Góra Grosza 2017

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2016/ … więcej»

Kiermasz na rzecz pani Barbary Porębskiej chorej na SN

13 grud­nia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast na rzecz pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej … więcej»

Kiermasz wypieków własnych dla Dominika Suchłabowicza ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych ze­brań z ro­dzi­cami, w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja cha­ry­ta­tywna … więcej»

Jestem Kubuś nie Puchatek

Choroba wła­snego dziecka to zmar­twie­nie każ­dego ro­dzica. Kubuś uro­dził się 4 wrze­śnia 2014 roku w 34. ty­go­dniu ciąży. Niestety, z … więcej»

SOS Wioski Dziecięce – akcja Michała Kroczaka z 1J

W ra­mach Tygodnia Wolontariatu na pro­po­zy­cję po­mocy dzie­ciom prze­by­wa­ją­cych w Wioskach Dziecięcych za­re­ago­wała tylko jedna klasa. Podczas go­dziny wy­cho­waw­czej do … więcej»

Pomoc dla Michała Stępniaka – akcja klasy 1K

Klasa 1K na­szego gim­na­zjum za­an­ga­żo­wała się w po­moc Michałowi Stępniakowi, który jest pod­opiecz­nym Fundacji Złotowianka. Michaś uro­dził się w grud­niu … więcej»

62 Dolnośląski Konkurs Recytatorski — etap szkolny

Gdy się re­cy­tuje wier­sze, zda­rza się, że forma za­bija treść. Poeci swoje wier­sze czy­tają pro­sto, kon­kret­nie i po­ezja czy­tana w … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 3m

„Trzeba chcieć ist­nieć dla dru­giego czło­wieka, aby móc ist­nieć dla sa­mego siebie”

[Louis Lavelle]

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który … więcej»

Zwolnieni z Teorii — o projekcie

Zwolnieni z Teorii to Twoja szansa, aby re­al­nie zmie­nić swoje oto­cze­nie. Dzięki olim­pia­dzie prak­tycz­nej mo­żesz nie tylko z po­wo­dze­niem prze­pro­wa­dzić … więcej»

Choose Your Language — projekt społeczny

Miliony nie­cie­ka­wych lek­cji. Tysiące trud­nych ćwi­czeń. Setki słó­wek. Godziny spę­dzone nad książ­kami. Koszmar. Też przez to prze­cho­dzi­li­śmy, do­póki nie … więcej»

Strona 1 z 1712345678910...Ostatna »