Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ka­zem pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w roku szkol­nym 2017/2018.

Podręczniki dla uczniów Gimnazjum Nr 49 zo­stały za­ku­pione z do­ta­cji, wy­kaz za­wiera za­tem je­dy­nie pod­ręcz­niki do na­uki trze­ciego ję­zyka ob­cego oraz religii.

Podręczniki do na­uki ję­zyka na od­po­wied­nim po­zio­mie zo­staną wska­zane przez na­uczy­cieli po przy­po­rząd­ko­wa­niu uczniów do grup językowych.

Wykaz pod­ręcz­ni­ków na rok 2017/2018 — link

Lista pod­ręcz­ni­ków na rok 2017–2018 — plik pdf