Basen

Informujemy, że wszyst­kie obiekty spor­towe czynne są do 19.06.2019 r.

Basen

Informacje o basenie Regulamin ko­rzy­sta­nia z basenu Ogólnodostępne go­dziny ko­rzy­sta­nia z basenu Cennik ko­rzy­sta­nia z basenu Komunikat o ja­ko­ści wody na basenie

Informacje o basenie

 • Długość — 25 m
 • Szerokość — 9 m
 • Głębokość — 1,9 m

Basen po­siada 5 szatni w tym 1 dla osób nie­peł­no­spraw­nych i pe­łen wę­zeł sanitarny.

Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu 71 7986890 wew. 181.


Do góry

Regulamin ko­rzy­sta­nia z basenu


Do góry

Ogólnodostępne go­dziny ko­rzy­sta­nia z basenu

Basen czynny jest:

 • po­nie­dzia­łek — 18.15–22.00
 • wto­rek — 18.15–22.00
 • środa — 18.15–22.00
 • czwar­tek — 18.15–22.00
 • pią­tek — 18.15–22.00
 • so­bota — 9.00 — 21.00
 • nie­dziela — 9.00 — 21.00


Do góry

Cennik ko­rzy­sta­nia z basenu

 • Bilet nor­malny — 12zł / 60min
 • Bilet ulgowy — 9zł / 60min (ucznio­wie do lat 19, stu­denci do lat 26, eme­ryci, renciści)
 • Kaucja za klucz do szafki — 10zł / jednorazowo

Sprzedaż bi­le­tów ulgo­wych wy­łącz­nie na pod­sta­wie waż­nych legitymacji.


Do góry

Komunikat o ja­ko­ści wody na basenie

Raport z ba­dań wody
czer­wiec 2019 r.

Plik: PDF
Rozmiar: 727kB

 


Do góry