Gala VI Dyktanda Niepodległościowego

VI Dyktando Niepodległościowe „Po pol­sku o hi­sto­rii” w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim za­koń­czyła gala, która od­była się w Domu Kultury „Bakara” 22 … więcej»

Sprawozdanie z akcji charytatywnej klasy 3L

11 wrze­śnia 2018r. w Zespole Szkół nr 14 od­był się kier­masz ciast klasy 3L. Naszym ce­lem była po­moc Pani Agnieszce … więcej»

XVII Radosna Parada Niepodległości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Z oka­zji 100. rocz­nicy od­zy­ska­nia przez Polskę nie­pod­le­gło­ści uli­cami Wrocławia prze­szła XVII Radosna Parada Niepodległości. W tym  roku miała ona … więcej»

Stulecie niepodległości państwa polskiego — obchody rocznicy w Czternastce

W pią­tek, 9 li­sto­pada 2018 roku od­był się apel z oka­zji stu­le­cia nie­pod­le­gło­ści pań­stwa pol­skiego. Przedstawienie przy­go­to­wała klasa 2E wraz … więcej»

Debaty Oksfordzkie

Drużyna z LO XIV we Wrocławiu w skła­dzie: Dominik Pieniądz, Mateusz Mandziuk, Jeremi Arsłanowow i Łu­kasz Radliński wzięła udział w … więcej»

Zwycięzcy gry miejskiej „Orląt Cień”

W so­botę, 29 IX, od­była się gra miej­ska pt. „Orląt Cień” zwią­zana z wal­kami o Lwów w 1918 roku. W … więcej»

Vivant Profesores!

15 paź­dzier­nika pod­czas uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Edukacji Narodowej w Imparcie Nagrodę Prezydenta Wrocławia otrzy­mali z rąk Rafała Dutkiewicza Dyrektor więcej»

Złote Psory 2018

Zgodnie z tra­dy­cją Rada Samorządu Uczniowskiego rów­nież w tym roku szkol­nym ogło­siła ple­bi­scyt pod na­zwą „Złote Psory”. Społeczność uczniow­ska … więcej»

Obóz Olimpijski — Peru 2018

Zgodnie z prze­wi­dy­wa­niami i wszyst­kimi zna­kami na Słońcu w tym roku Armia Olimpijczyków Czternastki po raz pierw­szy wy­ru­szyła z mi­sją … więcej»

Rozpoczęcie Roku Olimpijskiego 2018

Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad go­rąco za­pra­sza do udziału w olim­pia­dach przed­mio­to­wych i te­ma­tycz­nych oraz do ko­rzy­sta­nia ze szkol­nego sys­temu … więcej»

Strona 1 z 5212345678910...203040...Ostatna »