Akcja charytatywna na rzecz Fudacji „Czerwone Noski”

W dniu 17.12.18 w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 3K prze­pro­wa­dzili ak­cję cha­ry­ta­tywną (kier­masz), któ­rej ce­lem było ze­bra­nie pie­nię­dzy na Fundację — Czerwone Noski Klown w Szpitalu, która wy­syła do da­nych szpi­tali grupy pro­fe­sjo­nal­nych ak­to­rów, aby ci, prze­brani za klowny, roz­ba­wiali dzieci pod­czas ich po­bytu w placówce.).

Organizatorki ak­cji: Monika Szpala 3K, Zuzanna Matyja 3K