Basen

W dniach 31.03.2018 — 2.04.2018 ba­sen jest nieczynny.

Basen

Informacje o basenie Regulamin ko­rzy­sta­nia z basenu Ogólnodostępne go­dziny ko­rzy­sta­nia z basenu Cennik ko­rzy­sta­nia z basenu Komunikat o ja­ko­ści wody na basenie

Informacje o basenie

 • Długość — 25 m
 • Szerokość — 9 m
 • Głębokość — 1,9 m

Basen po­siada 5 szatni w tym 1 dla osób nie­peł­no­spraw­nych i pe­łen wę­zeł sanitarny.

Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu 71 7986890 wew. 181.


Do góry

Regulamin ko­rzy­sta­nia z basenu

 1. Pływalnia jest obiek­tem na­le­żą­cym do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu.
 2. Zajęcia na pły­walni od­by­wają się gru­powo do 28 osób we­dług usta­lo­nego roz­kładu za­jęć, który znaj­duje się w ka­sie na pły­walni oraz u Kierownika Gospodarczego szkoły.
 3. Z pły­walni mogą ko­rzy­stać klienci in­dy­wi­du­alni po wy­ku­pie­niu bi­letu (cen­nik w za­łą­cze­niu) w ka­sie pływalni.
 4. Zajęcia na pły­walni mogą od­by­wać się tylko w obec­no­ści in­struk­to­rów pły­wa­nia lub ratownika.
 5. Na pły­walni obo­wią­zuje no­sze­nie stroju ką­pie­lo­wego (za­kła­dany na pły­walni) oraz obu­wia spe­cjal­nego tzn. klapki, drewniaki.
 6. Każdą osobę obo­wią­zuje przed wej­ściem na ba­sen umy­cie ciała pod natryskiem.
 7. Na pły­wal­nię wszy­scy uczest­nicy grupy wcho­dzą rów­no­cze­śnie osoby, które się spóź­nią nie będą wpusz­czane na zajęcia.
 8. Grupa bez pro­wa­dzą­cego za­ję­cia (wy­cho­wawca bądź opie­kun) nie bę­dzie wpusz­czana na pływalnię.
 9. Każda osoba ko­rzy­sta­jąca z pły­walni zo­bo­wią­zana jest swoją odzież oraz obu­wie zo­sta­wić w szafce za­my­ka­nej na klu­czyk w szatni.
 10. Za po­bra­nie z kasy pły­walni klu­czyka do szafki po­bie­rana jest kau­cja w wy­so­ko­ści 10,- zł., która jest zwra­cana po od­da­niu nie­usz­ko­dzo­nego kluczyka.
 11. W przy­padku zgu­bie­nia bądź znisz­cze­nia klu­czyka do szafki kau­cja prze­pada na rzecz szkoły.
 12. Na pły­walni obo­wią­zuje za­cho­wa­nie po­rządku, czy­sto­ści spo­koju ci­szy i bez­względ­nego pod­po­rząd­ko­wa­nia się po­le­ce­niom pro­wa­dzą­cego za­ję­cia lub ratownikowi.
 13. Korzystającym z pły­walni nie wolno po­wo­do­wać sy­tu­acji zagrażających.
  • wcho­dzić do wody bez obec­no­ści ratownika
  • bie­gać po chod­ni­kach ota­cza­ją­cych basen
  • nisz­czyć urzą­dze­nia i sprzęt pły­walni lub za­śmie­cać i bru­dzić te­ren pływalni
  • pa­lić pa­pie­rosy, pić na­po­jów alkoholowych.
  • ha­ła­so­wać
  • wpro­wa­dzać psy lub inne zwierzęta.
 14. Osoby któ­rych stan wska­zuje na spo­ży­cie al­ko­holu, oraz z ze­wnętrz­nymi ozna­kami cho­rób stwa­rza­ją­cych nie­bez­pie­czeń­stwo uto­nię­cia nie będą wpusz­czane na pływalnię.
 15. Za stan bez­pie­czeń­stwa ćwi­czą­cych w ba­se­nie cał­ko­witą od­po­wie­dzial­ność po­nosi ra­tow­nik, a w po­miesz­cze­niach pły­walni za wła­ściwe za­cho­wa­nie od­po­wie­dzialny jest opie­kun grupy.
 16. Grupy ko­rzy­sta­jące z ba­senu po­winny po za­ję­ciach zło­żyć w wy­zna­czo­nych miej­scach sprzęt pły­wacki i ra­tow­ni­czy (deki, tory, koła ratunkowe)
 17. Za przed­mioty war­to­ściowe po­zo­sta­wione w szatni a nie od­dane na prze­cho­wa­nie ra­tow­ni­kowi lub do de­po­zytu, szkoła nie po­nosi odpowiedzialności.
 18. Osoby na­ru­sza­jące po­rzą­dek pu­bliczny lub prze­pisy ni­niej­szego re­gu­la­minu będą usu­wane z te­renu pływalni.
 19. Osoby nisz­czące sprzęt lub urzą­dze­nia pły­walni po­no­szą od­po­wie­dzial­ność ma­te­rialną za wy­rzą­dzone szkody.
 20. Wszystkich prze­by­wa­ją­cych na ba­se­nie obo­wią­zuje pod­po­rząd­ko­wa­nie się po­sta­no­wie­niom ni­niej­szego re­gu­la­minu oraz po­le­ce­niom ob­sługi ba­senu, a w szcze­gól­no­ści po­le­ce­niom ratownika.

Do góry

Ogólnodostępne go­dziny ko­rzy­sta­nia z basenu

Basen czynny jest:

 • po­nie­dzia­łek — 19.00–22.00
 • wto­rek — 19.00–22.00
 • środa — 19.00–22.00
 • czwar­tek — 19.00–22.00
 • pią­tek — 19.00–22.00
 • so­bota — 9.00 — 21.00
 • nie­dziela — 9.00 — 21.00


Do góry

Cennik ko­rzy­sta­nia z basenu

 • Bilet nor­malny — 12zł / 60min
 • Bilet ulgowy — 9zł / 60min (ucznio­wie do lat 19, stu­denci do lat 26, eme­ryci, renciści)
 • Kaucja za klucz do szafki — 10zł / jednorazowo

Sprzedaż bi­le­tów ulgo­wych wy­łącz­nie na pod­sta­wie waż­nych legitymacji.


Do góry

Komunikat o ja­ko­ści wody na basenie

Raport z ba­dań wody
ma­rzec 2018 r.

Plik: PDF
Rozmiar: 720kB

 


Do góry