Alicja Chaszczewicz wśród najlepszych studentów Cambridge

Absolwentka LO XIV z roku 2016, Alicja Chaszczewicz po pierw­szym roku stu­diów w St John’s College w Cambridge zna­la­zła się w gru­pie stu­den­tów, któ­rzy uzy­skali naj­wyż­sze wy­niki, dzięki czemu uzy­skała pre­sti­żowe sty­pen­dium tejże uczelni. Ponadto otrzy­mała na­grodę Wright Prize, przy­zna­waną tym, któ­rzy zna­leźli się w pierw­szej trójce uczel­nia­nej li­sty ran­kin­go­wej, za­jęła bo­wiem dru­gie miej­sce. List gra­tu­la­cyjny od władz uczelni zo­stał prze­ka­zany na ręce prof. Małgorzaty Bąk-Chudeckiej, która re­ko­men­do­wała Alicję.

Gratulujemy nie­by­wa­łego sukcesu!

Alicja