Ferie na sportowo w Zespole Szkół Nr 14

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych dla uczniów szkół wro­cław­skich od­by­wały się za­ję­cia spor­towe na lo­do­wi­sku, ba­se­nie, sali bi­lar­do­wej, sali gim­na­stycz­nej, sali bry­dżo­wej. W pierw­szym dniu po fe­riach zi­mo­wych od­wie­dziła nas te­le­wi­zja Echo 24, aby do­wie­dzieć się, jak ucznio­wie spę­dzili wolny czas. Była to do­bra oka­zja, aby po­chwa­lić się ini­cja­tywą, dzięki któ­rej liczne obiekty spor­towe szkoły zo­stały w cza­sie fe­rii udo­stęp­nione uczniom. Poniżej — link do filmu z wy­po­wie­dziami uczniów (9:38 — 12:51).

Relacja TV Echo24

Ferie na spor­towo w Zespole Szkół Nr 14
plan zajęć

Plik: PDF
Rozmiar: 45kB