Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” klasowych w piłce siatkowej dziewcząt

W maju 2018 roku roz­po­częły sie Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” kla­so­wych w piłce siat­ko­wej dziew­cząt. W me­czach roz­gry­wa­nych sys­te­mem każdy z każ­dym na po­zio­mie klas pierw­szych i dru­gich wzięły udział wszyst­kie klasy (z wy­jąt­kiem 2B, po­nie­waż jest tam naj­mniej dziew­cząt). Mecze od­by­wały się na lek­cjach wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego do dwóch wy­gra­nych se­tów do 15 punk­tów. Rywalizacja była bar­dzo spor­towa. W sę­dzio­wa­niu po­ma­gała prof. Dominika Macalik, cza­sem rów­nież inni na­uczy­ciele wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego. Jednak nad ca­ło­ścią i bez­pie­czeń­stwem czu­wała prof. Maria Czaplińska. W kla­sach pierw­szych zde­cy­do­wa­nie pierw­sze miej­sce zdo­była klas 1C, wy­gry­wa­jąc wszyst­kie me­cze. Podobnie stało się w kla­sach dru­gich – czwórka dziew­cząt z klasy 2d była nie­za­stą­piona. A oto wyniki:

Klasy pierw­sze

I miej­sce – 1C

II miej­sce – 1D

III miej­sce – 1A

IV miej­sce – 1F

VI miej­sce – 1E

Klasy dru­gie

I miej­sce – 2D

II miej­sce – 2F

III miej­sce – 2E

IV miej­sce – 2C

V miej­sce – 2A

W fi­nale roz­gry­wek o I miej­sce będą wal­czyć dziew­częta z 1C i 2D, zaś o III miej­sce – za­wod­niczki klas 1D i 2F.


Gratulujemy do­brych wy­ni­ków i trzy­mamy kciuki za finał.

prof. Maria Czaplińska