Kurs nurkowy 2017/ 2018

W tym roku szkol­nym, po­dob­nie jak w po­przed­nich, w na­szej szkole od­bywa się kurs nur­kowy dla chłop­ców z klas dru­gich … więcej»

Wyjazd klasy 1A na narty biegowe do Jakuszyc

W pią­tek, 9 marca 2018 roku klasa 1A z prof. Bogusławem Wilkiem i prof. Leszkiem Zdziebłą wy­je­chała na narty bie­gowe … więcej»

Integracyjne spotkanie na lodowisku

8 marca 2018 roku już po raz piąty na szkol­nym lo­do­wi­sku od­było się spo­tka­nie in­te­gra­cyjne. Tego dnia od­wie­dziła nas mło­dzież … więcej»

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

17 marca 2018 roku w Drzonkowie, w ośrodku przy­go­to­wań olim­pij­skich w pię­cio­boju od­były się eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w … więcej»

Wychowanie przez żeglowanie – spotkanie z kapitanem Remigiuszem Trzaską

14 marca 2018 r. w na­szej szkole od­było się spo­tka­nie z Remigiuszem Trzaską, ka­pi­ta­nem że­glugi wielkiej.

Kapitan Remigiusz Trzaska za­czął … więcej»

Czerwone Noski Klown w Szpitalu

 

26 lu­tego 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast, pod­czas któ­rego klasa 2K ze­brała pie­nią­dze na … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2018

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz piąty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. … więcej»

Obóz informatyczny w Podgórzynie

16–20 marca 2018 roku od­był się ogól­no­pol­ski obóz in­for­ma­tyczny, zor­ga­ni­zo­wany przez na­uczy­ciela in­for­ma­tyki – Patryka Marcisza oraz pra­cow­ni­ków Instytutu Informatyki … więcej»

Wrocławska Gala XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W tym roku do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” zgło­szono 347 wo­lon­ta­riu­szy. Gala te­go­rocz­nego kon­kursu od­była się 19 marca 2018 r. we … więcej»

Charytatywna Noc Filmowa — podsumowanie

Szósta Charytatywna Noc Filmowa — tak jak wszyst­kie po­przed­nie — zo­stała zor­ga­ni­zo­wana z my­ślą o by­łym uczniu Czternastki, Jurku Piekarskimwięcej»