Wrocławska Gala XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W tym roku do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” zgło­szono 347 wo­lon­ta­riu­szy. Gala te­go­rocz­nego kon­kursu od­była się 19 marca 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Galę po­pro­wa­dzili Agnieszka Szuba – przed­sta­wi­cielka Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Maciej Wiśniewski – przed­sta­wi­ciel Stowarzyszenia TRATWA.

O kilka słów do wo­lon­ta­riu­szy i za­pro­szo­nych go­ści zo­stał po­pro­szony pre­zy­dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, na­stęp­nie Jarosław Delewski – dy­rek­tor Departamentu Edukacji oraz Bohdan Aniszczyk – prze­wod­ni­czący i za­ło­ży­ciel Komitetu Ośmiu Wspaniałych, prze­wod­ni­czący Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia. W prze­mó­wie­niach nie za­bra­kło po­dzię­ko­wań dla wszyst­kich na­gro­dzo­nych, wy­róż­nio­nych, ich  ro­dzi­ców, na­uczy­cieli i opie­ku­nów. W tym roku po raz pierw­szy or­ga­ni­za­tor gali – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – prze­pro­wa­dził rów­nież kon­kurs dla naj­lep­szego do­ro­słego wo­lon­ta­riu­sza pn. Wrocławskie Oblicza Wolontariatu.

Gościem wy­da­rze­nia był Jan Mela – dzia­łacz spo­łeczny, po­dróż­nik i naj­młod­szy zdo­bywca dwóch bie­gu­nów, który od dzie­się­ciu lat pro­wa­dzi fun­da­cję dla osób po am­pu­ta­cjach koń­czyn. Podczas swo­jego wy­stą­pie­nia stwier­dził, że wie­rzy w to, że kiedy po­maga się in­nym i kiedy zda­rza się sy­tu­acja, że sami po­trze­bu­jemy po­mocy, to znajdą się lu­dzie, któ­rzy po­moc tę od­wza­jem­nią. Na ko­niec gali w ryt­mach reg­gae wy­stą­pił ze­spół November Project, two­rzony przez je­de­na­stu mu­zy­ków, w tym sze­ściu nie­peł­no­spraw­nych. Zespół po­rwał pu­blicz­ność i ra­zem ze wszyst­kimi wo­lon­ta­riu­szami do­sko­nale ba­wił się na scenie.

Wśród na­szych no­mi­no­wa­nych do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” uczniów – Grupy POMAGAM oraz in­dy­wi­du­al­nie star­tu­ją­cych uczen­nic: Wiktorii Bularz z klasy 2F, Magdaleny Garczarek z klasy 2D oraz Weroniki Dylewskiej z klasy 3L gim­na­zjum nie było lau­re­ata, za to aż dwie na­sze uczen­nice otrzy­mały wy­róż­nie­nia.  

Kategoria „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” – wy­róż­nie­nia indywidualne:

