XLIII Olimpiada Geograficzna

Do fi­nału XLIII Olimpiady Geograficznej za­kwa­li­fi­ko­wał się:

Szymon Ostrowski, klasa 2E

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. Andrzej Gościej… więcej»

XLIII Olimpiada Historyczna

Do fi­nału XLIII Olimpiady Historycznej za­kwa­li­fi­ko­wał się:

Oskar Olejnik, klasa 3E

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. Robert Kiniorski… więcej»

XXV Olimpiada Informatyczna

Do fi­nału XXIV Olimpiady Informatycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Anadi Agrawal 2B
2. Tomasz Ponitka 2A
3. Arkadiusz Kozdra 2A

Gratulujemy!… więcej»

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W fi­nale Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świe­cie Współczesnym
Ewa Newelska 3E i Filip Nowak 3E
zdo­byli ty­tuł lau­re­ata,
fi­na­li­stami … więcej»

63. Olimpiada Chemiczna

Z przy­jem­no­ścią in­for­muję, że do fi­nału 63. Olimpiady Chemicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie:
1. Szymon Góral, klasa 3C

2. Stitou … więcej»

Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „Union Jack Contest”

Olga Adhikari z klasy 3K oraz Marta Fuks z klasy 3L uzy­skały ty­tuł fi­na­li­sty IX edy­cji Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego więcej»

62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski — etap dzielnicowy

Uczniowie Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi od­nie­śli suk­ces w eta­pie dziel­ni­co­wym 62. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, który od­był się w … więcej»

Olimpiada Krajoznawcza

W miej­skim eta­pie Olimpiady Krajoznawczej Zespół Szkół Nr 14 będą re­pre­zen­to­wać:
1. Mikołaj Krawczyński 1B
2. Mariusz Masłosz 1L
3. … więcej»

Konkurs Politechniki Wrocławskiej „Młody Chemik Eksperymentuje”

Z przy­jem­no­ścią in­for­muję, że do fi­na­ło­wego etapu kon­kursu Politechniki Wrocławskiej „Młody Chemik Eksperymentuje” za­kwa­li­fi­ko­wały się na­stę­pu­jące osoby:
1. Grzegorz … więcej»

Turniej brydża sportowego w Piechowicach

Trwa zna­ko­mita passa na­szych mło­dych bry­dży­stów. W nie­dzielę, 26 lu­tego 2017 roku w Piechowicach od­był się piąty tur­niej bry­dżowy Dolnośląskiej … więcej»