Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Oskar Olejnik, uczeń klasy 3E za­kwa­li­fi­ko­wał się do II etapu Olimpiady „Losy żoł­nie­rza i dzieje oręża pol­skiego”.

Koordynator: więcej»

Tydzień Wolontariatu – akcja klasy 1L

Podczas Tygodnia Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 14  klasa 1l zor­ga­ni­zo­wała kier­masz wy­pie­ków,  który trwał przez 3 ko­lejne dni. W … więcej»

Tydzień Wolontariatu – akcja klasy 1J

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który 12–16 grud­nia od­by­wał się w Zespole Szkół Nr 14,  klasa 1J zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę pie­luch, chu­s­te­czek na­wil­ża­nych, … więcej»

Prezent w pudełku po butach

Grudzień był w na­szej szkole bar­dzo in­ten­syw­nym, ale i ra­do­snym mie­sią­cem. Okres przed Bożym Narodzeniem sprzy­jał or­ga­ni­za­cji wielu ak­cji cha­ry­ta­tyw­nych … więcej»

Obóz informatyczny w Złotnikach Lubańskich

5–10 li­sto­pada 2016 roku w Złotnikach Lubańskich od­był się ko­lejny już mię­dzysz­kolny obóz in­for­ma­tyczny. W obo­zie, który zo­stał  zor­ga­ni­zo­wa­nym przez … więcej»

Spotkanie z dr Kaliną Mróz-Jabłecką z Instytutu Filologii Germańskiej UWr

30 li­sto­pada 2016 roku w czy­telni Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­było się spo­tka­nie uczniów z dr Kaliną Mróz-Jabłecką … więcej»

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Do II czę­ści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Bartosz Woźniak 3K
Szymon Napora 3K
Mikołaj Pujanek … więcej»

XXIX Olimpiada Filozoficzna — etap okręgowy

Do etapu okrę­go­wego XXIX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie LO XIV:

Hanna Sokolska, klasa 3E

Bartosz Szyler, klasa 3E… więcej»

O kulinariach od kuchni

„Gdzie ku­cha­rek sześć, tam nie ma co jeść” — temu przy­sło­wiu zdają się prze­czyć efekty pracy uczniów klas trze­cich gim­na­zjum … więcej»

X Konkurs Języka Angielskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

Z praw­dziwą przy­jem­no­ścią in­for­muję, iż do fi­nału X Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślą­zak Gimnazjalista za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Olga Adhikari … więcej»