Próbna matura z „Operonem” w Czternastce

Próbna ma­tura z „Operonem” w LO XIV — wczo­raj trwały zma­ga­nia po­lo­ni­styczne, dziś — ma­te­ma­tyczne. Jutro ko­lej na ję­zyk obcy, a w pią­tek — przed­mioty dodatkowe.