„Czy wiara przeczy nauce?” — spotkanie z ks. dr. hab. Wojciechem Grygielem FSSP

W środę, 25 maja 2016 r. od­było się spo­tka­nie z ab­sol­wen­tem Czternastki z 1987 r.  – ks. dr. hab. Wojciechem … więcej»

Charytatywny Wieczór Kulturalny

W po­nie­dzia­łek, 13 czerwca 2016r. w go­dzi­nach 16.00–19.00 w auli Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­była się pierw­sza edy­cja … więcej»

Liga Klas — pokaz tańca latino

6 kwiet­nia 2016 w na­szej auli od­był się ko­lejny kon­kurs w ra­mach Ligi Klas — dla   klas I li­ceum. Tym … więcej»

Liga Klas — inscenicacja wiersza Brzechwy

20 kwiet­nia na go­dzi­nie wy­cho­waw­czej wszyst­kie klasy pierw­sze gim­na­zjum po­now­nie ze­brały się pod aulą, by ry­wa­li­zo­wać o pierw­sze miej­sce w … więcej»

Liga Klas — sceny z Mrożka

9 marca w ra­mach te­atral­nej kon­ku­ren­cji Ligi Klas od­był się po­kaz scen z utwo­rów Sławomira Mrożka. Wszystkie klasy dru­gie przy­go­to­wały … więcej»

Pożegnanie absolwentów LO XIV

Pożegnanie ab­sol­wen­tów LO XIV to nie­odmien­nie czas pod­su­mo­wań i po­dzię­ko­wań — w tym du­chu głos za­brali Dyrektor Szkoły Marek Łaź­niakwięcej»

Apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W środę, 27 kwiet­nia 2016 roku Dyrekcja oraz spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu uczest­ni­czyła w apelu, który gim­na­zja­li­ści więcej»

Turniej brydża sportowego w Miłkowicach

16 kwiet­nia od­był się przed­ostatni w se­zo­nie 2015/2016 tur­niej Dolnośląskiej Ligi Szkolnej. Miejscem za­wo­dów był Zespół Szkół w Miłkowicach, je­dy­nej więcej»

Sukces Aleksandry Kochman

Ola Kochman z klasy 2E za­jęła pierw­sze miej­sce w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem … więcej»

Sukces reprezentacji ZS 14 w zawodach rankingowych polskiego związku bilardowego

Czwartek 31 marca 2016 roku młod­sza część re­pre­zen­ta­cji ZS 14 w bi­lar­dzie spę­dziła w Krotoszynie. Tutaj od kilku lat naj­lepsi … więcej»