Nie bądź sknera, kup pampera

26–28 lu­tego 2018 roku w na­szej szkole od­była się zbiórka środ­ków hi­gie­nicz­nych oraz kier­masz ciast zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1D.

Celem ak­cji było ze­bra­nie jak naj­więk­szej liczby środ­ków hi­gie­nicz­nych i pie­nię­dzy w ra­mach ak­cji „Nie bądź sknera, kup pam­pera”. Wsparliśmy w ten spo­sób Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska.

W ra­mach ak­cji ucznio­wie przy­no­sili swoje dary do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nego po­jem­nika, który usta­wiony był przy głów­nym wej­ściu do szkoły, skąd co­dzien­nie były za­bie­rane przez ko­or­dy­na­tora ak­cji – Marcina Guraka, a na­stęp­nie prze­ka­zy­wane prof. Marii Czaplińskiej.

Znaczna część pro­duk­tów zo­stała za­ku­piona przez Marcina Guraka za pie­nią­dze uzbie­rane pod­czas kier­ma­szu, który od­był się 27 lu­tego. Pozostałe środki hi­gie­niczne do­star­czali ucznio­wie. Na po­chwalę za­słu­żył uczeń klasy 1C, który przy­niósł znaczną część po­trzeb­nych środ­ków, oraz na­sza psy­cho­log, pani Dorota Masłowska, która do­star­czyła całą paczkę pampersów.

Szkolny kie­rowca za­wiózł wszyst­kie dary do sie­dziby Fundacji Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska przy ul. Traugutta 57/59

Dziękujemy!

Marcin Gurak – or­ga­ni­za­tor akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu