Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce

Zakończył się już Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce! W pro­gra­mie były lek­cje otwarte, moż­li­wość udziału w za­ję­ciach spor­to­wych w sali gim­na­stycz­nej, w si­łowni, na ba­se­nie i na rol­ko­wi­sku (które zimą za­mie­nia się w lo­do­wi­sko). Można było spraw­dzić, jak działa mózg i jak uspraw­nić jego pracę (me­toda bio­fe­ed­backu). Kandydaci do Czternastki z za­in­te­re­so­wa­niem ob­ser­wo­wali, a na­wet sami prze­pro­wa­dzali do­świad­cze­nia bio­lo­giczne, che­miczne i fi­zyczne, roz­wią­zy­wali za­gadki lo­giczne, ma­te­ma­tyczne i ję­zy­kowe, ki­bi­co­wali uczest­ni­kom tur­nieju bry­dżo­wego. Nie za­bra­kło chęt­nych do spę­dze­nia kilku chwil w escape room (wszyst­kim udało się z niego wyjść). Dziękujemy wszyst­kim uczniom i ich ro­dzi­com, któ­rzy od­wie­dzili dziś Czternastkę! Do zo­ba­cze­nia we wrze­śniu :)

Program Dnia Otwartych Drzwi 2018-1

 Zdjęcia: E.Serkowska