Zwycięzcy gry miejskiej „Orląt Cień”

W so­botę, 29 IX, od­była się gra miej­ska pt. „Orląt Cień” zwią­zana z wal­kami o Lwów w 1918 roku. W grze ry­wa­li­zo­wały ze sobą dru­żyny w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych. W roz­gryw­kach dla szkół po­nad­gim­na­zjal­nych wy­grała grupa, w któ­rej skład wcho­dzili: Krzysiek Banaś, Rafał i Błażej Zdobylak z LO XIV, Piotrek Ostrowski z LO XIII oraz Asia Kruk z LO X.

Głównym ce­lem gry było skom­ple­to­wa­nie po­ukry­wa­nych w oko­li­cach cen­trum Wrocławia słów, które skła­dały się na mel­du­nek po­wstań­ców ze Lwowa do do­wódz­twa. Poza tym dru­żyny mu­siały zna­leźć miej­sce, gdzie koń­czyła się gra i wy­ko­nać kilka do­dat­ko­wych za­dań. Uczestnicy otrzy­mali na przy­kład mi­sję od­na­le­zie­nia ksią­żek ukry­tych na Dworcu Głównym (nie da­jąc się przy tym zła­pać żoł­nie­rzom au­striac­kim) lub po­ko­nać tor prze­szkód zdal­nie ste­ro­wa­nym ła­zi­kiem, który przy­po­mi­nał pierw­szy pol­ski wóz opancerzony.

Po wy­ko­na­niu wszyst­kich za­dań dru­żyny miały za­mel­do­wać się na Placu Solnym i nadać mel­du­nek al­fa­be­tem Morse’a do dowództwa.

Po po­da­niu wy­ni­ków (przez sa­mego wo­je­wodę dol­no­ślą­skiego) oka­zało się, że na­sza dru­żyna naj­szyb­ciej wy­ko­nała za­da­nia i pierw­sza do­tarła na Plac Solny. Dzięki temu zo­sta­li­śmy lau­re­atami kon­kursu “Orląt Cień” i otrzy­ma­li­śmy od wo­je­wody moż­li­wość wy­jazdu do Lwowa.

Finał gry miejskiej

Relacja z po­bytu we Lwowie