Spotkanie z przedsiębiorcą Tomaszem Popowem

W środę, 7 marca 2018 roku w na­szej szkole od­było się spo­tka­nie z Tomaszem Popowem – przed­się­biorcą branży IT. W … więcej»

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grud­nia 2017 r. po­czet sztan­da­rowy szkoły wziął udział w głów­nych uro­czy­sto­ściach z oka­zji 36. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu … więcej»

Finałowy rozgrywek kadry U–20 w brydżu sportowym

Na prze­ło­mie stycz­nia i lu­tego 2018 roku od­był się ostatni etap roz­gry­wek ka­dry U–20 w bry­dżu spor­to­wym. Rozgrywki ka­drowe trwały … więcej»

4. miejsce naszych gimnazjalistek na Mistrzostwach Wrocławskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym

23 lu­tego 2018 roku uczen­nice na­szego gim­na­zjum – Wiktoria Kluska z 3L i Ola Kwak z klasy 2K – wzięły … więcej»

Mam marzenie – kiermasz charytatywny klasy 2C

We wto­rek, 30 stycz­nia oraz w środę, 31 stycz­nia 2018 roku od­były się cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze słod­ko­ści, zor­ga­ni­zo­wane przez klasę 2C … więcej»

Wyjazd klasy 2D na narty biegowe do Jakuszyc

8 lu­tego 2018 roku klasa 2D wraz z wy­cho­waw­czy­niami – prof. Ireną Dulębą i prof. Dominiką Macalik – wy­ru­szyła na … więcej»

Finał Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu

15 lu­tego 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Ści­naw­skiej od­były się za­wody gim­na­zja­li­stów w pły­wa­niu. Reprezentacja dziew­cząt … więcej»

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

14 lu­tego 2018 roku klasy 2A i 2C uczest­ni­czyły w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „Biblioteki cy­frowe i ich ko­lek­cje”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Dolnośląską … więcej»

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to co­roczne święto ob­cho­dzone 21 lu­tego, które zo­stało usta­no­wione przez Unesco 17 li­sto­pada 1999 roku. Jego … więcej»

„Klasa” — program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem sty­pen­dial­nym Fundacji BGŻ BNP Paribas więcej»