42. Olimpiada Artystyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 42. Olimpiady Artystycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

  1. Julia Dembowska 3C
  2. Wiktoria Kulesza 3E
  3. Rafael Trčka 3E
  4. Małgorzata Droździk 3C
więcej»

Kiermasz indyjski

W ra­mach ak­cji Kultura Nieznana, za­ini­cjo­wa­nej w Czternastce przez Radę Samorządu Uczniowskiego, klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała ty­dzień z kul­turą in­dyj­ską. Jego … więcej»

Mikołajkowy kiermasz słodkości

Dnia 4 grud­nia 2017 roku klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny, mi­ko­łaj­kowy kier­masz słod­ko­ści, z któ­rego fun­du­sze zo­stały prze­zna­czone na zre­ali­zo­wa­nie ma­rze­nia … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej

Tradycyjnie Święto Politechniki Wrocławskiej przy­pada na 15 li­sto­pada. Tego dnia od­bywa się sze­reg im­prez spor­to­wych głów­nie dla stu­den­tów, ale jedna … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego w Miliczu

Odbywające się w dniach 1– 2 grud­nia 2017 r. za­wody bry­dża mło­dzie­żo­wego są w na­szym wo­je­wódz­twie naj­waż­niej­szą im­prezą se­zonu 2017/2018. … więcej»

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska w brydżu sportowym

Dnia 22 wrze­śnia 2017 roku roz­po­czął się cykl roz­gry­wek Mistrzostw Młodzieży Szkolnej Dolnego Ślą­ska w bry­dżu spor­to­wym. Zakończy się on … więcej»

Nasi uczniowie w rozgrywkach kadry U-20 w brydżu sportowym

Rozgrywki ka­dry U-20 w bry­dżu spor­to­wym w se­zo­nie 2017/18 maja na celu wy­ło­nie­nie Reprezentacji Polski U-20 na 8. Drużynowe Mistrzostwa … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2017

W dniach od 4 do 22 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 w ra­mach ak­cji „Mikołajowa Paka dla … więcej»

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania — etap okręgowy

Do eli­mi­na­cji okrę­go­wych Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania za­kwa­li­fi­ko­wało się 20 uczniów LO XIV:

  1. Bartosz Kowal kl.1A
  2. Krzysztof Wasielewski kl.1A
  3. Kacper
więcej»

Olimpiada Przedsiębiorczości — etap okręgowy

Do okrę­go­wych eli­mi­na­cji Olimpiada Przedsiębiorczości  za­kwa­li­fi­ko­wało się 36 uczniów LO XIV:

  1. Bartosz Kowal kl.1A
  2. Igor Dutkiewicz kl.1B
  3. Jakub Kopystiański kl.1B
więcej»