Czternastka nie spała, Czternastka czytała, czyli o Europejskiej Nocy Literatury

Już 7 raz miała miej­sce edy­cja Europejskiej Nocy Literatury. Na Przedmieściu Oławskim szu­ka­li­śmy 10 miejsc, gdzie ak­to­rzy (ale nie tylko) czy­tali frag­menty li­te­ra­tury eu­ro­pej­skiej. Tegoroczna noc po­ka­zała różne ob­li­cza ob­cego i ob­co­ści. Samotności we­wnątrz du­żej or­to­dok­syj­nej wspól­noty, „by­cie na au­cie” w bli­sko czter­dzie­sto­mi­lio­no­wym kraju, ucieczkę przed ze­mstą fun­da­men­ta­li­stów, nie­przy­sta­wa­nie do kon­ser­wa­tyw­nych, ogól­nie przy­ję­tych norm z ra­cji po­cho­dze­nia, by­cie czę­ścią grupy ska­za­nej na znik­nię­cie… Kuratorem ENK był Michał Nogaś. To, co naj­waż­niej­sze, że i w tej im­pre­zie nie za­bra­kło mło­dzieży „Czternastki”. Młodzież udo­wod­niła, że li­te­ra­tura to zja­wi­sko, któ­rym warto się za­in­te­re­so­wać. Zresztą — jak twier­dzi Wisława Szymborska-„Czytanie to naj­pięk­niej­sza za­bawa, jaką ludz­kość so­bie wy­my­śliła”. Nie spo­sób nie wie­rzyć Szymborskiej, jed­nak tu li­te­ra­turę trudno na­zwać za­bawą, to ra­czej asumpt do hu­ma­ni­stycz­nej re­flek­sji i prze­strzeń dla lu­dzi, któ­rzy chcą wię­cej…  Najliczniej w ENK uczest­ni­czyli ucznio­wie klasy II m / SIC!!!/…

Twierdzili, że mo­gli od­kryć we Wrocławiu miej­sca nie­spo­ty­kane, uro­kliwe i osobliwe.

Najbardziej urze­kła ich po­wieść Jaume’a Cabre „Podróż zi­mowa” czy­tana przez Wiktora Zborowskiego w Auli Konwentu Bonifratrów i „Tirza” Arnona Grunberga czy­tana przez Michała Żurawskiego …

Agnieszka Giżewska– Szwarbuła