Lodowisko

Lodowisko czynne jest do 15.03.2019r.

Lodowisko

Informacje o lodowisku Regulamin ko­rzy­sta­nia ze sztucz­nego lodowiska Godziny śli­zga­wek ogól­no­do­stęp­nych na lodowisku Cennik ko­rzy­sta­nia z lodowiska

Informacje o lodowisku

Płyta lo­do­wi­ska po­siada wy­miary 20x30m w świe­tle band i prze­zna­czona jest do jed­no­ra­zo­wego ko­rzy­sta­nia przez 40 osób. Optymalna gru­bość lodu wy­nosi od 4 do 6 cm.

Lodowisko jest za­da­szone (bla­chą tra­pe­zową) co po­zwala na ko­rzy­sta­nie z niego bez względu na pa­nu­jące wa­runki atmosferyczne.

Lodowisko jest oświe­tlone przez 20 lamp o łącz­nej mocy 3 KW.

Cały obiekt jest mo­ni­to­ro­wany sys­te­mem ka­mer przez całą dobę i wy­po­sa­żony w radiowęzeł.

Obiekt po­siada pełny wę­zeł sa­ni­tarny wraz z szat­niami oraz wy­po­ży­czal­nią i ostrzar­nią ły­żew. W wy­po­ży­czalni znaj­duje się 120 par ły­żew i 50 ka­sków ochronnych.

W go­dzi­nach od 8.00 do 16.00 na lo­do­wi­sku od­by­wają się za­ję­cia spor­towe, w ra­mach lek­cji wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego i za­jęć po­za­lek­cyj­nych, dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 i Gimnazjum Nr 39.

Lodowisko jest ogól­no­do­stępne w dni po­wsze­dnie od go­dziny 16.00 do go­dziny 21.50 oraz w so­boty i nie­dziele od go­dziny 9.00 do go­dziny 21.00.

Szczegółowe in­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu 71 7986890 wew. 180.


Do góry

Regulamin ko­rzy­sta­nia ze sztucz­nego lodowiska

 1. Podstawą wej­ścia na lo­do­wi­sko jest ważny bi­let za­ku­piony w ka­sie znaj­du­ją­cej się na pły­walni szkolnej.
 2. Bilet upo­waż­nia do jed­no­ra­zo­wego wej­ścia na lodowisko.
 3. Dla użyt­kow­ni­ków lo­do­wi­ska funk­cjo­nuje bez­płatna szat­nia. Za war­to­ściowe przed­mioty po­zo­sta­wione w szatni za­rządca lo­do­wi­ska nie po­nosi odpowiedzialności.
 4. Dzieci do lat 7 mogą ko­rzy­stać z lo­do­wi­ska tylko pod opieką ro­dzi­ców lub opiekunów.
 5. W celu uzy­ska­nia pierw­szej po­mocy me­dycz­nej na­leży zgło­sić się do pra­cow­ni­ków ob­sługi lodowiska.
 6. W go­dzi­nach otwar­cia lo­do­wi­ska prze­wi­duje się prze­rwy tech­niczne na czysz­cze­nie lodu. Wejście na ta­flę lo­do­wi­ska oznaj­mia pra­cow­nik ob­sługi lodowiska.
 7. Zabrania się wcho­dze­nia na ta­flę lo­do­wi­ska w cza­sie pracy ma­szyny czysz­czą­cej lód.
 8. Zabrania się wno­sze­nia na te­ren lo­do­wi­ska na­po­jów al­ko­ho­lo­wych, nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów oraz środ­ków chemicznych.
 9. Palenie ty­to­niu na te­re­nie lo­do­wi­ska jest zabronione.
 10. Obowiązuje za­kaz wstępu na lo­do­wi­sko oso­bom bę­dą­cym pod wpły­wem alkoholu.
 11. Osoby za­kłó­ca­jące po­rzą­dek i nie prze­strze­ga­jące re­gu­la­minu będą usu­wane z te­renu lodowiska.
 12. Na ta­flę lo­do­wi­ska można wcho­dzić i wy­cho­dzić wy­łącz­nie w miej­scach do tego przeznaczonych.
 13. Na ta­fli lo­do­wi­ska mogą prze­by­wać tylko osoby w łyż­wach. Zabrania się uży­wa­nia ły­żew do jazdy szyb­kiej, ki­jów i krąż­ków hokejowych.
 14. Na ta­fli lo­do­wi­ska obo­wią­zuje jazda w wy­zna­czo­nym kie­runku (w lewo).
 15. Osobom ko­rzy­sta­ją­cym z lo­do­wi­ska za­bra­nia się sia­da­nia na ban­dach, rzu­ca­nia śnie­giem, nisz­cze­nia sprzętu i urzą­dzeń oraz stwa­rza­nia sy­tu­acji nie­bez­piecz­nych dla użyt­kow­ni­ków lodowiska.
 16. Czas li­czony jest od mo­mentu wy­ku­pie­nia bi­letu na lodowisko.
 17. Z lo­do­wi­ska można ko­rzy­stać in­dy­wi­du­al­nie lub gru­powo pod opieką osoby pro­wa­dzą­cej za­ję­cia. Na grupę zor­ga­ni­zo­waną li­czącą 10 osób przy­pada je­den opie­kun z pra­wem do bez­płat­nego wstępu.
 18. Użytkownik lo­do­wi­ska zo­bo­wią­zany jest za­pła­cić karę za zgu­bie­nie lub znisz­cze­nie: nu­merka od szatni — 15 zł, ły­żew — 150 zł.
 19. Na lo­do­wi­sku obo­wią­zuje bez­względny na­kaz jazdy w rę­ka­wicz­kach i czap­kach (a w cza­sie za­jęć szkol­nych w ka­skach ochronnych).

