Sukcesy absolwentów w brydżu sportowym

W dniach 8–16 lipca 2017 r. w miej­sco­wo­ści Samorin (Słowacja) od­były się 26. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w bry­dżu spor­to­wym. W Reprezentacji Polski w ka­te­go­rii U-25 wy­stą­pił Piotr Marcinowski, ab­sol­went na­szego li­ceum z roku 2014. Miło mi po­in­for­mo­wać, że Piotr wraz z ko­le­gami za­jął 3 miej­sce na Mistrzostwach i zdo­był brą­zowy me­dal. Z przy­jem­no­ścią od­no­to­wuję rów­nież fakt, że Katarzyna Dufrat, ab­sol­wentka na­szego li­ceum z roku 2007 peł­niła funk­cję tre­nerki Reprezentacji Polski Dziewcząt. Podopieczne Katarzyny Dufrat zdo­były srebrne me­dale i ty­tuły wi­ce­mi­strzyń Europy.

Trener bry­dża spor­to­wego, prof. Marek Markowski

poland_u-26