LXI Olimpiada Astronomiczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu LXI Olimpiady Astronomicznej za­kwa­li­fi­ko­wał się Piotr Masajada z klasy 2B.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Marian Bąk… więcej»

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

  1. Józef Mastalarz 3B
  2. Wojciech Sęk 2A
  3. Wojciech Szumigraj 3A
  4. Ryszard Rosikiewicz
więcej»

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

  1. Karol Zagórski 3C
  2. Olga Dłużniewska 2C
  3. Jeremi Zając 3D

Gratulujemy!

Koordynator: … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego w Miłkowicach

24 lu­tego 2018 roku od­był się w Miłkowicach szó­sty tur­niej Mistrzostw Dolnego Ślą­ska Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. Impreza od­bywa … więcej»

Akcja charytatywna klasy 2L

12–13 lu­tego 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 klasa 2L zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Naszym ce­lem była po­moc Jakubowi … więcej»

Oszczędzanie energii we Wrocławiu – nasza wspólna sprawa!

28 lu­tego 2018 r. w szkol­nej czy­telni od­było się spo­tka­nie uczniów z Eweliną Stefanowicz i Krzysztofem Piechurskim – dok­to­ran­tami Wydziału … więcej»

Wyjazd klasy 2C na narty biegowe do Jakuszyc

12 stycz­nia 2018 roku klasa 2C wraz z opie­ku­nami – prof. Sebastianem Guzem oraz prof. Ludwikiem Ralskim wy­brała się na … więcej»

Nie bądź sknera, kup pampera

26–28 lu­tego 2018 roku w na­szej szkole od­była się zbiórka środ­ków hi­gie­nicz­nych oraz kier­masz ciast zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1D.

Celem … więcej»

Spotkanie z przedsiębiorcą Tomaszem Popowem

W środę, 7 marca 2018 roku w na­szej szkole od­było się spo­tka­nie z Tomaszem Popowem – przed­się­biorcą branży IT. W … więcej»

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grud­nia 2017 r. po­czet sztan­da­rowy szkoły wziął udział w głów­nych uro­czy­sto­ściach z oka­zji 36. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu … więcej»