Paczki dla Polaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kil­ku­na­stu lat or­ga­ni­zuje zbiórkę świą­tecz­nych da­rów dla Polaków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią gra­nicą. Na Kresach żyje wielu na­szych ro­da­ków, któ­rzy w cza­sie Świąt Bożego Narodzenia cze­kają na pre­zent z oj­czy­zny. To bar­dzo ważna chwila w roku, kiedy łą­czą się lu­dzie, któ­rych roz­dzie­liła historia.

Po raz ko­lejny zwró­ci­li­śmy się do uczniów Czternastki z prośbą o włą­cze­nie się do tej ak­cji. Była to bo­wiem oka­zja nie tylko do przy­go­to­wa­nia świą­tecz­nych upo­min­ków, ale rów­nież wy­raz pa­mięci o tych, któ­rzy nie z wła­snego wy­boru mu­szą żyć poza gra­ni­cami swo­jej ojczyzny.

W grud­niu 2016 roku w od­po­wie­dzi na ten apel uczen­nice klasy 1B –  Katarzyna Dzik i Izabela Kozioł wraz z prof. Marią Czaplińską zor­ga­ni­zo­wały zbiórkę sło­dy­czy, kawy i her­baty, kon­serw, oleju, cu­kru, ryżu, ma­ka­ronu, środ­ków czy­sto­ści, a także wy­pra­wek szkol­nych, ubrań i za­ba­wek dla dzieci.

Uczniowie na­szej szkoły, na­uczy­ciele i ro­dzice jak za­wsze bar­dzo spon­ta­nicz­nie i po­zy­tyw­nie za­re­ago­wali na apel, przy­no­sząc liczne dary. Kasia Dzik z klasy 1B ofia­ro­wała  dwa duże mi­ko­ła­jowe worki z pre­zen­tami dla dzieci. Artur Krupa z 3L przy­niósł dwie paczki da­rów, Zuzia Ła­zow­ska z klasy 1M od­dała do­bre ubra­nia dla dziew­czy­nek, Oliwia Biegańska z 1C ku­piła środki pie­lę­gna­cyjne i sło­dy­cze, cała klasa 1D –  ogromną paczkę róż­nych pre­zen­tów. Julia Okorowska z 1K ra­zem z bra­tem prze­go­to­wała dwa pre­zenty z ży­cze­niami. Córka pani Olgi Taranek-Wolańskiej po­da­ro­wała 3 kar­tony za­ba­wek. Były rów­nież paczki od ano­ni­mo­wych darczyńców.

Koordynacją ak­cji w kla­sie 1D za­jęła się Julia Sawińska i Klaudia Rogozińska.

19 grud­nia 2016 roku or­ga­ni­za­torki ak­cji z 1B ra­zem z ro­dzi­cami do­star­czyły dary do sie­dziby TVP Wrocław przy ul. Karkonoskiej 8.

Dziękujemy wszyst­kim darczyńcom!

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu