Grand Prix dla Zespołu Szkół Nr 14 za udział w XV Radosnej Paradzie Niepodległości

11 li­sto­pada już po raz pięt­na­sty spo­łecz­ność Zespołu Szkół nr 14 do­łą­czyła do ko­ro­wodu Radosnej Parady Niepodległości. W tym roku barwny po­chód wro­cław­skich szkół ru­szył trasą  przez ulice Eugeniusza Gepperta, Kazimierza Wielkiego, plac Dominikański, Piotra Skargi, Teatralną, plac Teatralny, Heleny Modrzejewskiej aż do placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki, gdzie na­stą­piło za­koń­cze­nie XV Radosnej Parady Niepodległości.

Uczniowie Czternastki prze­brali się w tym roku za po­sta­cie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Nie za­bra­kło więc wśród nas Onufrego Zagłoby, Michała Wołodyjowskiego, Jana Skrzetuskiego, Jeremiego Wiśniowieckiego, Andrzeja Kmicica, Aleksandry Billewiczówny, Kiemliczów, króla Jana Kazimierza i sa­mego Henryka Sienkiewicza. Barwne, piękne stroje na­szych uczniów wy­warły duże wra­że­nie na ob­ser­wu­ją­cych nas tłu­mach wro­cła­wian, któ­rzy tego dnia byli obecni wro­cław­skim Rynku. Bohaterowie Sienkiewicza to­wa­rzy­szyli nam w tym roku nie­przy­pad­kowo. Uczciliśmy bo­wiem w ten spo­sób pa­mięć no­bli­sty w ob­cho­dzo­nym w 2016 Roku Henryka Sienkiewicza.  Postać au­tora „Trylogii” wi­doczna była na plan­szach i ba­ne­rach wy­ko­na­nych przez na­szych uczniów. Piosenki śpie­wane przez chór szkolny świet­nie od­dały kli­mat po­wie­ści hi­sto­rycz­nych Henryka Sienkiewicza  z  burz­li­wego okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Podczas wcze­śniej­szych pa­rad sze­ścio­krot­nie już zaj­mo­wa­li­śmy pierw­sze miej­sca. W tym roku zaś zo­sta­li­śmy uho­no­ro­wani Grand Prix – główną na­grodą za udział w XV Radosnej Paradzie Niepodległości.  Cieszy nas to tym bar­dziej, po­nie­waż co roku nasi ucznio­wie wy­ka­zują się ogrom­nym za­an­ga­żo­wa­niem i wy­jąt­kową po­stawą pod­czas tego ra­do­snego święta. Grand Prix – główna na­groda zo­sta­nie wrę­czona na uro­czy­stej gali we wro­cław­skim Imparcie już 21 li­sto­pada 2016 r.

Serdecznie dzię­kuję i gra­tu­luję wszyst­kim uczniom i na­uczy­cie­lom ich pa­trio­tycz­nej po­stawy, dzięki któ­rej  god­nie re­pre­zen­to­wali Zespół Szkół Nr 14 w uro­czy­sto­ściach z oka­zji Narodowego Święta Niepodległości.

prof. Czesław Zadrożny – ko­or­dy­na­tor udziału Czternastki w XV Radosnej Paradzie Niepodległości

Zdjęcia: Ewa Serkowska i Andrzej Szwarbuła