Do góry

Godziny śli­zga­wek ogól­no­do­stęp­nych na lo­do­wi­sku w okre­sie 12.02.2019–15.03.2019

W dni powszednie

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
16.10–17.00 SKS Axel SKS SKS SKS
17.10–18.00 Szkółka WTH Axel Szkółka WTH Axel Szkółka WTH
18.00–18.50 Szkółka WTH UKS 71 Szkółka WTH UKS 71 Szkółka WTH
19.00–19.50 UKS 71 UKS 71
20.00–20.50 Wynajęte UKS 71 UKS 71
21.00–21.50 Wynajęte UKS 71 Wynajęte UKS 71 Wynajęte

W so­boty

 • 9.00 — 10.00 — wynajęte
 • 10.00 — 11.00 — wynajęte
 • 11.00 — 12.00 — wynajęte
 • 12.00 — 12.30 — czysz­cze­nie lodowiska
 • 12.30 — 13.00 — ogólnodostępne *
 • 13.00 — 13.50 — ogólnodostępne
 • 14.00 — 14.50 — ogólnodostępne
 • 15.00 — 15.50 — ogólnodostępne
 • 16.00 — 16.30 — czysz­cze­nie lodowiska
 • 16.30 — 17.00 — ogólnodostępne *
 • 17.00 — 17.50 — ogólnodostępne
 • 18.00 — 18.50 — ogólnodostępne
 • 19.00 — 19.50 — ogólnodostępne
 • 20.00 — 20.50 — wynajęte

W nie­dziele

 • 9.00 — 10.00 — wynajęte
 • 10.00 — 11.00 — wynajęte
 • 11.00 — 12.00 — wynajęte
 • 12.00 — 12.30 — czysz­cze­nie lodowiska
 • 12.30 — 13.00 — ogólnodostępne *
 • 13.00 — 13.50 — ogólnodostępne
 • 14.00 — 14.50 — ogólnodostępne
 • 15.00 — 15.50 — ogólnodostępne
 • 16.00 — 16.30 — czysz­cze­nie lodowiska
 • 16.30 — 17.00 — ogólnodostępne *
 • 17.00 — 17.50 — ogólnodostępne
 • 18.00 — 18.50 — ogólnodostępne
 • 19.00 — 19.50 — ogólnodostępne
 • 20.00 — 20.50 — wynajęte


Do góry

Cennik ko­rzy­sta­nia ze sztucz­nego lodowiska

Bilet nor­malny 10 zł
Bilet nor­malny 30 min.
(tylko w wy­zna­czo­nych godzinach)
3 zł
Bilet ulgowy
(ucznio­wie do 19 lat, stu­denci do 26 lat, eme­ryci, renciści)
7 zł
Wypożyczenie ły­żew 6 zł
Ostrzenie ły­żew 7 zł
Bilet szkolny ZS14 3 zł**
Wypożyczenie ły­żew ZS14 3 zł**
Kask 2,5 zł
 • * — czas trwa­nia śli­zgawki wy­nosi 30 mi­nut (so­bota, nie­dziela w godz. 12.30 — 13.00 , 16.30 — 17.00)
 • ** — tylko uczniów Zespołu Szkół Nr 14

Sprzedaż bi­le­tów szkol­nych i ulgo­wych wy­łącz­nie na pod­sta­wie waż­nych legitymacji.


Do góry