XX Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw

LO XIV za­jęło 2. miej­sce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 20-lecia. Uwzględnia on miej­sca szkół w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy (lata 2011–2018) oraz naj­lep­sze sie­dem miejsc w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Perspektywy (lata 1999 –2010).

W te­go­rocz­nym Rankingu Liceów za­ję­li­śmy 7. miejsce.

W ju­bi­le­uszo­wym fi­nale Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw wzięła udział pani Ewa Szczęch Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Departamencie Edukacji, pani Justyna Madejska, Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, de­le­ga­cja uczniów oraz Dyrektor Marek Łaź­niak, wi­ce­dy­rek­tor Anna Maćkowska​, Grażyna Grzebyk-Woszczyna, Ludmiła Szterenberg​, Cezary Urban, Czesław Zadrożny i Andrzej Gościej (au­tor zdjęć).