Liga Klas G 49 — konkurs piosenki turystycznej

Tym ra­zem pod­czas kon­kursu pio­senki tu­ry­stycz­nej dla gim­na­zjum le­piej wy­pa­dły klasy dru­gie (co w po­przed­nich la­tach wcale nie było normą). … więcej»

Liga Klas — Project LO XIV

1.06.2016 r. w ra­mach Ligi Klas od­był się zwień­cza­jący dwu­let­nią ry­wa­li­za­cję po­kaz mody. Zadaniem wszyst­kich klas dru­gich było za­pre­zen­to­wa­nie stro­jów … więcej»

I Mistrzostwa Wrocławia w badmintona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

16 czerwca 2016 r. wy­bra­łam się z mło­dzieżą z Zespołu Szkół Nr 14 do Sali Hasta La Vista, aby współ­uczest­ni­czyć więcej»

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych „Krzyś” – akcja Klaudii Kłopotowskiej i Wiktorii Marcoń z klasy 1J

W pią­tek, 17 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz zor­ga­ni­zo­wany przez Klaudię Kłopotowską i Wiktorię więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja Irminy Czerepak i Wiktora Malinowskiego z klasy 3M

W czwar­tek, 16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz zor­ga­ni­zo­wany przez Wiktora Malinowskiego i Irminę więcej»

Warszawa w czasach stanisławowskich

22 maja po­je­cha­li­śmy do Warszawy na czte­ro­dniową wy­cieczkę edu­ka­cyjną pod ha­słem „Warszawa w cza­sach sta­ni­sła­wow­skich”. My, czyli pra­wie cała klasa … więcej»

Integracyjny spacer — nordic walking

9 czerwca 2016 od­był się in­te­gra­cyjny spa­cer z ki­jami nor­dic wal­king. Głównym ce­lem za­jęć była in­te­gra­cja i kształ­to­wa­nie po­staw ak­cep­ta­cji, … więcej»

Biegi na orientację — finał

25.05.2016 r. od­były się fi­na­łowe za­wody w bie­gach na orien­ta­cję. Prawie 250 za­wod­ni­ków wy­ło­nio­nych wcze­śniej w pół­fi­na­łach ro­ze­gra­nych we Wrocławiu … więcej»

V Olimpiada „Asy Zdrowia” — Hala Stulecia

1 czerwca 2016 r. w Hali Stulecia zor­ga­ni­zo­wane zo­stały z oka­zji Dnia Sportu dwa wy­da­rze­nia o cha­rak­te­rze proz­dro­wot­nym i spor­to­wym … więcej»

Spotkanie z dyrektorem Biura Informacyjnego NATO

3 czerwca 2016 roku mie­li­śmy za­szczyt go­ścić w mu­rach na­szej szkoły pana Robert Pszczela. Jest on ab­sol­wen­tem London School of … więcej»

Strona 22 z 26« Pierwsza...10...17181920212223242526