Wrocławski Festiwal Edukacji 2018

W dniach 25 i 26 marca 2018 r. Liceum Ogólnokształcące Nr XIV wraz z czter­dzie­stoma in­nymi wy­staw­cami uczest­ni­czyło we Wrocławskim Festiwalu Edukacji. Festiwal miał miej­sce na Stadionie Wrocław przy ulicy Ślą­skiej i trwał w tych dwóch dniach od go­dziny 9:00 do 15:00. Był ad­re­so­wany do miesz­kań­ców Wrocławia i Dolnego Ślą­ska i miał na celu za­po­zna­nie ich z ofertą edu­ka­cyjną regionu.

Nasza szkoła uznała fe­sti­wal za do­brą oka­zję do pro­mo­wa­nia swo­jej oferty edu­ka­cyj­nej i po­my­słowo przy­go­to­wała sto­isko wy­sta­wien­ni­cze. W pra­cach przy­go­to­waw­czych wziął udział liczny ze­spół na­uczy­cieli ZS 14. Opracowano ulotkę przed­sta­wia­jącą róż­no­rod­ność klas i wy­da­rzeń cha­rak­te­ry­zu­ją­cych na­sze Liceum oraz jego atrak­cyjną bazę (nie tylko spor­tową). Tekst au­tor­stwa prof. Darii Murlikiewicz i prof. Olgi Taranek-Wolańskiej zo­stał gra­ficz­nie ujęty w for­mie ulotki przez prof. Macieja Urczyńskiego, który wy­ko­rzy­stał ma­te­riały fo­to­gra­ficzne po­cho­dzące ze zbio­rów prof. Andrzeja Gościeja lub ze szkol­nej ga­zetki Mikrokosmos. Poza tym przy­go­to­wano ma­te­riały pro­mo­cyjne, ta­kie jak roll-up czy też ulotki przed­sta­wia­jące pro­jekt Wrocławska Klasa ITN — oba au­tor­stwa prof. Cezarego Urbana. Na za­in­te­re­so­wa­nych kan­dy­da­tów do na­szego li­ceum lub ich ro­dzi­ców spoza Wrocławia cze­kały rów­nież ulotki in­for­ma­cyjne na te­mat pro­gramu sty­pen­dial­nego Fundacji BGŻ BNP Paribas. Wszyscy od­wie­dza­jący na­sze sto­isko wy­sta­wien­ni­cze czę­sto­wani byli fir­mo­wymi CUkierkami. Przygotowaliśmy rów­nież atrak­cyjne ga­dżety pro­mo­cyjne, ta­kie jak zdję­cia szkoły w for­mie ma­gne­sów, pi­łeczki anty-stresowe, dłu­go­pisy, no­tat­niki i smy­cze — wszyst­kie z ad­re­sem in­ter­ne­to­wym i „fa­ce­bo­oko­wym” szkoły. W cza­sie ca­łego fe­sti­walu na na­szym sto­isku wy­świe­tlano film o szkole na­grany przez prof. Darię Murlikiewicz oraz Lib-dub pro­mu­jący szkołę au­tor­stwa obec­nej klasy 2F (zwy­cięzcy kon­kursu na Lib-dub w po­przed­nim roku szkol­nym). Zainteresowanych na­szym Liceum za­pra­sza­li­śmy na Dzień Otwartych Drzwi roz­da­jąc plan tej im­prezy opra­co­wany przez prof. Bogdana Półtoraka.

Mimo że pierw­szy dzień Wrocławskiego Festiwalu Edukacji to była nie­dziela, na­uczy­ciele i przed­sta­wi­ciele RSU punk­tu­al­nie po­ja­wili się na Stadionie Miejskim, by przy­go­to­wać na­sze sta­no­wi­sko wy­sta­wien­ni­cze. Dziękujemy ser­decz­nie prof. prof. Darii Murlikiewicz, Sebastianowi Guzowi i Michałowi Kwoce oraz przed­sta­wi­cie­lom RSU za peł­nie­nie nie­dziel­nych dy­żu­rów oraz prof. Barbarze Dziekońskiej-Łędze, Alicji Doeringer-Krygier, Maciejowi Urczyńskiemu, Czesławowi Zadrożnemu i uczniom kl. 2E za ob­sługę sto­iska w poniedziałek.

Wicedyrektor Anna Maćkowska w pierw­szym dniu fe­sti­walu re­pre­zen­to­wała na­szą szkołę, bio­rąc udział wraz z dy­rek­to­rem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Wojciechem Małeckim i Dorotą Zawadzką w pa­nelu dys­ku­syj­nym na te­mat eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych, a po­tem wraz z wi­ce­dy­rek­tor Dorotą Banaś peł­niła dy­żur przy stoisku.

 Zarówno na­uczy­ciele, jak i ucznio­wie z za­an­ga­żo­wa­niem pro­mo­wali na­sze li­ceum, udzie­la­jąc wy­czer­pu­ją­cych in­for­ma­cji wszyst­kim oso­bom za­in­te­re­so­wa­nym na­uką. Było to z pew­no­ścią cie­kawe do­świad­cze­nie i bar­dzo udana próba wspól­nego dzia­ła­nia na­uczy­cieli i uczniów na rzecz pro­mo­cji na­szej szkoły.

Zdjęcia: E. Serkowska