„Czy nauka pozwala wierzyć w cuda?” — lekcja religii z ks. dr. hab. Wojciechem Grygielem FSSP

W pią­tek, 9 czerwca 2017 r. o godz. 11.05 w sali nr 212 miała miej­sce ka­te­cheza z ab­sol­wen­tem XIV LO … więcej»

Biegi na orientację 2017

Półfinałowe wo­je­wódz­kie igrzy­ska mło­dzieży szkol­nej — Gimnazjada i Licealiada — od­były się w dniu 10 maja 2017 r. na bo­isku … więcej»

Spacer integracyjny z kijami nordic walking

19 czerwca po lek­cjach uczen­nice na­szej szkoły wy­brały się na spa­cer in­te­gra­cyjny z osobą nie­wi­domą. Uczennice na­uczyły się, jak ase­ku­ro­wać … więcej»

Wrocławska Liga Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

24 kwiet­nia 2017 r. w hali Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu od­było się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie Wrocławskiej Ligi Koszykówki Dziewcząt … więcej»

Dzień Sportu w Czternastce

21 czerwca 2017 roku w Czternastce od­był się Dzień Sportu. Podczas tej im­prezy ucznio­wie li­ceum mieli do ro­ze­gra­nia 5 kon­ku­ren­cji, … więcej»

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w LO XIV

Rok szkolny 2016/2017 można uznać za za­koń­czony suk­ce­sem — wpraw­dzie cze­kamy jesz­cze na wy­niki eg­za­mi­nów  ma­tu­ral­nych, ale młodsi ko­le­dzy te­go­rocz­nych … więcej»

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum Nr 49

Kolejny rocz­nik za­koń­czył na­ukę w Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Nr 14. Rekordowa liczba osią­gnięć … więcej»

Bal Gimnazjalny 2017

Tegoroczny Bal Gimnazjalny prze­szedł już do hi­sto­rii — ser­decz­nie dzię­ku­jemy za­an­ga­żo­wa­nym w jego or­ga­ni­za­cję Rodzicom! Zarówno ucznio­wie, jak i za­pro­szeni … więcej»

Klasa 1 A szlakiem miejsc pamięci narodowej w Warszawie

4 maja 2017 roku my ucznio­wie klasy 1A wraz z wy­cho­waw­cami udali się na dwu­dniową wy­cieczkę do sto­licy na­szego kraju … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie … więcej»