78. rocznica zbrodni katyńskiej — udział pocztu sztandarowego w uroczystościach

W dniu 13.04.2018 r. w 78. rocz­nicę zbrodni ka­tyń­skiej po­czet sztan­da­rowy  szkoły wziął udział w uro­czy­sto­ściach, które od­były się w Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety i pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w parku Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ob­cho­dzony jest co roku 13 kwiet­nia w rocz­nicę opu­bli­ko­wa­nia przez Niemców in­for­ma­cji o od­kry­ciu w ZSRR ma­so­wych gro­bów ofi­ce­rów Wojska Polskiego.  Uroczystości rocz­ni­cowe zor­ga­ni­zo­wane były w tym roku z udzia­łem Wojewody Wrocławskiego, Dowódcy Garnizonu Wrocław,  przed­sta­wi­cieli Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska  oraz pocz­tów sztan­da­ro­wych wro­cław­skich szkół. Obchody Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  roz­po­częły się mszą w Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety, a na­stęp­nie  Pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w parku Juliusza Słowackiego  z udzia­łem pocz­tów sztan­da­ro­wych od­był się apel po­le­głych. Następnie przed­sta­wi­ciele ko­ścio­łów róż­nych wy­znań od­mó­wili mo­dli­twę w in­ten­cji po­mor­do­wa­nych ofi­ce­rów Wojska Polskiego. Uroczystości za­koń­czyły się zło­że­niem kwia­tów pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Koordynator pocztu sztandarowego

Czesław Zadrożny

Zdjęcia: E. Serkowska