Dolnośląski Licealista 2016

Znamy już na­zwi­sko Dolnośląskiego Licealisty 2016 — zo­stał nim Andrzej Turko z LO III we Wrocławiu.
Nas jed­nak cie­szy naj­bar­dziej, że II miej­sce za­jęła Małgorzata Sudoł z klasy 3D, a III miej­sceSzymon Góral z klasy 3C.

Wszystkim gra­tu­lu­jemy, a z na­szych Dolnośląskich Licealistów je­ste­śmy wy­jąt­kowo dumni!

Dolnośląski Licealista zdjęcie Agencja Gazeta

Zdjęcie: Tomasz Pietrzyk, Agencja Gazeta

Relacja pra­sowa z fi­nału konkursu

* * *

Czworo uczniów LO XIV zna­la­zło się w gro­nie 10 fi­na­li­stów kon­kursu Dolnośląski Licealista 2016:
Szymon Rumiński, klasa 2C, 60 pkt
Małgorzata Sudoł, klasa 3D, 60 pkt
Szymon Góral, klasa 3C, 60 pkt
Oskar Olejnik, klasa 3E, 57 pkt
Wśród naj­lep­szych dol­no­ślą­skich li­ce­ali­stów zna­leźli się także Aleksandra Kochman (klasa 3E, 58 pkt) oraz Filip Nowak (klasa 3E, 64 pkt). Niestety, prze­by­wają w tej chwili w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, po­nie­waż wraz z grupą uczniów wy­grali kon­kurs w pro­gra­mie Euroscola, więc ich miej­sca za­jęli ko­lejni uczestnicy.

Gratulujmy ca­łej szó­stce, a uczest­ni­kom ży­czymy powodzenia!

Artykuł pra­sowy

* * *

Konkurs „Dolnośląski Licealista” składa się z dwóch eta­pów. Pierwszy za­pla­no­wano na 18 li­sto­pada w sie­dzi­bie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej. Uczestnicy będą mieli go­dzinę na roz­wią­za­nie ze­stawu 100 py­tań za­mknię­tych, uło­żo­nych przez pro­fe­so­rów i dok­to­rów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Filologicznej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Wrocławskiej. Pytania do­ty­czą 10 róż­nych dzie­dzin: ję­zyka pol­skiego, ma­te­ma­tyki, fi­zyki, che­mii, bio­lo­gii, geo­gra­fii, hi­sto­rii i trzech ję­zy­ków ob­cych (do wy­boru są w su­mie cztery: an­giel­ski, nie­miecki, fran­cu­ski i hisz­pań­ski). Obowiązkowo trzeba od­po­wie­dzieć na py­ta­nia te­stowe z co naj­mniej dwóch ję­zy­ków ob­cych, ale warto wy­ka­zać się zna­jo­mo­ścią trze­ciego, bo do­dat­kowe punkty zwy­kle po­ma­gają w kwa­li­fi­ka­cji do finału.

Po te­stach 10 naj­lep­szych li­ce­ali­stów przej­dzie do fi­nału. 25 li­sto­pada spo­tkają się oni w DSW. Uczniowie będą mu­sieli wy­ka­zać się nie tylko wie­dzą, ale także umie­jęt­no­ścią pre­zen­ta­cji i for­mu­ło­wa­nia wy­po­wie­dzi. Każdy z nich wy­kona za­da­nia przed 10 ko­mi­sjami te­ma­tycz­nymi (pol­ski, ma­te­ma­tyka, fi­zyka, che­mia, bio­lo­gia, geo­gra­fia, hi­sto­ria i ję­zyki obce (uza­leż­nione od de­kla­ra­cji fi­na­li­stów)). Najlepszy uczeń otrzyma ty­tuł Dolnośląskiego Licealisty 2016. Na zwy­cięz­ców cze­kają trzy na­grody w wy­so­ko­ści 5 tys., 2 tys. i 1 tys. zł. Honorowy pa­tro­nat nad kon­kur­sem ob­jął dol­no­ślą­ski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.