Obóz Olimpijski — Peru 2018

Zgodnie z prze­wi­dy­wa­niami i wszyst­kimi zna­kami na Słońcu w tym roku Armia Olimpijczyków Czternastki po raz pierw­szy wy­ru­szyła z mi­sją … więcej»

Rozpoczęcie Roku Olimpijskiego 2018

Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad go­rąco za­pra­sza do udziału w olim­pia­dach przed­mio­to­wych i te­ma­tycz­nych oraz do ko­rzy­sta­nia ze szkol­nego sys­temu … więcej»

Finał Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej gimnazjalistów

27 wrze­śnia 2018 r. na Stadionie Olimpijskim od­był się dol­no­ślą­ski fi­nał Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej dla mło­dzieży szkol­nej (gim­na­zja­li­stów). Do fi­nału … więcej»

3. miejsce gimnazjalistów w sztafetowych biegach przełajowych

W dniu 20.09.2018r. na ką­pie­li­sku Morskie Oko we Wrocławiu od­były się Mistrzostwa Wrocławia w szta­fe­to­wych bie­gach prze­ła­jo­wych mło­dzieży szkol­nej. Do … więcej»

3. miejsce gimnazjalistów w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej

18 wrze­śnia 2018 r. na Stadionie Olimpijskim w ra­mach in­au­gu­ra­cji spor­to­wego roku szkol­nego 2018/2019 od­był się Wrocławski Finał Szkolnej Ligi … więcej»

Sukcesy uczniów klasy chemicznej

25 wrze­śnia 2018 r. w ra­mach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w in­sty­tu­cie Immunologii i Teorii Doświadczalnej PAN od­był się V Konkurs więcej»

VII Kongres Młodych Matematyków

W dniach 20–23 wrze­śnia 2018 roku od­była się VII edy­cja cy­klicz­nego Kongresu Młodych Matematyków Polskich. Zorganizowany on zo­stał w Lublinie … więcej»

Konferencja „Unia Europejska — Samorządy — Demokracja”

Uczniowie klas prawno-ekonomicznych (1E, 2E i 3E) wzięli w dniu 18 wrze­śnia 2018 r. udział w or­ga­ni­zo­wa­nej na Wydziale Prawa, … więcej»

Szkolna Liga Lekkoatletyczna LO XIV

25 wrze­śnia 2018 roku ucznio­wie na­szego li­ceum z po­wo­dze­niem re­pre­zen­to­wali szkołę w Lidze Lekkoatletycznej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Faworytką … więcej»

Uczniowie klasy 2E w Dolnośląskim Centrum Filmowym

W so­botę, 29 wrze­śnia ucznio­wie klasy 2E wy­brali się do Dolnośląskiego Centrum Filmowego na po­kaz spe­cjalny filmu „Wałęsa. Człowiek z … więcej»

Strona 1 z 5212345678910...203040...Ostatna »