„Odwilż” – tylko w Czternastce tak witamy wiosnę!

„Odwilż” – wio­senna re­wia ta­len­tów – to pierw­sze i je­dyne ta­kie wy­da­rze­nie w na­szej szkole. To czas, kiedy na sce­nie … więcej»

Koci Zakątek – akcja charytatywna klasy 1E

9–13 kwiet­nia klasa 1E pod­czas or­ga­ni­za­cji Tygodnia Kultury Gruzińskiej roz­po­częła także pro­mo­cję dzia­łal­no­ści Fundacji Koci Zakątek. Cały ty­dzień na rzut­niku … więcej»

Kiermasz 1B w ramach Tygodnia Kultury Inków

4 kwiet­nia 2018 roku na dłu­giej prze­rwie od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ziem­nia­ków, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1B. Zebrane pie­nią­dze, czyli 78, … więcej»

Akcja charytatywna klasy 2L

17–19 kwiet­nia 2018 roku w szkole od­był się Tydzień Wolontariatu klasy 2L. W ra­mach ak­cji od­były się m.in. cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze … więcej»

Bieg dla kobiet „Zawsze Pierwsi”

15 kwiet­nia 2018 roku wzię­łam udział we wro­cław­skim biegu dla ko­biet „Zawsze Pierwsi”. Jest on co roku or­ga­ni­zo­wany w róż­nych … więcej»

Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce

Zakończył się już Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce! W pro­gra­mie były lek­cje otwarte, moż­li­wość udziału w za­ję­ciach spor­to­wych w sali więcej»

Anadi Agrawal — zwycięzcą XXV Olimpiady Informatycznej

Anadi Agrawal z klasy 3A za­jął pierw­sze miej­sce w XXV Olimpiadzie Informatycznej! Zakwalifikował się po­nadto do Olimpiady Informatycznej Krajów Europy … więcej»

Obóz olimpijski Czternastki, Peru 2018

Wszystkie znaki na Słońcu wska­zują na to, że w tym roku Armia Olimpijczyków Czternastki po raz pierw­szy wy­ru­szy z mi­sją … więcej»

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej zo­stało ob­jęte pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Umowę o współ­pracy pod­pi­sali 11 … więcej»

Laureaci konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista

21 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skało 29 ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista. Stanisław Reda z … więcej»