Studniówka 2018 w Zamku Topacz

W tym roku ma­tu­rzy­ści Czternastki ba­wili się na stud­niówce w po­ło­żo­nym na obrze­żach Wrocławia Zamku Topacz. Bal ory­gi­nal­nych wnę­trzach trwał do bia­łego rana. Licznie przy­byli na­uczy­ciele do­łą­czyli do za­bawy, a na po­ste­runku tym ra­zem dziel­nie trwali Rodzice — or­ga­ni­za­to­rzy im­prezy, któ­rym ser­decz­nie dziękujemy!

Fotoreportaż w „Gazecie Wyborczej”

Fotoreportaż w „Gazecie Wrocławskiej”

Fotoreportaż na por­talu „Wrocław — Nasze.Miasto.pl”

Zdjęcia: E. Serkowska