisakowska i Bartosz Szyler zo­stali lau­re­atami IV edy­cji ogól­no­pol­skiego kon­kursu „Matura na 100 więcej»

Anadi Agrawal odniósł kolejny sukces

Kolejny suk­ces od­niósł Anadi Agrawal — zdo­był złoty me­dal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej.

To czwarty z ko­lei złoty me­dal zdo­byty … więcej»

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ka­zem pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w roku szkol­nym 2017/2018.

Podręczniki dla uczniów … więcej»

Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Anadi Agrawal, uczeń klasy 2B Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV zo­stał zwy­cięzcą Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środ­ko­wej, która za­koń­czyła … więcej»

Obóz olimpijski — Chiny 2017

Ku chwale na­szego Imperium dwu­dzie­stocz­te­ro­oso­bowa Armia Olimpijczyków Czternastki wy­ru­szyła na po­czątku czerwca br. z mi­sją roz­po­znaw­czą do Chin. Nasze dzia­ła­nia … więcej»

Podziękowania dla nauczycieli — koordynatorów olimpiad

Podziękowania dla na­uczy­cieli — ko­or­dy­na­to­rów olim­piad przedmiotowych

więcej»

Podziękowania za promocję zdrowego stylu życia

Przyłączamy się do po­dzię­ko­wań dla uczniów i na­uczy­cieli pro­mu­ją­cych ak­tywny styl życia!

więcej»
Strona 1 z 3012345678910...2030...Ostatna »