  • Weronika Dylewska – uczen­nica Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Zespole Szkól Nr 14. Wolontariuszka od trzech lat. Ciepła, sym­pa­tyczna, pełna po­my­słów. Wspólnie z ko­le­gami z klasy sprzą­tała te­reny zie­lone. Pomagała nie­peł­no­spraw­nym dzie­ciom pod­czas na­uki jazdy na łyż­wach, współ­or­ga­ni­zo­wała Charytatywny Wieczór Kulturalny w swo­jej szkole. Swoim udzia­łem wspie­rała or­ga­ni­za­cję XVII Festiwalu Gier Planszowych Gratislawia, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Stowarzyszenie Klubu Koloseum we Wrocławiu. Uczestniczyła w II Wrocławskim Biegu Sponsorowanym dla ho­spi­cjum. W swo­jej szkole za­ło­żyła nie­wi­dzialną bi­blio­tekę, w któ­rej ucznio­wie mogą przy­no­sić prze­czy­tane książki i wy­mie­niać je na inne. Podczas Ergowioseł (za­wody) po­ma­gała ra­tow­ni­kom me­dycz­nym, peł­niąc funk­cję sa­ni­ta­riuszki. Jest wo­lon­ta­riuszką w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Szczerze wie­rzę w to, że to moje dzia­ła­nia mają więk­szy sens i po­ma­gają mi stać się lep­szą wer­sją sie­bie. W końcu w zmie­nia­niu świata na­leży za­czy­nać od nas samych.
  • Magdalena Garczarek – uczen­nica Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Miła, uczciwa, ko­le­żeń­ska Wolontariuszka od czte­rech lat. Koordynuje za­równo ak­cje ca­ło­roczne, ta­kie jak „Nakrętki dla Hospicjum”, „Pajacyk”, jak i ak­cje jed­no­ra­zowe, np. kier­masz zdro­wej żyw­no­ści, z któ­rego do­chód prze­zna­czono  na po­moc Emilce cho­rej na dzie­cięce po­ra­że­nie mó­zgowe, Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Organizowała dwu­krot­nie Klasowy Tydzień Charytatywny, współ­two­rzyła Charytatywny Wieczór Kulturalny. Była wo­lon­ta­riuszką pod­czas Wrocławskiego Biegu Sponsorowanego. Zorganizowała w szkole ak­cję „Boże Narodzenie w pu­dełku po bu­tach” oraz cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, z któ­rego pie­nią­dze prze­zna­czono na Schronisko i Noclegownię św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu. Zbiera su­chą karmę i koce dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Angażuje się w Szlachetną Paczkę, Górę Grosza. Jest po­my­sło­daw­czy­nią pro­jektu w ra­mach ini­cja­tywy „Zwolnieni z teo­rii”, po­świę­co­nego zwie­rzę­tom z ho­dowli prze­my­sło­wych. Wolontariat dla mnie to nie tylko to, ile uda nam się ak­cji zor­ga­ni­zo­wać, ile pie­nię­dzy ze­brać, ale co­dzienny sto­su­nek do każ­dego człowieka.

W Kategoria „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” – wy­róż­nie­nia grupowe:

  • Złote Serca –  z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII.
  • Pomagam – wo­lon­ta­riu­sze Zespołu Szkół Nr 14. Grupa działa od trzech lat i li­czy już 50 osób. Współpracują z po­nad 30 fun­da­cjami. To ucznio­wie otwarci, pełni za­an­ga­żo­wa­nia, o wy­so­kiej kul­tu­rze oso­bi­stej. Organizują ak­cje cha­ry­ta­tywne, z któ­rych do­chody prze­zna­czają mię­dzy in­nymi na le­cze­nie ciężko cho­rych ma­lu­chów, pod­opiecz­nych Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, SiePomaga. Corocznie ak­tyw­nie uczest­ni­czą w ak­cjach Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, m.in. Pola Nadziei, Wrocławski Bieg Sponsorowany, Nie bądź Sknera, Kup Pampera, Nakrętki dla ho­spi­cjum. Organizują zbiórki za­ba­wek, środ­ków hi­gie­nicz­nych, ko­sme­ty­ków i żyw­no­ści dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu, a także pod­opiecz­nych Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi. Nie po­zo­stają obo­jętni na los miesz­kań­ców naj­uboż­szych re­gio­nów świata. Od lat uczest­ni­czą w ak­cjach Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio „Opatrunek na Ratunek”, „Podaj Mydło”. Włączają się rów­nież w po­moc dla zwie­rząt. Organizują zbiórki na rzecz schro­ni­ska dla bez­dom­nych zwie­rząt, Fundacji „Kocie Ży­cie”, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Fundacji Centaurus. Najważniejsze jest otwarte serce, nie tylko na naj­bliż­szych, ale i osoby zu­peł­nie nam obce, któ­rych szczę­ście w du­żej mie­rze może za­le­żeć od nas.
  • Daj sie­bie in­nym – Wolontariat Zespołu Szkół Nr 3.
  • Pomocna Dziesiątka – wo­lon­ta­riat Liceum Sportowego Gimbasket.

W  Kategorii „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” re­pre­zen­tantką na­szego mia­sta zo­stała Lena Fałtynowicz z LO XII. Gratulujemy Lenie. Lena Fałtynowicz bę­dzie re­pre­zen­to­wać  Wrocław w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie.

Była to wspa­niała uro­czy­stość, która – oprócz na­gród i wy­róż­nień – dała wszyst­kim ogrom wzru­szeń, pod­nio­sła na­sze mo­rale, po­ka­zała wła­ściwą po­stawę w sto­sunku do niepełnosprawnych.

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu