Kiermasz 1B w ramach Tygodnia Kultury Inków

4 kwiet­nia 2018 roku na dłu­giej prze­rwie od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ziem­nia­ków, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1B. Zebrane pie­nią­dze, czyli 78, 38 zł, zo­stały prze­lane na konto Fundacji „Jestem Kubuś nie Puchatek”. Tata Kubusia, aby zy­skać fi­nanse na re­ha­bi­li­ta­cję cho­rego syna, przy­jeż­dża cza­sem do na­szej szkoły po na­krętki z pla­sti­ko­wych bu­te­lek. Wrzucajmy więc na­krętki do od­po­wied­nich ko­szy lub przy­no­śmy do prof. Marii Czaplińskiej. Koordynator wo­lon­ta­riatu szkol­nego wie, komu można w ten spo­sób pomóc.

Dziękujemy za każdy da­tek i za­chę­camy do od­wie­dza­nia strony „Jestem Kubuś nie Puchatek” na Facebooku.

Maria Wysocka z 1B – or­ga­ni­za­torka akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu