Lodowisko

Rolkowisko otwarte jest od 23.03.2017 do 10.11.2017.

Lodowisko

Informacje o lodowisku Regulamin ko­rzy­sta­nia ze sztucz­nego lodowiska Godziny śli­zga­wek ogól­no­do­stęp­nych na lodowisku Cennik ko­rzy­sta­nia z lodowiska

Informacje o lodowisku

Płyta lo­do­wi­ska po­siada wy­miary 20x30m w świe­tle band i prze­zna­czona jest do jed­no­ra­zo­wego ko­rzy­sta­nia przez 40 osób. Optymalna gru­bość lodu wy­nosi od 4 do 6 cm.

Lodowisko jest za­da­szone (bla­chą tra­pe­zową) co po­zwala na ko­rzy­sta­nie z niego bez względu na pa­nu­jące wa­runki atmosferyczne.

Lodowisko jest oświe­tlone przez 20 lamp o łącz­nej mocy 3 KW.

Cały obiekt jest mo­ni­to­ro­wany sys­te­mem ka­mer przez całą dobę i wy­po­sa­żony w radiowęzeł.

Obiekt po­siada pełny wę­zeł sa­ni­tarny wraz z szat­niami oraz wy­po­ży­czal­nią i ostrzar­nią ły­żew. W wy­po­ży­czalni znaj­duje się 120 par ły­żew i 50 ka­sków ochronnych.

W go­dzi­nach od 8.00 do 16.00 na lo­do­wi­sku od­by­wają się za­ję­cia spor­towe, w ra­mach lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego i za­jęć po­za­lek­cyj­nych, dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 i Gimnazjum Nr 39.

Lodowisko jest ogól­no­do­stępne w dni po­wsze­dnie od go­dziny 16.00 do go­dziny 21.50 oraz w so­boty i nie­dziele od go­dziny 9.00 do go­dziny 21.00.

Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu 71 7986890 wew. 180.


Do góry

Regulamin ko­rzy­sta­nia ze sztucz­nego lodowiska

 1. Podstawą wej­ścia na lo­do­wi­sko jest ważny bi­let za­ku­piony w ka­sie znaj­du­ją­cej się na pły­walni szkolnej.
 2. Bilet upo­waż­nia do jed­no­ra­zo­wego wej­ścia na lodowisko.
 3. Dla użyt­kow­ni­ków lo­do­wi­ska funk­cjo­nuje bez­płatna szat­nia. Za war­to­ściowe przed­mioty po­zo­sta­wione w szatni za­rządca lo­do­wi­ska nie po­nosi odpowiedzialności.
 4. Dzieci do lat 7 mogą ko­rzy­stać z lo­do­wi­ska tylko pod opieką ro­dzi­ców lub opiekunów.
 5. W celu uzy­ska­nia pierw­szej po­mocy me­dycz­nej na­leży zgło­sić się do pra­cow­ni­ków ob­sługi lodowiska.
 6. W go­dzi­nach otwar­cia lo­do­wi­ska prze­wi­duje się prze­rwy tech­niczne na czysz­cze­nie lodu. Wejście na ta­flę lo­do­wi­ska oznaj­mia pra­cow­nik ob­sługi lodowiska.
 7. Zabrania się wcho­dze­nia na ta­flę lo­do­wi­ska w cza­sie pracy ma­szyny czysz­czą­cej lód.
 8. Zabrania się wno­sze­nia na te­ren lo­do­wi­ska na­po­jów al­ko­ho­lo­wych, nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów oraz środ­ków chemicznych.
 9. Palenie ty­to­niu na te­re­nie lo­do­wi­ska jest zabronione.
 10. Obowiązuje za­kaz wstępu na lo­do­wi­sko oso­bom bę­dą­cym pod wpły­wem alkoholu.
 11. Osoby za­kłó­ca­jące po­rzą­dek i nie prze­strze­ga­jące re­gu­la­minu będą usu­wane z te­renu lodowiska.
 12. Na ta­flę lo­do­wi­ska można wcho­dzić i wy­cho­dzić wy­łącz­nie w miej­scach do tego przeznaczonych.
 13. Na ta­fli lo­do­wi­ska mogą prze­by­wać tylko osoby w łyż­wach. Zabrania się uży­wa­nia ły­żew do jazdy szyb­kiej, ki­jów i krąż­ków hokejowych.
 14. Na ta­fli lo­do­wi­ska obo­wią­zuje jazda w wy­zna­czo­nym kie­runku (w lewo).
 15. Osobom ko­rzy­sta­ją­cym z lo­do­wi­ska za­bra­nia się sia­da­nia na ban­dach, rzu­ca­nia śnie­giem, nisz­cze­nia sprzętu i urzą­dzeń oraz stwa­rza­nia sy­tu­acji nie­bez­piecz­nych dla użyt­kow­ni­ków lodowiska.
 16. Czas li­czony jest od mo­mentu wy­ku­pie­nia bi­letu na lodowisko.
 17. Z lo­do­wi­ska można ko­rzy­stać in­dy­wi­du­al­nie lub gru­powo pod opieką osoby pro­wa­dzą­cej za­ję­cia. Na grupę zor­ga­ni­zo­waną li­czącą 10 osób przy­pada je­den opie­kun z pra­wem do bez­płat­nego wstępu.
 18. Użytkownik lo­do­wi­ska zo­bo­wią­zany jest za­pła­cić karę za zgu­bie­nie lub znisz­cze­nie: nu­merka od szatni — 15 zł, ły­żew — 150 zł.
 19. Na lo­do­wi­sku obo­wią­zuje bez­względny na­kaz jazdy w rę­ka­wicz­kach i czap­kach (a w cza­sie za­jęć szkol­nych w ka­skach ochronnych).

Do góry

Godziny śli­zga­wek ogól­no­do­stęp­nych na lodowisku

W dni powszednie

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
16.00–16.50 Zajęcia lek­cyjne Zajęcia lek­cyjne Zajęcia lek­cyjne
16.50–17.10 Zajęcia lek­cyjne Przerwa tech­niczna Przerwa tech­niczna Zajęcia lek­cyjne Zajęcia lek­cyjne
17.10–18.00 Szkółka WTH Szkółka WTH Axel Szkółka WTH
18.00–18.50 UKS 71 Szkółka WTH UKS 71
19.00–19.50
20.00–20.50 UKS 71 UKS 71
21.00–21.50 Wynajęte Wynajęte Wynajęte Wynajęte Wynajęte

W so­boty, nie­dziele i święta

 • 9.00 — 11.30 — so­bota wynajęte
 • 9.00 — 9.30 — so­bota wy­na­jęte, nie­dziela tylko na bi­let szkolny
 • 9.30 — 10.00 — so­bota wy­na­jęte, nie­dziela tylko na bi­let szkolny
 • 10.00 — 10.30 — so­bota wy­na­jęte, nie­dziela tylko na bi­let szkolny
 • 10.30 — 11.00 — so­bota wy­na­jęte, nie­dziela tylko na bi­let szkolny
 • 11.00 — 11.30 — so­bota wy­na­jęte, nie­dziela tylko na bi­let szkolny
 • 11.30 — 12.00 — so­bota wy­na­jęte, nie­dziela tylko na bi­let szkolny
 • 12.30 — 13.00 — czysz­cze­nie lodowiska
 • 13.00 — 13.50 — ogólnodostępne
 • 14.00 — 14.50 — ogólnodostępne
 • 15.00 — 15.50 — ogólnodostępne
 • 16.00 — 16.30 — czysz­cze­nie lodowiska
 • 16.30 — 17.00 — tylko na bi­let szkolny
 • 17.00 — 17.50 — ogólnodostępne
 • 18.00 — 18.50 — ogólnodostępne
 • 19.00 — 19.50 — ogólnodostępne
 • 20.00 — 20.50 — so­boty wynajęte
 • 20.00 — 20.50 — nie­dziele ogólnodostępne
 • 20.00 — 20.50 — święta wg do­dat­ko­wego grafiku

Dodatkowo lo­do­wi­sko jest wy­na­jęte w dniach:

 • czwar­tek 16.11.2017 — 19.00–20.00
 • czwar­tek 23.11.2017 — 19.00–20.00
 • czwar­tek 30.11.2017 — 19.00–20.00
 • czwar­tek 07.12.2017 — 19.00–20.00
 • czwar­tek 14.12.2017 — 19.00–20.00
 • czwar­tek 21.12.2017 — 19.00–20.00

Do góry

Cennik ko­rzy­sta­nia ze sztucz­nego lodowiska

Bilet nor­malny 10 zł
Bilet szkolny
(tylko w wy­zna­czo­nych go­dzi­nach, ucznio­wie do lat 19)
3 zł*
Bilet ulgowy
(ucznio­wie do 19 lat, stu­denci do 26 lat, eme­ryci, renciści)
7 zł
Wypożyczenie ły­żew 6 zł
Ostrzenie ły­żew 7 zł
Bilet szkolny ZS14 3 zł**
Wypożyczenie ły­żew ZS14 3 zł***
Kask 2,5 zł
 • * — czas trwa­nia śli­zgawki na bi­let szkolny wy­nosi 30 mi­nut (so­bota, nie­dziela w godz. 9.00 — 11.30 , 16.30 — 17.00)
 • ** — tylko uczniów Zespołu Szkół Nr 14
 • *** — tylko uczniów Zespołu Szkół Nr 14

Sprzedaż bi­le­tów szkol­nych i ulgo­wych wy­łącz­nie na pod­sta­wie waż­nych legitymacji.


Do góry