Finał Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu

15 lu­tego 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Ści­naw­skiej od­były się za­wody gim­na­zja­li­stów w pły­wa­niu. Reprezentacja dziew­cząt … więcej»

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

14 lu­tego 2018 roku klasy 2A i 2C uczest­ni­czyły w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „Biblioteki cy­frowe i ich ko­lek­cje”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Dolnośląską … więcej»

Mistrzostwa szkoły w pływaniu

Przed fe­riami 4 oraz 11 stycz­nia 2018 na ba­se­nie szkol­nym od­były się mi­strzo­stwa szkoły w pły­wa­niu. Łącz­nie wy­star­to­wały w nich … więcej»

Sportowy wolontariat

27 stycz­nia 2018 r. kil­ka­na­ście uczen­nic Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu było wo­lon­ta­riusz­kami na XXVII Mistrzostwach Polski … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego w Jeleniej Górze

10 lu­tego 2018 r. w Jeleniej Górze od­był się piąty tur­niej Mistrzostw Dolnego Ślą­ska Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. W … więcej»

„Darmia” na nartach biegowych

13.02.2018 roku, na dzień przed Świę­tem Zakochanych, klasa 1D zwana „Darmią” wy­brała się na narty bie­gowe do Jakuszyc. Punktualnie o … więcej»

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

1–12 lu­tego 2018 r. miesz­kańcy na­szego in­ter­natu zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla pod­opiecz­nych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Śla­zo­wej 2.… więcej»

Wyjazd klasy 1C na narty biegowe do Jakuszyc

W po­nie­dzia­łek, 5 lu­tego klasa 1C wy­je­chała do Jakuszyc na narty bie­gowe. Po roz­grzewce i za­po­zna­niu się ze sprzę­tem po­ćwi­czy­li­śmy … więcej»

Finał Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w snowboardzie

W po­nie­dzia­łek, 5 lu­tego 2018 r. w Lądku-Zdrój od­były się dol­no­ślą­skie za­wody snow­bo­ar­dowe, które były ro­ze­grane w kon­ku­ren­cji sla­lom gi­gant. … więcej»

Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci i Młodzieży w snowboardzie

We wto­rek, 6 lu­tego 2018 r. w Lądku-Zdroju od­były się dol­no­ślą­skie za­wody snow­bo­ar­dowe, które były ro­ze­grane w kon­ku­ren­cji sla­lom gi­gant. … więcej»

Strona 1 z 3912345678910...2030...Ostatna »