Klasowa zbiórka 1C dla bezdomnych zwierząt

28 maja klasa 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę cha­ry­ta­tywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczniów przy­niósł ja­kąś rzecz lub karmę po­trzebną bez­dom­nym zwie­rzę­tom. Razem uzbie­ra­li­śmy 12 kg mo­krej karmy, 10 kg su­chej karmy oraz smy­cze, ob­roże i zabawki.

Karolina Maliszewska 1C

prof.Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu