Teatr Mały na scenie Czternastki

Dzięki wie­lo­let­niej współ­pracy z Edwardem Kaliszem, ak­to­rem Teatru Współczesnego, a jed­no­cze­śnie na­uczy­cie­lem re­to­ryki w LO XIV i za­jęć … więcej»

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy trze­ciej gim­na­zjum, ten pro­gram ad­re­so­wany jest wła­śnie do Ciebie!… więcej»

Adam Woźniak wicemistrzem Polski juniorów w shogi

Adam Woźniak z klasy 2E zo­stał w kwiet­niu wi­ce­mi­strzem Polski ju­nio­rów w shogi — gra­tu­lu­jemy! Jego tre­nerką jest obec­nie Karolina … więcej»

Szkolny Nobel — czterech laureatów konkursu z Czternastki

Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Nagrodą jest sty­pen­dium przy­zna­wane w kil­ku­na­stu ka­te­go­riach. … więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz ich na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com do­sko­na­łych wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego! Oto śred­nie wy­niki … więcej»

Dzień Sportu i VI Olimpiada „Asy Zdrowia” w Hali Stulecia

7 czerwca 2017 r. w Hali Stulecia mło­dzież na­szej szkoły miała moż­li­wość wzię­cia udziału w Dniu Sportu po­łą­czo­nego z VI … więcej»

High School Musical, czyli lipdub 1C — II miejsce w Lidze Klas

Zapraszamy do obej­rze­nia filmu 1C, który za­jął II miej­sce w Lidze Klas.

High School Musical więcej»

Gimnazjalistki w gronie mistrzyń Polski kadetek w koszykówce

Dwie uczen­nice Gimnazjum Nr 49, a jed­no­cze­śnie  za­wod­niczki MOS Ślęza Wrocław — Marta Skowron i Anna Jasińska   zdo­były wraz … więcej»

Walt Disney przedstawia — lipdub zwycięskiej klasy 1F

Walt Disney przed­sta­wia, czyli lip­dub przy­go­to­wany przez uczniów 1F — zwy­cięz­ców dzi­siej­szej Ligi Klas — za­pra­szamy do obejrzenia!

Walt Disney więcej»

Sukces w XXIII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej

W dniach 25–30 kwiet­nia w Bergen w Norwegii od­były się za­wody XXIII Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej. W za­wo­dach tych wzięły … więcej»

Strona 1 z 2612345678910...20...Ostatna »